6-02 Знания и умения на одиторите

Определяне на необходимите знания и умения на одиторите за извършване на одит

Одиторите трябва да притежават общи знания и умения по отношение на одит на системите за управления, които включват:

1. Принципи, процеси и методи на одит:

 • да прилага подход, основан на риска;

 • да планира и организира ефикасно дейностите за одит съгласно плана;

 • да умее да осъществява ефикасна комуникация;

 • да разбира и взема предвид мненията на техническите експерти;

 • да проверява уместността и точността на събраната информация;

 • да оценява факторите, които могат да повлияят на констатациите от одит;

 • да документира резултатите от одита и да подготвя доклад;

 • да опазва професионалната тайна и др.

2. Стандарти за системата за управление, която ще се одитира. Знанията за стандартите са необходими на одитора, за да може да разбира обхвата на одита и да прилага критериите за одит.

3. Организацията и нейния контекст. Тези знания позволяват на одитора да разбира средата, в която функционира одитираната организация, нейните цели и вид управление. Знанията и уменията са насочени към разбиране големината, структурата, функциите, управлението и взаимодействието между процесите, културата и социалните аспекти на одитираната организация.

4. Изискванията на приложимите нормативни актове. Одиторът трябва да бъде запознат и да работи в съответствие с изискванията на организацията. За тази цел е необходимо познаването на изискванията на нормативните актове, приложими юридически термини и специфика, свързана със сключване и изпълнение на договори.

Познаването на изискванията на нормативни актове, не следва одитът на системи за управление да се разглежда като одит за съответствие с нормативни актове!

Общата компетентност на екипа за одит включва знания и умения за областта и сектора на одитираната организация. Компетентността на одиторите за конкретния сектор включват:

 • изисквания и принципи на системата за управление;

 • принципи в сектора, свързани със системата за управление;

 • методи, процеси и практики прилагани в сектора;

 • познания за областта и сектора и свързаните с тях рискове и възможности.

За да се постигне компетентността на одитор се съчетават различни форми, като:

 • участие в програми за обучение на одитори;

 • придобит опит на техническа, ръководна или професионална длъжност;

 • образование, обучение или практически опит в конкретна област на система за управление;

 • участие в одити за придобиване на одиторски опит.

Разглеждане на всички Add a note
Вие
Добавете Коментар

Лектор

More Courses by Мира Михова

  © Качеството ЕООД. Всички права запазени

  Изработка на уеб сайт от Vipe Studio