Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Връзка между ISO/DIS 9001:2014 и ISO 9001:2008

Появата на ISO/DIS 9001:2014 хвърли светлина върху това, което ни очаква. А то е събрано в една единствена дума - ПРОМЯНА. Промяна не само в документацията на системата за управление на качеството, но и в начинът на мислене, управление и правене на нещата, така че да се случват.

В началото винаги е трудно, особено когато става въпрос за по-сериозни промени и може би си задавате въпросът - от къде да започна?

Успехът на прехода към новата версия на стандарта зависи от добрата подготовка и планиране на промяната. Както вече знаем окончателната версия на стандарта ще излезе през месец септември 2015г., но съдържанието на ISO/DIS 9001:2014 ни дава реална представа за това какво да очакваме. Запознавайки се с DIS версията на стандарта ще имате възможността да планирате спокойно прехода, без препускане и напрежение в последния момент преди сертификационния одит.

Първата стъпка е запознаване с промените. Прочитането на ISO/DIS 9001:2014 е добра основа за разбиране на новите моменти, но съпоставянето със старото и добре познатото - ISO 9001:2008 и документацията на съществуващата система ще Ви даде отправната точка за планиране на промяната.

Съществуват два варианта на представяне на връзката между новата и старата версия на стандарта. Първият използва за основа ISO/DIS 9001:2014 и показва кои точки от ISO 9001:2008 се отнасят към новата версия, а втория обратно. Кой вариант ще предпочетете зависи от Вашия опит и нагласа за работа. Лично аз използвам и двата варианта в зависимост от ситуацията, защото показват различни гледни точки, които са полезни и необходими при разработването и промяната на системи за управление на качеството в различни организации.

Връзка между ISO/DIS 9001:2014 и ISO 9001:2008
ISO/DIS 9001:2014 ISO 9001:2008
4 Contex of the organization 1.0 Scope/Обект и област на приложение
4.1 Understanding the organization and its contex 1.1 General/Общи положения
4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties 1.1 General/Общи положения
4.3 Determining the scope of the quality management system 1.2 Application/Област на приложение; 4.2.2 Quality manual/Наръчник по качество
4.4 Quality management system and its processes 4 Quality management system/Система за управление на качеството; 4.1 General requirements/Общи изисквания
5 Leadership 5 Management responsibility/Отговорност на ръководството
5.1 Leadership and commitment 5.1 Management commitment/Ангажимент на ръководството
5.1.1 Leadership and commitment for the quality management system 5.1 Management commitment/Ангажимент на ръководството
5.1.2 Customer focus 5.2 Customer focus/Насоченост към клиента
5.2 Quality policy 5.3 Quality policy/Политика по качеството
5.3 Organizational roles responsibilities and authorities 5.5.1 Responsibility and authority/Отговорности и пълномощия;5.5.2 Management representative/Представител на ръководството
6 Planing for the qality management system 5.4.2 Qaulity management system planning/Планиране на системата за управление на качеството
6.1 Actions to address risks and opportunities 5.4.2 Quality management system planning/Планиране на системата за управление на качеството; 8.5.3 Preventive action/Превантивни действия
6.2 Quality objectives and planning to achieve them 5.4.1 Quality objectives/Цели по качеството
6.3 Planning of changes 5.4.2 Quality management system planning/Планиране на системата за управление на качеството
7 Support 6 Resoirce management/Управление на ресурсите
7.1 Resources 6 Resoirce management/Управление на ресурсите
7.1.1 General 6.1 Provision of resources/Осигуряване на ресурси
7.1.2 People 6.1 Provision of resources/Осигуряване на ресурси
7.1.3 Infrastructure 6.3 Infrastructure/Инфраструктура
7.1.4 Environment for the operation of resources 6.4 Work environment/Работна среда
7.1.5 Monitoring and measuring resources 7.6 Control of monitoring and measuring equipment/Управление на техническите средства за наблюдение и измерване
7.1.6 Organizational knowledge New
7.2 Competence 6.2.1 General/Общи положения;6.2.2 Competence training and awareness/Компетентност обучение и осъзнаване
7.3 Awareness 6.2.2 Competence training and awareness/Компетентност обучение и осъзнаване
7.4 Communication 5.5.3 Internal communication/Вътрешен обмен на информация
7.5 Documented information 4.2 Documentation requirements/Изисквания за документацията
7.5.1 General 4.2.1 General/Общи положения
7.5.2 Creating and updating 4.2.3 Control of documents/Управление на документи; 4.2.4 Control of records/Управление на записите
7.5.3 Control of documented information 4.2.3 Control of documents/Управление на документите; 4.2.4 Control of records/Управление на записите
8 Operation 7 Product realization/Създаване на продукта
8.1 Operational planning and control 7.1 Planning of product realization/Планиране на създаването на продукта
8.2 Determination of requirements for products and services 7.2 Customer related processes/Процеси свързани с клиента
8.2.1 Customer communication 7.2.3 Customer communication/Обмен на информация с клиентите
8.2.2 Determination of requirements for products and services 7.2.1 Determination of requirements related to the product/ Определяне на изискванията за продукта
8.2.3 Review of requirements related to products and services 7.2.2 Review of requirements related to the product/Преглед на изискванията за продукта
8.3 Design and development of products and services 7.3 Design and development/Проектиране и разработване
8.3.1 General New
8.3.2 Design and development planning 7.3.1 Design and development planning/Планиране на проектирането и на разработването
8.3.3 Design and development inputs 7.3.2 Design and development inputs/Входни елементи за проектирането и разработването
8.3.4 Design and development controls 7.3.4 Design and development review/Преглед на проектирането и на разработването; 7.3.5 Design and development verification/Проверка(верификация) на проектирането и на разработването; 7.3.6 Design and development validation/Валидиране(потвърждаване) на проектирането и на разработването
8.3.5 Design and development outputs 7.3.3 Design and development outputs/Изходни елементи от проектирането и от разработването
8.3.6 Design and development changes 7.3.7 Control of design and development changes/Управление на измененията при проектирането и разработването
8.4 Control of extremally provided products and services 7.4.1 Purchasing process/Процес на закупуване
8.4.1 General 7.4.1 Purchasing process/Процес на закупуване
8.4.2 Type and extent of control of externel provision 7.4.1 Purchasing process/Процес на закупуване; 7.4.3 Verification of purchased product/Проверка(верификация) на закупвния продукт
8.4.3 Information for external providers 7.4.2 Purchasing information/Информация за закупуването
8.5 Production and services provision 7.5 Production and service provision/Производство и предоставяне на услуга
8.5.1 Control of production and service provision 7.5.1 Control of production and service provision/Управление на производството и на предоставянето на услуга
8.5.2 Indentification and traceability 7.5.3 Identification and traceability/Идентификация и проследимост
8.5.3 Property belonging to customers or external providers 7.5.4 Customer property/Собственост на клиента
8.5.4 Prezervation 7.5.5 Preservation of product/Предпазване на продукта
8.5.5 Post-delivery activities 7.5.1 Control of production and service provision/Управление на производството и на предоставянето на услуга
8.5.6 Control of changes 7.3.7 Control of design and development changes/Управление на измененията при проектирането и разработването
8.6 Release of products and services 8.2.4 Monitoring and measurement of processes/Наблюдение и измерване на продукта; 7.4.3 Verification of purchased product/Проверка(верификация) на закупвния продукт
8.7 Control of nonconforming process outputs product and services 8.3 Control of nonconforming product/Управление на несъответстващ продукта
9 Performance evaluation New
9.1 Monitoring measurement analysis and evaluation 8 Measurement analysis and improvement/Измерване анализ и подобряване
9.1.1 General 8.1 General/Общи положения
9.1.2 Customer satisfaction 8.2.1 Customer satisfaction/Удовлетворяване на клиента
9.1.3 Analysis and evaluation 8.4 Analysis of data/Анализ на данните
9.2 Internal audit 8.2.2 Internal audit/Вътрешен одит
9.3 Management review 5.6 Management review/Преглед от ръководството
10 Improvement 8.5 Improvement/Подобряване
10.1 General 8.5.1 Continual improvement/Непрекъснато подобряване
10.2 Nonconformity and corrective action 8.3 Control of nonconforming product/Управление на несъответстващ продукт; 8.5.2 Corrective action/Коригиращи действия
10.3 Continual improvement 8.5.1 Continual improvement/Непрекъснато подобряване

Таблицата можете да изтеглите от ТУК...

Източник: www.iso.org

Вторият вариант очаквайте в следващия материал....

Публикувано от Мира Михова на 9.09.2014г.

    Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

бутони за социални мрежи

0 отговора за "Връзка между ISO/DIS 9001:2014 и ISO 9001:2008"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.