Готовност за реагиране в извънредни ситуации

Провокирана от трагичните събития в Бостън и работата ми по проекти за разработване и внедряване на системи за управление здравето и безопасността при работа реших да обърна повече внимание на темата за готовността и реакцията на организациите в извънредни ситуации.

За запознатите със стандартите ISO 14001 Системи за управление по отношение на околната среда и BS OHSAS 18001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа не е новост изискването на стандартите за създаването, внедряването и поддържането на регламент за готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране.

Целта на регламента е да се определят възможните извънредни ситуации, вероятността за тяхното възникване и реакцията на организацията в такива случаи.

Какво е извънредна ситуация?

Извънредната ситуация според термините и определенията на стандарт OHSAS 18001 представлява частен случай на инцидент. А инцидент е „свързано с работата събитие, при което има заболяване(независимо от тежестта) или смърт, или което може да доведе до такива последици“. Така според определенията става ясно, че извънредната ситуация е особен вид събитие по време на работа, което води до заболяване или смърт.

За да се определят действията и реакциите на организациите при възникване на извънредни ситуации е необходимо да се определят какви биха могли да бъдат тези особени събития по време на работа, които биха довели до изброените неблагоприятни последици. Обикновено към тези събития се причисляват производствените аварии, природните бедствия като заметресения, наводнения, свличане на земни маси, бури, снежни виелици, пожари, засушавания и др. Освен това към извънредните ситуации могат да се причислят и епидемии, радиация, биологическо и химическо заразяване и други подобни ситуации, които по някакъв начин могат да застрашат здравето и безопасността на хората по време на работа.

Готовността и реакцията на организацията се определя от редица фактори свързани с нейния предмет на дейност, местоположение, потребности на заинересовани страни. Една ще бъде готовността и реакцията на ТЕЦ или АЕЦ, съвсем друга на търговска фирма, освен в случаите когато търговската фирма се намира на територията на ТЕЦ или АЕЦ.

Регламента за реагиране в извънредни ситуации включва описание на последователността от действия и отговорните за тяхното изпълнение лица в зависимост от определените събития. Например при възникване на производствена авария какво се прави първо, второ и т.н. или при възникване на пожар как се процедира.

Освен това не случайно по време на одити се проверява за наличието и пригодността на различните видове средства за защита и оказване на долекарска помощ, в зависимост от ситуацията. Те са част от подготовката на организацията за извънредните ситуации и трябва да се поддържат в състояние, което да позволява тяхното ефективно използване. Често срещано явление е липсата на аптечка или на необходимите медикаменти и превързочни материали. А нараняванията съпътстват дейността дори без да е настъпило извънредно събитие. И какво правим когато то наистина настъпи?

Наличието на процедура за реагиране в извънредни ситуации само по себе си не е достатъчно условие за готовността на организацията. Необходимо е хората от организацията да са запознати с него и да го спазват. Според изискванията на стандартите ISO 14001 и OHSAS 18001 организацията трябва „периодично практически да проверява изпълнението“ на този регламент. Това означава, че организацията трябва да определи период на провеждане на практически упражнения за проиграване на различните извънредни ситуации. Например веднъж месечно, на шест месеца или годишно/по решение на ръководството/ провеждане на практическа тренировка за проиграване на конкретна ситуация – авария или бедствие.

Резултатите от проведеното практическо занимание се документират най-често в протокол, който позволява запис на достатъчна информация за извършването на анализи. Необходимо е да се прави подробно описание на възникналите проблеми и пречки при изпълнение на създадения регламент, с цел да се извършат промени в регламента, които да подобрят реакцията на организацията в извънредни ситуации и да намалят свързаните с тях неблагоприятни последици за здравето и безопасността на работещите.

Според вас терористичните акции извънредните ситуации ли са?

Примерен протокол за проведено практическо упражнение можете да изтеглите от тук.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio