Как да приложим указанията на ILAC-P15:06/2014?

Наближава 1.12.2014г. Датата, след която ИА БСА ще извършва оценки за акредитация/преакредитация/ разширяване на обхвата на акредитация и надзор по стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 в комбинация с  ILAC-P15:06/2014. По време на оценките на място ще се извършва обсъждане и преглед на плановете за действие и доказателствата/записите за тяхното изпълнението.

Въпреки, че срокът за прилагане на указанията е до месец декември 2015г., тези органи за контрол на които им предстои оценка на място след 1.12.2014г. трябва да предприемат незабавни мерки, включващи:

1. Преглед на указанията на приложение ILAC-P15:06/2014 – задълбочен прочит на приложението и разбиране смисъла на представената информация.

2. Анализ на въздействието върху конкретната система за управление. Всеки орган за контрол е разработил и внедрил система за управление, която съответства на неговия обхват, компетентност, политика и начин на работа. Системите са различни и съответствието с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 се определя от начина на неговото тълкуване и разбиране. Това означава, че за различните системи ще са необходими предприемането на различни действия, в зависимост от степента на удовлетворяване на изискванията. Въпреки това, съществуват някои указания, като например общодостъпна политика/декларация за безпристрастност или обосновка на покритието на застраховката, които едва ли някой е включил в системите си преди излизане на указанията, т.е., които ще бъдат общи за всички системи.

Как да се анализира въздействието за конкретната система за управление?

В пространството се разпространява информация относно основните акценти на приложението, върху които органите за контрол трябва да наблегнат при прилагането на ILAC-P15:06/2014. Информацията не е за пренебрегване, но тя е насочена по скоро към общите указания и не отразява спецификата на конкретната система.

Увереността, че конкретната система е съобразена с всички указания на ILAC-P15:06/2014 ще се получи при оценка на влиянието на всеки един елемент от приложението. Както вече, знаете приложението е разработено в съответствие с разделите на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и най-лесния вариант да анализирате конкретния елемент е да го пренесете към съответното изискване на стандарта.

За целта можете да използвате като основа самия стандарт и да добавите указанията към всеки раздел под формата на таблица за съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и ILAC-P15:06/2014*. Отнасяйки по този начин изисквания и указания се придобива по-голяма яснота и разбиране за същността на указанията и необходимостта от реакция от страна на конкретния орган.

В таблицата за съответствие срещу всяко указание на ILAC-P15:06/2014 се записва конкретното действие, което е необходимо да се предприеме, за да се удовлетворят изискванията.

3. Планиране на действията. От направения анализ се придобива яснота за действията, които трябва да бъдат предприети. На етап планиране срещу всяко действие се определя срок и отговорник за изпълнението. Възможно е срокът и отговорникът за прилагането на всички действия да е един и същ, но в зависимост от действията могат да бъдат различни.

4. Изпълнение на действията. Някои от действията могат да бъдат свързани с промяна на документи от системата за управление. В такива случаи не забравяйте да се съобразите с изисканията на процедурата за управление на документи. В нея ще намерите указания, както за реда на извършване на промени по наличните документи или за създаване на нови, промяна на версия/редакция, така и за управлението на отпаднали/невалидни документи.

5. Проверка на изпълнението. Чрез проверката се установява степента на изпълнение на планираните действия. Отново като помощно средство може да се използва таблицата за съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и ILAC-P15:06/2014, която ще подсказва какви са били планираните действия. Таблицата може да се използва при провеждането на вътрешни одити, вместо въпросник.

6. Допълнителни действия. В зависимост от резултатите от проверката е възможно да възникне необходимост от предприемане на допълнителни действия – коригиращи/превантивни, които се управляват съгласно регламента определен в съответната процедура.

*Таблицата за съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и ILAC-P15:06/2014 разработена от kachestvoto.com използва за основа BAS QA 2.7.3 и включва всички указания на ILAC-P15:06/2014. Таблицата за съответствие е свободно достъпна за клиентите на kachestovo.com. При проявен интерес от читателите на kachestvoto.com към таблицата за съответствие, можете да пишете във формата за контакт или на mira.mihova@gmail.com.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio