5 стъпки за оценка на съответствието

Съгласно точка 4.5.2 Оценяване на съответствието на стандарти ISO 14001 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане и OHSAS 18001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания, организацията трябва периодично да оценява съответствието с приложимите законови изисквания и други изисквания, които е приела да спазва.

За целта към системата за управление на околната среда или здравето и безопасността при работа се разработва процедура, която описва регламента по извършване на оценката за съответствие. Когато системите по околна среда и здраве и безопасност при работа са интегрирани е възможно процедурата да бъде една обща за двете системи.

Оценката на съответствието е тежък процес, който изисква сериозни познания на нормативната уредба – обща и специфична касаеща дейността на самата организация. Точността на направената оценка зависи от знанията и опита на извършващите я. Колкото е по-подробна и задълбочена, толкова ще е по-полезна за организацията и ще ограничи до минимум възможностите за санкции от страна на контролните органи.

Стъпките за извършване на оценката са следните:

1. Съставяне на списък на нормативните актове – определяне на закони, правилници, наредби, кодекси и други нормативни документи, които касаят дейността на организацията. Към списъка могат да се добавят и други изисквания, които организацията е приела да спазва и които не са включени в изброените нормативни актове.

2. Проверка за актуалност на нормативните актове – определяне на актуалното издание на съответния нормативен документ. Извършва се при първоначално внедряване на системата за управление и периодично след това. Периодът на проверка се определя в зависимост от дейността на организацията и от включените в списъка нормативни актове.

Най-удобният вариант за поддържане на актуална информация е абонамент за информационна система /Сиела, Апис/, която сигнализира за промени в нормативната уредба и поддържа информация за актуалните версии на нормативните документи. Друг вариант е следенето на измененията чрез държавен вестник или електронни издания като lex.bg.

Идеята е организацията да поддържа актуална информация за нормативната уредба касаеща дейността й, за да може да осигури съответствие с непрекъснато променящите се изисквания.

3. Определяне на конкретните изисквания отнасящи се до дейността – нормативните актове обхващат всички аспекти/или поне се опитват/ по дадено направление, но всяка организация трябва определи тези от тях, които касаят нейната дейност. Например в Закона за управление на отпадъците има изискване за разработване на Програма за управление на дейностите по отпадъците, но ако сте организация с по-малко от 10 назначени служители, производствените отпадъци не надвишават 1000 кг. в денонощие, нямате опасни отпадъци и строителни отпадъци над 1000 кг. в денонощие нямате ангажимент за разработването и поддържането на такава Програма. 

Целта на този етап е да се извадят само тези изисквания, които се отнасят за конкретната организация.

4. Оценяване на съответствието спрямо изискванията – на базата на определените изисквания се извършва оценка за съответствие. Съществуват различни варианти на оценяване. Една възможност е с „ДА’ или „НЕ“ в зависимост от резултата на оценката. Друг вариант е използването на процент за степента на съответствие с изискванията. Кой вариант ще предпочетете зависи от вашите желания за обема информация относно нивото на съответствие или както казва един известен литературен герой „колкото повече, толкова повече“.

5. Определяне на мерки за постигане на съответствие – със сигурност не съществува организация, която да отговаря на 100% на изискванията на нормативните актове. Затова е важно да се определят областите, за които има несъответствия и да се предприемат мерки за тяхното отстраняване. А за да се задействат мерките по постигане на съответствие е необходимо да ги включите в Програмата за управление на околната среда или Програмата за управление на риска, в зависимост от това дали касаят управлението на околната среда или здравето и безопасността при работа.

Всеки работил със стандарти е наясно, че за направената оценка трябва да се водят и съхраняват записи. Предлагам на вашето внимание примерен вариант за формуляр Карта за оценка на съответствието със следното съдържание:

  • наименование на нормативен документ/изисквания – посочва се нормативния документ/1/ с изброени конкретни изисквания/3/ към съответната организация;
  • последно издание – датата на последното изменение/2/ на нормативния документ;
  • оценка на съответствиетооценката или степента/4/ на съответствие спрямо конкретното изискване на нормативния акт;
  • доказателства/препоръкидоказателства за изпълнение на дадено изискване или мерки/препоръки/5/ за постигане на съответствие с изискването.

Картата за оценка на съответствието можете да изтеглите от тук.

 

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio