2-08 Роли, отговорности и правомощия

5.3 Роли, отговорности и правомощия в организацията

Ангажимент на ръководството е да определи отговорностите и правомощията на ролите в СУК и да ги оповести в организацията. Възлагането и разбирането на отговорностите и правомощията е важен момент, защото дава яснота на персонала относно неговите действия спрямо СУК.

Изисквания за разпределяне на отговорности и правомощия по отношение на СУК:

  • осигуряване на съответствие на СУК с изискванията на ISO 9001:2015;
  • осигуряване на процесите да постигат планираните резултати;
  • наблюдение на изпълнението и докладване за резултатността на СУК, включително и за възможностите за подобряване;
  • насърчаване на насочеността към клиента;
  • поддържане целостта на СУК при изменения.

Изброените отговорности и правомощия могат да бъдат възложени на един или няколко служителя, в зависимост от големината и възприетия модел от организацията.

Във връзка със СУК е възможно да се определят специфични роли, отговорности и правомощия, които се възлагат чрез документите на СУК – наръчник, процедури, инструкции или чрез заповеди.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

    © Качеството ЕООД. Всички права запазени

    Изработка на уеб сайт от Vipe Studio