4-06 Изпълнение на програмата за одит – I част

Определяне на цели, обхват и критерии на конкретния одит

След като се състави програмата за одит, лицето, което управлява програмата планира и координира дейностите по програмата.

За всеки отделен одит от програмата за одит се определят цели, обхват и критерии за одит, които са съвместими с общите цели на програмата.

Целите определят това, което се очаква от конкретния одит и в зависимост от общата цел, могат да бъдат:

 • определяне на степента на съответствие на системата с критериите на одита, например изискванията на стандарт за система за управление;

 • оценяване способността на системата да помага за спазването на изискванията на нормативните актове;

 • оценяване на ефикасността на системата за постигане на очакваните резултати;

 • определяне на възможности за подобряване и др.

Обхватът се определя в съответствие с програмата за одит и целите на отделния одит. В обхвата се включва информация за местоположения, функции, дейности и процеси, които ще бъдат одитирани и времето необходимо за одита.

Критериите за одит представляват базата за сравнение, спрямо която се оценява съответствието. Критериите могат да включват:

 • изисквания за системи за управление – например стандарти ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и др.;

 • политики, процедури, процеси;

 • изисквания на нормативни актове;

 • правила за работа;

 • договорни условия и др.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio