Въпросник за провеждане на одит на система за управление по ISO 17020:2012

След всеобхватните промени на системата за управление неизбежно идва моментът, в който трябва да се провери нейното съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. При необходимостта от толкова много промени по системата, свързани с новостите в стандарт ISO 17020:2012, трябва много внимателно да се провери съответствието спрямо всяко изискване, чрез провеждането на вътрешен одит. В такива случай най-удачен вариант е използването на предварително разработен въпросник, дори и да не е заложен в регламента на процедурата за провеждане на вътрешен одит. Въпросникът включва въпроси за проверка на всяко изискване от стандарта, като насочва и предпазва от пропуски.

Разработването на въпросник за одит е процес на задълбочено осмисляне на изискванията на стандарта и формулиране на точни и ясни въпроси за установяване на съответствието. Няма конкретни изисквания относно вида и съдържанието на въпросника и всеки може да го разработи в съответствие със своите предпочитания и стил на работа като одитор. Единственото условие е въпросникът да обхваща всички изисквания на стандарта, за да сте сигурни че сте проверили всеки елемент от системата.

Друго важно условие при попълването на въпросника е срещу всеки въпрос да се опитвате да представите съответните доказателства. Например на въпроса „Къде и как са определени отговорностите на персонала?“ не е достатъчно да отговорите по принцип – в длъжностните характеристики, а е необходимо да представите доказателства, че това наистина е така, като проверите 2-3 длъжностни характеристики и наистина се убедите, че отговарят на изискванията и съответно запишете наблюденията си във въпросника.

Съставянето на въпросник отнема време и коства много усилия особено на начинаещи одитори. С цел улесняване процеса на подготовка на вътрешния одит разработих въпросник за одит на системата за управление по ISO 17020:2012, който може да бъде използван свободно от всеки желаещ. Въпросникът е необходим, както за моята работа като одитор на системи за управление по ISO 17020, така и за всеки, на който предстои да извърши такъв одит. Препоръчвам на хората решили да използват въпросника да насочат спестените усилия по подготовката му в ефикасното му прилагане.

Внимателната и задълбочена проверка ще ви спести много главоболия и проблеми при предстоящия контролен одит за преход от БДС EN ISO/IEC 17020:2005 към БДС EN ISO/IEC 17020:2012 от ИА БСА.

Въпросникът за одит на система за управление по БДС EN ISO/IEC 17020:2012 можете да изтеглите от тук.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio