Интегрирана система за управление на качеството ISO 9001, околната среда ISO 14001, здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001

На 17 и 18 октомври беше проведен сертификационен одит на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа на мои клиенти с обхват на системата доставка, монтаж и ремонт на оборудване в енергетиката. Одитираща организация в случая беше TUV Nord – по избор на клиента.

Изборът на сертифицираща организация не е лесен процес имайки в предвид многото представителства на международни сертифициращи организации в страната. Моят стремеж е да създавам контакти с различните сертифициращи организации, за да мога да помагам на клиентите си да изберат най-подходящата за тях. В конкретния случай за първи път работих с TUV Nord и мога да кажа,че съм изключително доволна. За мен като консултант е важно да получа обратна информация от проверяващите за разработената от мен система и да открия възможности за нейното подобряване. Одитът завърши без открити несъответствия, но пък за моя радост с няколко препоръки за подобрение, които със сигурност ще използвам за развитие на внедрената система и при разработване на бъдещи такива.

Проведеният одит беше много важен за мен, тъй като това беше първата ми Интегрирана система за управление по трита стандарта – качеството ISO 9001, околната среда ISO 14001, здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001. Удовлетворението ми идва от факта, че успях максимално да интегрирам изискванията на стандартите в една система, с цел минимизиране на документацията и избягване на дублирането на информация. Понякога се случва така, че фирмите са внедрили първо един стандарт – обикновено ISO 9001, после друг – околна среда ISO 14001 или здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001 или пък Анализ на опасностите и контрол на критичните точки – HACCP, като по една или друга причина при разработването и внедряването те не са интегрирани, което води до формирането на голям обем документация, дублиращи се процедури и записи и затрудняване на работата по системите. В такъв случай добро решение би било системите да се преразгледат и да се направи интеграция, която да повиши ефективността им на работа и да улесни тяхната поддръжка.

За интегриране на системата използвах таблицата за съответствие между трите стандарта – ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001, която съдържа информация за точките на припокриване на трита стандарта и възможностите за обединяване.

Очаквайте в следващи материали повече информация за интегрираните системи за управление.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio