Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Връзка между ISO 9001:2008 и ISO/DIS 9001:2014

opposite

В предишния материал представих първия вариант на съпоставяне на новата и старата версия на стандарт ISO 9001. В зависимост от ситуацията се налага използването и на втория вариант, при който за основа служи ISO 9001:2008. Така срещу вече добре познатите точки на ISO 9001:2008 ще виждате съответстващите от DIS версията.

Този вариант е по-добър за първоначално запознаване с новостите, защото помага за лесното ориентиране в новостите. Когато се започне промяната на система е по-удачно използването на първия вариант, защото ще се следват точките от новата версия и ще се избегнат евентуални пропуски.

Още на този ранен етап ще обърна внимание, че няма изискване за промяна на документацията в съответствие с новата номерация на разделите и точките от стандарта. И до сега не го е имало, но документите се оформяха по този начин, за да бъдат по-лесно управлявани, проверявани и поддържани. В новата версия се дава по-голяма свобода по отношение на организация на документацията, така че изборът остава във Ваши ръце.

Връзка между ISO 9001:2008 и ISO/DIS 9001:2014
ISO 9001:2008 ISO/DIS 9001:2014
4 Quality management system/Система за управление на качеството 4 Context of the organization
4.1 General requirements/Общи изисквания 4.4 Quality management system and its processes
4.2 Documentation requirements/Изисквания за документацията 7.5 Documented information
4.2.1 General/Общи положения 7.5.1 General
4.2.2 Quality manual/Наръчник по качеството 4.3 Determining the scope of the quality management system; 7.5.1 General; 4.4 Quality management system and its processes
4.2.3 Control of documents/Управление на документи 7.5.2 Creating and updating; 7.5.3 Control of documented Information
4.2.4 Control of records/Управление на записи 7.5.2 Creating and updating; 7.5.3 Control of documented Information
5 Management responsibility/Отговорност на ръководството 5 Leadership
5.1 Management commitment/Ангажимент на ръководството 5.1 Leadership and commitment; 5.1.1 Leadership and commitment for the quality management system
5.2 Customer focus/Насоченост към клиента 5.1.2 Customer focus
5.3 Quality policy/Политика по качеството 5.2 Quality policy
5.4 Planning/Планиране 6 Planning for the quality management system
5.4.1 Quality objectives/Цели по качеството 6.2 Quality objectives and planning to achieve them
5.4.2 Quality management system planning/Планиране на системата за управление на качеството 6 Planning for the quality management system; 6.1 Actions to address risks and opportunities; 6.3 Planning of changes
5.5 Responsibility authority and communication/Отговорности пълномощия и обмен на информация 5 Leadership
5.5.1 Responsibility and authority/Отговорности и пълномощия 5.3 Organizational roles responsibilities and authorities
5.5.2 Management representative/Представител на ръководството Title removed 5.3 Organizational roles responsibilities and authorities
5.5.3 Internal communication/Вътрешен обмен на информация 7.4 Communication
5.6 Management review/Преглед от ръководството 9.3 Management review
5.6.1 General/ Общи положения 9.3.1 Management review
5.6.2 Review input/ Входни елементи за прегледа 9.3.1 Management review
5.6.3 Review output/ Изходни елементи от прегледа 9.3.2 Management review
6 Resource management/Управление на ресурсите 7.1 Resources
6.1 Provision of resources/ Осигуряване на ресурси 7.1.1 General; 7.1.2 People
6.2 Human resources/Човешки ресурси Title removed 7.2 Competence
6.2.1 General/Общи положения 7.2 Competence
6.2.2 Competence training and awareness/Компетентност обучение и осъзнаване 7.2 Competence; 7.3 Awareness
6.3 Infrastructure/Инфраструктура 7.1.3 Infrastructure
6.4 Work environment/Работна среда 7.1.4 Environment for the operation of processes
7 Product realization/Създаване на продукта 8 Operation
7.1 Planning of product realization/Планиране на създаването на продукта 8.1 Operational planning and control
7.2 Customer-related processes/Процеси свързани с клиента 8.2 Determination of requirements for products and services
7.2.1 Determination of requirements related to the product/Определяне на изискванията за продукта 8.2.2 Determination of requirements related to products and services
7.2.2 Review of requirements related to the product/Преглед на изискванията за продукта 8.2.3 Review of requirements related to the products and services
7.2.3 Customer communication/Обмен на информация с клиентите 8.2.1 Customer communication
7.3 Design and development/Проектиране и разработване 8.5 Production and service provision
7.3.1 Design and development planning/Планиране на проектирането и на разработването 8.3 Design and development of products and services; 8.3.1 General; 8.3.2 Design and development planning
7.3.2 Design and development inputs/Входни елементи за проектирането и разработването 8.3.3 Design and development Inputs
7.3.3 Design and development outputs/Изходни елементи от проектирането и от разработването 8.3.5 Design and development outputs
7.3.4 Design and development review/Преглед на проектирането и на разработването 8.3.4 Design and development controls
7.3.5 Design and development verification/Проверка-верификация на проектирането и на разработването 8.3.4 Design and development controls
7.3.6 Design and development validation/Валидиране-потвърждаване на проектирането и на разработването 8.3.4 Design and development controls
7.3.7 Control of design and development changes/ Управление на измененията при проектирането и разработването 8.3.6 Design and development changes
7.4 Purchasing/Закупуване 8.4 Control of externally provided products and services
7.4.1 Purchasing process/Процес на закупуване 8.4.1 General; 8.4.2 Type and extent of control of external provision
7.4.2 Purchasing information/Информация за закупуването 8.4.3 Information for external providers
7.4.3 Verification of purchased product/Проверка-верификация на закупения продукт 8.6 Release of products and services
7.5 Production and service provision/Производство и предоставяне на услуга 8.5 Production and service provision
7.5.1 Control of production and service provision/ Управление на производството и предоставянето на услуга 8.5.1 Control of production and service provision; 8.5.5 Post-delivery activities
7.5.2 Validadation of processes for production and service provision/ Валидиране(потвърждаване) на процеса на производство и за предоставяне на услуга 8.5.1 Control of production and service provision
7.5.3 Identification and traceability/Идентификация и проследимост 8.5.2 Identification and traceability
7.5.4 Customer property/Собственост на клиента 8.5.3 Property belonging to customers or external providers
7.5.5 Preservation of product/Предпазване на продукта 8.5.4 Preservation
7.6 Control of monitoring and measuring equipment/ Управление на технически средства за наблюдение и измерване 7.1.5 Monitoring and measuring resources
8 Measurement analysis and improvement/Измерване анализ и подобряване 9.1 Monitoring measurement analysis and evaluation
8.1 General/Общи положения 9.1.1 General
8.2 Monitoring and measurement/Наблюдение и измерване 9.1 Monitoring measurement analysis and evaluation
8.2.1 Customer satisfaction/Удовлетворяване на клиента 9.1.2 Customer satisfaction
8.2.2 Internal audit/Вътрешен одит 9.2 Internal audit
8.2.3 Monitoring and measurement of processes/Наблюдение и измерване на процесите 9.1.1 General
8.2.4 Monitoring and measurement of product/Наблюдение и измерване на продукта 8.6 Release of products and services
8.3 Control of nonconforming product/Управление на несъответстващ продукт 8.7 Control of nonconforming process outputs products and services
8.4 Analysis of data/Анализ на данните 9.1.3 Analysis and evaluation
8.5 Improvement/Подобряване 10 Improvement
8.5.1 Continual improvement/Непрекъснато подобряване 10.1 General; 10.3 Continual Improvement
8.5.2 Corrective action/Коригиращи действия 10.2 Nonconformity and corrective action
8.5.3 Preventive action/Превантивни действия Clause removed 6.1 Actions to address risks and opportunities

Таблицата можете да изтеглите от ТУК...

Източник: www.iso.org

Публикувано от Мира Михова на 18.09.2014г.

 

    Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

бутони за споделяне

0 отговора за "Връзка между ISO 9001:2008 и ISO/DIS 9001:2014"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.