Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Управление на проекти за превод съгласно EN 15038

Стандарт EN 15038:2006 Преводачески услуги.Изисквания относно предоставянето на услугата дава указания и напътствия за въвеждането на добри практики при управлението на проекти за превод. Отново и тук се вижда приложението на известния модел на управление на Деминг, познат повече като модел PDCA/Plan-Do-Check-Act/.

Логично, първата стъпка/plan/ в процеса на управление на проекти за превод е за подготовка. Подготовката на превода е свързана с извършването на подходящите административни, технически и езикови дейности, в зависимост от конкретния проект за превод.

Към административните дейности спадат регистрацията на проекта и определянето на изпълнители. Доставчиците на преводачески услуги /ДПУ/ трябва да регистрира всеки един проект за превод, по начин осигуряващ идентификация през целия процес на извършване на услугата по превод. Важен момент е определянето на изпълнители по проекта - преводач и редактор с необходимата професионална компетентност. Предполагам за всеки ДПУ това не е някаква новост, но може би голяма част от тях не го документират, което пък е изрично изискване на стандарта.

Техническите дейности по подготовка на проекта включват осигуряването на необходимите технически средства и извършването на предварителна подготовка на текста. Примери за предварителна техническа обработка на текста са дадени в приложение В на стандарта и могат да включват - форматиране на текста, приспособяване на документа за компютърен превод, осигуряване на необходимите шрифтове и др.

ДПУ трябва да осигури съответствието с езиковите аспекти заложени в споразумението с клиента. За целта ДПУ извършва анализ на текста на оригинала, насока за който са дадени в приложение С на стандарта. Чрез анализа на текста се определят параметрите на превода - прагматика, граматика, синтаксис, лексика, семантика и др., с цел избягването на последващи проблеми.  Когато клиентът не е предоставил указания за стила, ДПУ може да използва собствени като използва примерните указания на приложение D на стандарта.

Втората стъпка/do/ от процеса на управление на проекта за превод е извършването на самия превод. При превода "преводачът трябва да предаде смисъла на езика на оригинала на езика на превода и да създаде текст, който е в съответствие с правилата на езиковата система на езика на превода и удовлетворява инструкциите , получени при възлагането на проекта". Освен това по време на превода преводачът трябва да се съобразява с техническите и езиковите изисквания определени на етапа подготовка на текста за превод. След приключване на превода преводачът проверява своята работа и при необходимост извършва корекции по текста.

Изискване на стандарт EN 15038 е ДПУ да осигури редактиране на превода, което се явява трета стъпка/check/ от процеса на управление на проекти за превод. Редакторът трябва да бъде различено от преводача и да притежава необходимата професионална компетентност. Той извършва проверка за спазване изискванията към проекта и при необходимост дава препоръки за коригиращи действия.

При желание от страна на клиента услугата може да включва препрочитане на текста, което ДПУ трябва да осигури. Препрочитането на текста трябва да се извърши от редактор експерт с необходимата професионална компетентност от гледна точка на езика на превода и да оцени неговата пригодност за предвидената цел. При необходимост редактора експерт дава препоръки за коригиращи действия.

Четвъртата стъпка/act/ от процеса на управление е ДПУ да осигури, че са предприети необходимите коригиращи действия от редактирането и препрочитането, ако има такова. Когато услугата по превод включва изискване за коригиране е необходимо ДПУ да го осигури.

Последната проверка на превода осигурява проверка за изпълнението на всички изисквания на клиента по проекта преди неговото предаване.

Когато изискванията на клиента са изпълнени, той ще бъде удовлетворен и отново ще предпочете услугите на съответния ДПУ. Освен това той ще препоръча ДПУ и на други хора, което в света на маркетинга представлява най-ефективната форма на реклама. От друга страна анализът на удовлетвореността на клиента ще даде насоки за подобряване на процеса на управление на проекти за превод и от там ще повиши качеството на предлаганата преводаческа услуга. А нали в крайна сметка това е целта на въвеждане на една система за управление на качеството...

 

    Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

социални мрежи

0 отговора за "Управление на проекти за превод съгласно EN 15038"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.