Цялата истина за стандартите

standardsНепрекъснато се говори за стандарти. Накъдето и да се обърнем, виждаме стандарти. На страниците на kachestvoto.com постоянно пиша за различни стандарти, но си давам сметка, че до сега не съм писала за смисъла и значението на самите стандарти.

Защо са необходими стандартите?

Стандартите представляват общия език, на който говорят производители, потребители, контролни органи, държавна администрация.

Чрез стандартите се постига уеднаквяване на изискванията към продуктите. Прилагането на стандартите води до подобряване на производителността и осигуряване на постоянно качество на продуктите/стоки и услуги/, което от своя страна повишава доверието на потребителите.

Всеки би желал да консумира безопасна храна и със сигурност би предпочел тази, която отговаря на определени изисквания. Всеки би желал да закупува продукти с постоянно качество. Не веднъж сме свидетели на първоначално добро представяне на даден хранителен продукт, след което характеристиките му постепенно, а понякога и рязко се влошават и така загубва доверието на клиента. Причината е ясна – отклонение от изискванията на стандарта, породено от липсата на възможност за осигуряване на постоянно качество/съответствие с изискванията/ от страна на производителя.  Другото ясно нещо е, че причината за загубата на доверието на потребителите не е съответния стандарт.

Какво е стандарт?

Стандартът е документ, одобрен от признат орган, предоставящ правила, указания или характеристики за дейности или за резултати от тях.

Изключително важен момент в разбирането е, че стандартът е документ, чието прилагане е доброволно. 

Нормативният акт е документът, който се прилага задължително.

Стандартите също могат да станат задължителни за прилагане, когато са позовани в нормативен акт или договор. Точно поради тази причина се създава впечатлението, че стандартите са задължителни. А както всички знаем, съпротивата срещу нещо задължително, винаги е по-силна и яростна. В такъв момент целта е максимално бързо и по възможност без много разходи да се отговори на изискването, без да се осъзнават и обмислят ползите от него, защото по презумпция такива няма. Но отново причините за това не са стандартите.

Основната роля на стандартите е да:

 • подпомагат участниците на пазара – производители, търговци, потребители и други;
 • насърчават инвестициите и иновациите;
 • улесняват комуникацията при търговията;
 • предлагат решения за по-ефикасно използване на ресурсите.

Чрез стандартите се:

 • осигурява съвместимост – взаимодействие и взаимозаменяемост между отделните части на един продукт или между различните продукти;
 • поддържа постоянно ниво на качество;
 • предоставя техническа информация за процеси, материали и функции.

Освен това стандартите служат за основа при оценяване на съответствието.

Оценяването на съответствието е важен процес от гледна точка, както на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, защото съответствието създава доверие и увереност, че продуктът съответства на изискванията и е годен за използване или консумация, така и на ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ, защото доказаното съответствие на произвежданите от тях продукти улеснява свободното им движение и повишава тяхната конкурентоспособност.

Как се създават стандартите?

Създаването на стандартите се извършва от органи по стандартизация, участващи в стандартизационна система изградена от три нива.

1. Национални органи по стандартизацияБИС за България, DIN за Германия, AFNOR за Франция, BSI за Великобритания. Тяхната роля е да работят в подкрепа на националната икономика и да защитават интересите на дадената страна при участието си на регионално и международно ниво.

2. Регионални органи по стандартизация – Европейски комитет за стандартизация – CEN, Европейски комитет за стандартизация в областта на електротехниката – CENELEC, Европейски институт за стандартизация в далекосъобщенията – ETSI. Основната цел на тези органи е да създадат единни стандарти в рамките на европейската общност, чрез които да се премахнат техническите пречки за търговията. Важно условие за страните членки на тези организации е задължението за въвеждането на европейските стандарти като национални.

3. Международни органи по стандартизация – Международна организация по стандартизация – ISO, Международна електротехническа комисия – IEC. Целите отново са в посока премахване на пречките пред търговията и повишаване на конкурентоспособността на икономиката, но тук не се поставя условието за въвеждането на международните стандарти като национални, въпреки че се препоръчва тяхното прилагане във всички случаи, когато това е възможно.

Българският институт за стандартизация /БИС/ организира дейността по стандартизация на национално ниво. За целите на стандартизацията към БИС са създадени работни органи, които организират, координират и извършват дейностите по разработване, съгласуване и приемане на стандартите.

Процесът на разработване на стандартите преминава през последователност от етапи, които са еднакви за всички нива – национални, регионални и международни.

Основни етапи при разработване на стандарт на национално ниво:

процес на разработване на стандарт

1. Предложение за нова работна тема – може да бъде направено от всеки заинтересован, но трябва да бъде обосновано.

2. Одобряване на работата по проекта – създава се работен документ, който се одобрява от съответния работен орган – технически комитет или съвет.

3. Разработване на проект – създава се проект от работна група експерти, който се приема от съответния работен орган – технически комитет или съвет.

4. Обществено допитване – проектът се разпространява до всички заинтересовани страни, които дават своите мнения и препоръки в рамките на 2 до 5 месеца. Създава се окончателен проект за одобряване на стандарт.

5. Одобряване на проекта. Окончателната редакция на текста се приема с консенсус от техническия комитет или съвет и се одобрява от изпълнителния директор на БИС.

6. Публикуване на стандарта. Публикуването на стандарта е свързано с дата на влизане в сила и отмяна на противоречащи стандарти, ако има такива.

7. Периодичен преглед на стандарта. През определен период от време (обикновено 5 години) се извършва преглед на стандарта от съответния работен орган с цел осигуряване на актуалност и адекватност на стандарта. В зависимост от ситуацията е възможно извършването на преработка, потвърждаване на стандарта или отмяна му.

Въпреки че стандартите са доброволни, много често те се налагат като задължителни, което поражда недоволство и непрекъсната критика относно тяхното съдържание и приложимост на практика. Според мен фокусът е погрешен. Проблемът не е в съдържанието на стандартите, а във формата и начините на тяхното налагане.

Но независимо от това, всеки заинтересован може да допринесе за качеството на стандартите, като участва при тяхното разработване. Защото чрез участието си в работен орган към БИС, експертите могат:

 • да влияят върху съдържанието на стандарта;
 • да получават предварителна информация за предвижданите изисквания на стандарта;
 • да контактуват и обменят информация с партньори и конкуренти в процеса на работа за постигане на консенсус и повишаването на доверието между страните;
 • да участват на международно и европейско ниво на обсъждане на стандарта.

Ако вярвате и сте убедени в необходимостта от промяна, просто я направете. Вярно е, че е по-лесно да се критикува, но ако целта е постигането на резултати са нужни действия.

Предстоят промени в най-разпространените стандарти ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001. Ако се определяте като експерт и имате предложения можете да се включите в тяхното обсъждане като станете активен член на съответния технически комитет/ТК/ или наблюдател към ТК или пък да ги споделите с мен – на страниците на блога, по време на работното кафе или просто с писмо.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio