Какво е ISO 19011?

ISO 19011 е международен стандарт, публикуван от ISO(International Organization for Standardization). Последната актуализация на стандарта е от 2018г.

Стандарт ISO 19011 дава указания за провеждане на одит на системи за управление.

Какво е одит?

Одитът представлява проверка за съответствие с определени критерии, които могат да бъдат:

 • изисквания към системи за управление, определени в стандарти като ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и др.;
 • изисквания, определени от заинтересовани страни;
 • изисквания на нормативни актове;
 • изисквания на процеси, дейности на системата за управление;
 • планове свързани с постигане на конкретни резултати и др.

Указанията на ISO 19011 се прилагат от всички организации, независимо от тяхната големина, вид, предмет на дейност, обхват и сложност на системата за управление.

Видове одит

 • Одит от първа страна – това са така наречените вътрешни одити, които се извършват от самата организация или от името на организацията. Вътрешните одити могат да бъдат извършвани от компетентни лица, служители на организацията или от външни лица, когато организацията не разполага с компетентни одитори.
 • Одит от втора страна – външен одит, който се извършва от страни, които проявяват интерес към организацията, като клиенти или други лица, действащи от тяхно име.
 • Одит от трета страна – външен одит, който се извършва от трета независима страна, като органи за сертификация и държавни агенции.

Стандартът ISO 19011 е насочен основно към извършването на вътрешни одити, но указанията му се прилагат и при провеждането на външни одити.

Принципи на одитиране

Принципите на одитиране са седем и прилагането им осигурява надежден инструмент за предоставяне на информация, на базата на която организацията да планира действия за подобряване на своята резултатност.

1. Етичност – основата на професионализма.

2. Безпристрастност – задължение да се докладва точно и вярно.

3. Професионална добросъвестност – старание и точна преценка при извършване на одит.

4. Опазване на професионална тайна – конфиденциалност и защита на информацията.

5. Независимост – безпристрастност и обективност в процеса на одит.

6. Подход, основан на доказателства – формиране на заключения от одит на базата на надеждни и проверими доказателства от одита.

7. Подход, основан на риска – подход, който отчита рисковете и възможностите за планирането, провеждането и докладването на одита.

Структура на ISO 19011:2018

ISO 19011:2018 се състои от седем раздела. Първите три са информативни, а останалите четири включват принципи, указания за извършване на одит на системи за управление, компетентност и оценяване на одитори.

Раздел 4 – Принципи на одитиране

Разделът включва подробно описание и разяснения на изброените седем принципа на одитиране.

Раздел 5 – Управление на програмата за одит

Разделът включва указания за ефективно планиране на одитите в организацията чрез определяне на цели, рискове и възможности, съставяне и изпълнение на програма за одит, наблюдение, преглед и подобряване на програмата за одит.

Раздел 6 – Извършване на одит

Разделът включва указания за извършване на конкретния одит и насоки за дейностите, свързани с начало на одита, подготовка на одита, провеждане на одита, подготовка и разпространение на доклада от одит, завършване на одита и действията след одита.

Раздел 7 – Компетентност и оценяване на одиторите

Разделът включва указания за определяне на необходимата компетентност на одира, избор на подходящи критерии и методи за оценяване на одитори, поддържане и подобряване компетентността на одитора.

При разработване на стандарта се използва цикълът „Планиране – Изпълнение – Проверка – Действие“ или по известен като PDCA(Plan-Do-Check-Act). За повече информация относно прилагане на цикъла в ISO 19011:2018, прочетете статията в блога: PDCA и ISO 19011:2018

Как да стана одитор?

Одиторът е лице, което извършва одит. В зависимост от вида одит, одиторът може да извършва вътрешен или външен одит, като изискванията за компетентност са различни.

Процесът за придобиване на компетентност за одитор преминава през няколко етапа. Продължителността на процеса зависи от различни фактори, като ниво на знания и умения, вид образование, желана посока за развитие и др. За повече подробности, прочетете статията в блога: Как да стана вътрешен одитор?

Полезни ISO 19011:2018 обучения и материали

 • ISO 19011:2018 Одитор на системи за управление – онлайн обучение за запознаване с указанията на стандарт ISO 19011:2018 и получаване на практически насоки за извършване на одити на системи за управление.
 • Ръководство за одит на системи за управление – ръководството е разработено съгласно указанията на ISO 19011:2018 и включва практически задачи, казуси, примерни документи и тестове;
 • Въпросници за одит – помощни материали за извършване на одит на системи за управление по ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

За повече информация относно полезни и безплатни материали за провеждане на одит на системи за управление, посетете страницата на съответния стандарт – ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio