Въпросник за вътрешен одит на Интегрирана система за управление

Във връзка с зачестилите запитвания за Интегрирани системи за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа реших да обединя въпросниците за отделните системи в един общ, който да облекчи провеждането на вътрешен одит на ИСУ съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007.

Все още в голяма част от организациите има внедрени две или повече отделни и независими една от друга системи, което значително затруднява тяхното управление и води до дублиране на дейности, документи и т.н. Интегрирането на различните системи в една води до обединяване на общите им части и спестява време и усилия при тяхната поддръжка.

Така например, ако имате внедрени три независими една от друга системи – качество, околна среда и здраве и безопасност при работа, трябва да проведете три отделни вътрешни одита съгласно изискванията на всяка една от тях. Ако системите се интегрират ще е необходимо провеждането на един вътрешен одит, който ще включва в обхвата си и трите системи, т.е. при провеждането на вътрешния одит не проверявате само едната система, а трите едновременно.

Как се провежда вътрешен одит на ИСУ?

Когато системите са интегрирани съществува една процедура описваща регламента за провеждане на вътрешен одит на ИСУ. Освен това, като помощно средство можете да използвате въпросника за вътрешен одит на Интегрирани системи за управление. Той е разработен на основата на стандарт БДС EN ISO 9001:2008 към който са интегрирани изискванията на стандартите БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007. Търсейки отговорите на посочените въпроси ще проверите всички процеси на вашата система и ще оцените нейното съответствие със стандартите и текущата организация на работа.

А Вие как провеждате вътрешен одит?

Въпросник за вътрешен одит на ИСУ

 

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio