1-03 Видове одит

Представяне на различните видове одит

Одит от първа страна или още известен като вътрешен одит е когато самата организация извършва одит на внедрената в нея система за управление, независимо дали ползва свои собствени и обучени одитори или външни специалисти. Целта в случая е да се докаже съответствието на внедрената в организацията система за управление с критериите за одит, да се определи нейната ефикасност и/или възможности за подобрения.

Одит от втора страна е когато оценката на системата за управление се извършва от заинтересована страна, като клиенти или наш партньор. Организацията може да извърши одит или да възложи извършването му на външни специалисти, като целта е да се оцени възможността на одитираната организация да предостави качествен продукт или услуга. Най-разпространените одити от втора страна са тези на доставчик или потенциален такъв, с цел да се оцени неговата способност да удовлетвори изискванията на организацията.

Одит от трета страна е одит, който се извършва от независима страна, като контролни органи на изпълнителната власт или организации, извършващи регистрация или сертификация на системи за управление. Такива са например одитите от страна на ИА на БСА, с цел получаване или поддържане на акредитация, сертификация на системи за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа и др. от орган за сертификация.

Комбиниран одит – когато две или повече системи за управление в различни области – например качество, околна среда, здраве и безопасност при работа са обект на един одит.

Съвместен одит – когато две или повече организации за одит си сътрудничат и провеждат одит на една организация.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio