Взаимовръзка между изискванията на ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и документите на ИСУ

Темата отново е за Интегрирана система за управление по качество и здраве и безопасност при работа, в съответствие със стандарти ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001:2007.

Интегрирането на системите за управление по различни стандарти предполага обединяването на регламенти в еднотипни направления, като вътрешни одити, преглед от ръководството, коригиращи и превантивни действия и др. Много често информацията така се преплита, че е възможно да се стигне до затруднения или пропуски в управлението и поддръжката на такъв тип система.

В такива ситуации на помощ идва една много полезна таблица, която описва взаимовръзката между отделните изисквания на стандартите и мястото в документацията, където можете да откриете тяхното съответствие. Таблицата е удобна за използване, както при управление на Интегрираната система, така и при провеждането на вътрешните одити.

В приложение към материала ще намерите примерна таблица* за взаимовръзката между ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и документите на ИСУ, която можете да трансформирате и да използвате за ваши цели. Таблицата се състои от три колони. Първите две дават информация за взаимовръзката между стандартите ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001:2007. Водещ е стандарта BS OHSAS 18001, тъй като таблицата е заимствана от Приложение А на този стандарт. Разликата се състои в това, че в приложението е дадена взаимовръзката със стандарт ISO 9001:2000, а не с ISO 9001:2008.

Друга разлика е, че в приложението е дадена взаимовръзката и със стандарт ISO 14001:2004, която липсва в приложената от мен таблица. В случай, че във вашата интегрирана система за управление са обхванати трите стандарта – ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, можете да използвате Приложение А на BS OHSAS 18001, като добавите още една колона за Документите от ИСУ.

Съдържанието на третата колона от таблицата е определящо за вашата работа по системата. В нея посочвате документите от ИСУ, съответстващи на изискванията. Например, т.4.4.2 Компетентност, обучение и осъзнаване от OHSAS 18001, кореспондира с т.6.2.1 Човешки ресурси-Общи положения и т.6.2.2  Компетентност, обучение и осъзнаване от ISO 9001 и документите от ИСУ, покриващи тези изисквания биха могли да бъдат:

  • Процедура – управление на човешките ресурси или подробно описание в Наръчника;
  • Процедура – компетентност, обучение и осъзнаване;
  • Формуляр – План за обучения;
  • Формуляр – Протокол от преминато обучение;
  • Формуляр – Дневник на проведените обучения;
  • Други документи – длъжностна характеристика и др.

Третата колона е строго специфична за всяка Интегрирана система. Съдържанието й се определя от начина на организиране и документиране на ИСУ. Точно поради тази причина е толкова полезна за вас като управляващи и одитиращи. Защото ви показва къде и в кой документ от вашата система да откриете съответствието спрямо всяка точка от стандартите. Така, ако търсите нещо знаете къде да го откриете.

Таблицата с взаимовръзката между ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и документите на ИСУ можете да изтеглите от тук.

*Внимание! Таблицата съдържа примерни наименования на документи от ИСУ, чиято цел е единствено насочваща. За практическо приложение на таблицата е необходимо попълването с информация за реално съществуващите документи от ИСУ, внедрена във вашата организация.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio