Общи условия

Обща информация

Настоящите общи условия определят отношенията между КАЧЕСТВОТО ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛ, на предоставените от него услуги, наричани по-долу УСЛУГАТА.

За нас

Наименование: КАЧЕСТВОТО ЕООД

ЕИК: 201786857

Адрес по регистрация: гр.Стара Загора, ул. “Св. Отец Паисий” № 148

Адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. “Св. Отец Паисий” № 35

E-mail: mira.mihova@gmail.com

Телефон: 0898.44.82.88

Адресът на нашия сайт: https://kachestvoto.com

Контролни органи

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

E-mail: [email protected][email protected]

Уебсайт: cpdp.bg

Наименование: Комисия за защита на потребителите

Седалище и адрес на управление: гр. София, пл.“Славейков“ №4А

Телефон: 02 9892524

Телефон на потребителя: 0700 111 22

Уебсайт: www.kzp.bg

Термини и определения

Бисквитки (Cookies) – малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъеа да събира обратна информация от браузъра.

Браузър (Browser) – софтуерно приложение за достъпване, представяне и възпроизвеждане на информационни ресурси в интернет посредством различни видове протоколи за пренос на данни.

Уебсайт (Website) – сбор от свързани уеб страници, снимки, видеосъдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес (URL) в IP базирана мрежа.

Учебни материали – текст, фотографии, графики, презентации, таблици, видео и друга информация, предоставена от Доставчика с учебна цел като част от обучение.

Хиперлинк (Hyperlink) – електронна връзка от една уебстраница към други уебстраници в същия уебсайт или към друг уебсайт.

Характеристики на услугата

Услугата, предоставяна от Доставчика представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Услугата включва:

  1. Извършване на обучение по конкретна определена от Доставчика тема, указана в съответната страница на обучението, посредством специално разработени видео лекции, практически упражнения, задачи, тестове и други информационни ресурси.
  2. Достъп до информационни ресурси като документи за системи за управление, включително текстове, таблици и други материали, публикувани в уебсайтове и/или предоставени като част от продукта.

Доставчикът предоставя, а Потребителят използва Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в интернет.

Цена на услугата

Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение дължимо от Потребителя, съгласно избрания от него вариант, когато Услугата се предоставя възмездно. Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на уебсайта на Доставчика в интернет.

Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно обявените цени на уебсайта на Доставчика, когато Услугата се предоставя възмездно. Всички обявени цени на уебсайта на Доставчика са с включен ДДС.

Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата или чрез друго подходящо потвърждение на траен носител(най-често чрез изпращане на писмо на предоставения от Потребителя имейл адрес).

Условия за плащане

Потребителят е дръжен да заплати цената на Услугата, указана в уебсайта на Доставчика в срок от 5 (пет) работни дни от датата на регистрация. В случай, че Потребителят не заплати цената в посочения срок, регистрацията му се счита за невалидна и се третира като отказ от закупуване.

Достъпни начини за плащане:

1.Банков път

Получател: КАЧЕСТВОТО ЕООД

Банка: Първа Инвестиционна банка АД

IBAN: BG40FINV91501015211785

2.PayPal

Предоставяне на услугата

Настоящите общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация. За да използва Услугата, Потребителят следва да въведе имейл адрес и парола. Паролата се определя от Потребителя при извършване на онлайн регистрация в уебсайта на Доставчика.

С попълване на данните си и натискане на бутона „Да, приемам“, „Регистрация“ или друго изявления в смисъл на съгласие, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес. При извършване на регистрацията, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. С потвърждаването се създава акаунт на Потребителя между него и Доставчика, възникват договорни отношения. Договорът се счита за сключен от момента на извършване на регистрацията.

В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Потребителя, договорът за използването ѝ се счита за сключен от момента на първото ѝ използване от Потребителя. В този случай, настоящите общите общи условия имат действия от момента на първото използване на Услугата или на уебсайта на Доставчика до момента на преустановяване на използването от Потребителя.

Потребителят използва уебсайта на Доставчика за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им. Рекламации относно предоставената Услуга се приемат само в писмен вид на имейл: [email protected].

Права, задължения и отговорности

Потребителят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

При използване на Услугата от Потребителя не се разрешава използването на софтуер, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения при използването на Услугата от други ползватели.

Потребителят се задължава при използване на уебсайта и Услугата да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица информация, данни, текст, файлове, получени при регистрацията на уебсайта на Доставчика.

Услугата, свързана с тестове и документ/ация е защитена с авторски права, притежание на Качеството ЕООД. Потребителят на документация на система за управление е упълномощен да ползва документ/ацията само за нуждите на организацията. Изрично е забранено използването на документ/ацията с комерсиална цел. Забранява се използването на документ/ацията за продажба, предлагането им с цел продажба, публикуването или правенето ѝ публично достъпна.

Доставчикът има право по всяко време да изменя и/или допълва Услугата, както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите общи условия.

Доставчикът не е длъжен да използва конкретен софтуер или негова версия за предоставяне на Услугата. Доставчикът не е длъжен да поддържа, променя или добавя функционалности към Услугата или към софтуера, използван за предоставяне на Услугата.

Доставчикът не носи отговорност за непостигнати резултати от страна на Потребителя по време и след завършване на Услугата.

Доставчикът не носи отговорност за връщане на част или цялата цена на Услугата, в случай че Потребителят не постигне очакваните от него резултати по време и след завършване на Услугата.

Прекратяване

Доставчикът може да спира достъпа до Услугата при наличието на следните обстоятелства:

  1. Наличие на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства).
  2. За времето на техническа профилактика.
  3. Наличие на нарушение на разпоредбите на настоящите общи условия.
  4. При изразено несъгласие от страна на Потребителя с промените в общите условия.

След отпадане на обстоятелствата, достъпът до Услугата се възобновява.

Лични данни

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и приетата Политика за поверителност.

Други условия

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика. Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на общите условия, ще има действие спрямо Потребителя, след уведомяване от Доставчика и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок, че ги отхвърля.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентен съд или Комисията за защита на потребителите.

Настоящите общи условия влизат в сила от 13.04.2020г.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio