Анализ на новата версия на ISO/IEC 17020:2012

След приемане на новата версия на стандарт ISO/IEC 17020:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол е приета политика на ИА БСА за извършване на преход от акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 към БДС EN ISO/IEC 17020:2012.

За извършването на преход към новата версия на стандарта е необходимо органите за контрол да съставят план за действия за преход, който да представят на ИА БСА в срок до 1.3.2013г.

Планът за действия за преход се изготвя на базата на извършен анализ на новата версия на стандарта и влиянието на промените върху утвърдената в органа за контрол система за управление. Определянето на новите моменти в стандарта се извършва след задълбочен прочит на новата версия, но как те ще бъдат отразени върху действаща система е предизвикателството, с което всеки орган за контрол ще се сблъска още в началото на 2013г.

Начинът на прилагане на новостите зависи от политиката, целите и обхвата на органа за контрол, стила на управление, наличните ресурси, компетентността на персонала и т.н. Но преди да помислите за това как да промените системата за управление, да обърнем внимание на новостите.

Новостите в стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 са насочени в следните направления:

1. Промени в структурата на стандарта –  променена е логиката и последователността на представяне на изискванията на стандарта, като в голяма степен се доближава до начина на представяне на ISO 9001. На практика промяната в структурата ще се отрази на наръчника на системата за управление, защото в повечето случаи той се изготвя следвайки точките на стандарта.

2. Общи изисквания:

 • въвеждане на изисквания относно осигуряването на безпристрастност/4.1/.  С цел осигуряване на безпристрастност органът за контрол трябва да въведе методи за непрекъснато определяне на рисковете за своята безпристрастност. Относно изискванията на ИА БСА в плана за действия за преход органите за контрол трябва да покажат, че са направили оценка на риска за безпристрастност и са осигурили подходящи мерки за гарантирането й;
 • осигуряване на конфиденциалност/4.2/.

3. Изисквания относно структурата. Организация и управление/5.2/:

 • въвеждане на технически ръководител/възможно е и друго наименование на позицията/ – технически компетентен и опитен в дейността и ръководството на орган за контрол, който да носи отговорността за изпълнение на дейностите съгласно изискванията на стандарта.

4. Изисквания относно ресурсите. Персонал/6.1/:

 • определяне на изисквания относно компетентността на персонала и извършване на преоценка;
 • наблюдение на персонала участващ в дейностите по контрол и поддържането на записи от това наблюдение;
 • безпристрастно действие на персонала и спазване на конфиденциалност по отношение на информацията получавана и създавана по време на контрола.

5. Възлагане на подизпълнител/6.3/:

 • поддържане на регистър на подизпълнителите.

6. Изисквания относно процесите. Методи за контрол и процедури/7.1/:

 • проверка достоверността на информацията предоставяна от трета страна.

7. Записи от контрол/7.3/:

 • въвеждане на вътрешна проследимост на доклада/сертификата до инспектора извършил контрола.

8. Доклади за контрол и сертификати за контрол/7.4/:

 • въвеждане на изисквания за съдържанието на доклада/сертификата за котрол.

9. Жалби и възражения/7.5/ и процес на разглеждане на жалбите и възраженията/7.6/:

 • създаване на документиран процес за управление на жалбите и възраженията.

10. Изисквания относно системата за управление/8/:

 • избор на възможност за създаване и поддържане на системата за управление – възможност А и възможност В/за тези които поддържат системи за управление в съответствие с изискванията на ISO 9001/ .
 • изисквания към документите на системата за управление в зависимост от избраната възможност – управление на документите/8.3/, управление на записите/8.4/, преглед от ръководството/8.5/, вътрешен одит/8.6/, коригиращи действия/8.7/, превантивни действия/8.8/, жалби и възражения/7.5, 7.6/.

Внимание! Анализът е обобщаващ и е съставен с цел да даде насоки за влиянието на промените в новата версия на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 върху системата за управление. Не е предназначен за представяне в ИА БСА.

При съставяне на плана за действия за преход трябва да се съобразите с изискванията на ИА БСА за съдържанието на плана и задължително да включите информация за:

 • действията за отразяване на промените върху системата за управление;
 • графика и сроковете за изпълнение на действията;
 • отговорните лица за изпълнение на действията по промените;
 • начините за провеждане на наблюдение и оценка на предприетите действия.

Внимание! Отново ще напомня, че представянето на плана за действия за преход трябва да стане до 1.3.2013г. В противен случай ще бъде отчетено значително несъответствие по смисъла на процедура за акредитация BAS QR 2.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio