2-01 Въведение

Въведение в Модул 2 Планиране

Модул 2 Планиране включва следните раздели от ISO 9001:2015

  • Раздел 4 Контекст на организацията – отнася се до средата в която функционира организацията и съдържа изисквания относно разбиране на обстоятелствата на среда и тяхното влияние върху организацията, потребностите и очакванията на заинтересованите страни, обхват и процеси на системата;
  • Раздел 5 Лидерство – определя отговорностите на ръководството, разпределянето на роли, отговорности и правомощия в организацията, създаване и оповестяване на политика по качество;
  • Раздел 6 Планиране – определя изискванията относно управлението на рисковете и възможностите, формулирането на цели по качеството и планиране на действия за тяхното постигане, планиране на измененията на системата за управление на качеството;
  • Раздел 7 Поддържане – определя изискванията относно ресурсите: човешки ресурси, инфраструктура, заобикаляща среда, ресурси за наблюдение и измерване. Разглеждат се изисквания, свързани с компетентността на персонала, осъзнаването и обмена на информацията, управлението на документирана информация.

Етап Планиране включва изисквания, които позволяват да се извърши анализ на средата и да се събере информацията необходима за разработване и внедряване на системата за управление на качеството. Този етап е важен защото поставя основите на системата за управление на качеството и от него зависи успеха на следващите стъпки по нейното внедряване.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio