Разработване на система за управление на здравето и безопасността при работа

Отново става въпрос за система за управление, но този път за система за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на стандарт BS OHSAS 18001. Темата е важна и в същото време много отговорна. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е от първостепенно значение за всеки един ръководител, независимо от предмета на дейност, големината на предприятието, индустрията, в която работи.

Изискванията поставени от българското законодателство са минимално изискуемите, които е необходимо да бъдат покрити на 100% с цел осигуряване на ЗБУТ. Важно уточнение тук е, че разработването и внедряването на СУЗБР няма за цел да увеличи изискванията относно ЗБУТ, а да предостави и въведе добри практики в управлението на дейностите по осигуряване на ЗБУТ. Което от своя страна предполага осигуряването на по-добри условия на труд, постигането на по-добри резултати, по-висока мотивираност на персонала и т.н.

Как се постига това?

Системата за управление на здравето и безопасността при работа се разработва на основата на направената в организацията оценка на риска в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и НАРЕДБА № 5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

Същността на оценката се изразява в определянето на опасностите свързани с всяко работно място, процес, среда и вземането на решения с цел ограничаване или премахване на риска от възникването на дадената опасност.

При споменаването на оценка на риска може би много от вас ще се подсмихнат, имайки в предвид масовата практика при разработването й. Не бих искала да обсъждам работата на службите по трудова медицина, но не мога и да не отчета факта, че съществуват професионално разработени оценки на риска и такива, които нямат нищо общо с тях. Но това, което искам дебело да подчертая е, че успешното разработване на СУЗБР зависи изцяло от качеството на направената оценка на риска.

На базата на определените в оценката на риска опасности се поставят цели за тяхното минимизиране или напълно премахване, съставят се програми за постигането на целите с включени конкретни задачи, за проследяването на изпълнението на които се въвежда непрекъснат мониторинг и анализ. И ако опасностите не са определени правилно или адекватно за дейността или пък са пропуснати някои от тях, тогава и в системата няма да бъдат заложени правилните цели и съответните дейности за тяхното изпълнение.

За да се избегне риска от провал на системата още на този ранен етап е задължително извършването на предварителен преглед за актуалност на направената оценка. При регистриране на неточности или пропуски се планира извършването на нова оценка, която може да бъде поверена на служба по трудова медицина или на специалисти от организацията, ако тя разполага с такива.

След извършване на преглед на текущото състояние на организацията по отношение на ЗБУТ може да се премине към разработване на системата, чрез използване на модела на система за управление на здравето и безопасността при работа и покриване на изискванията на стандарт BS OHSAS 18001.

Модел на система за управление на здравето и безопасността при работа

Методиката известна като PDCA(plan-do-check-act) планиране-изпълнение-проверка-действие, позната от ISO 9001 успешно се прилага и към процесите по ЗБУТ.

Обхватът, подробността на документацията по СУЗБР и необходимите ресурси се определят в зависимост от следните фактори:

 • обхвата на системата;
 • големината на организацията;
 • предмет на дейност;
 • организационната култура.

Изброените фактори обаче не оказват влияние върху задължителните елементи от документацията, изисквани от стандарт BS OHSAS 18001:

 1. Политика, цели и програма.
 2. Документирани процедури за:
 • идентифициране на опасностите, оценяване на риска и определяне на мерки;
 • изисквания на нормативни актове и други изисквания;
 • компетентност, обучение и осъзнаване;
 • обмен на информация, участие и консултации;
 • управление на документи;
 • управление на дейностите;
 • готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране;
 • измерване и системно наблюдение на изпълнението;
 • оценяване на съответствието;
 • разследване на инциденти;
 • несъответствия, коригиращи и превантивни действия;
 • управления на записите;
 • вътрешен одит.

Опитът ми показва, че организациите предприели стъпка към внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа, предварително вече имат внедрена система за управление на качеството. В тази връзка при разработването на СУЗБР обърнете внимание на документираните процедури припокриващи се от двата стандарта и възможността им за интеграция. Не допускайте въвеждането на повтарящи се документи и дейности, които само товарят системата и не са от полза за никого.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio