Бъдещето на ISO системите за управление

Всичко се променя. ISO системите за управление също. Може би някои от Вас вече са чували за публикуването на Annex SL. Това е приложението, определящо рамката, която всички системи за управление в бъдеще ще следват.

Защото в бъдеще всички ISO системи за управление ще бъдат съвместими…

В днешно време една организация внедрила една система за управление, се обръща към втора, трета, четвърта. Най-честите примери за това са внедряването на система за управление на качеството, последвана от такава по околна среда и здраве и безопасност при работа. Всички разработвали, внедрявали и поддържали няколко системи за управление са наясно с трудностите и проблемите, които възникват –  неясни моменти, объркване и дублиране на дейности.

Дълго време нямаше информация и насоки относно интегрирането на различните ISO системи за управление. Всеки интегрираше в зависимост от своите разбирания, знания и усещания за връзка между различните стандарти. Но ето, че вече настъпи нова епоха в развитието на стандартите и стигнахме до момента, в който всички стандарти за системи за управление ще изглеждат по един и същ начин и ще създават едно и също усещане.

Какво означава това?

Annex SL е създаден с цел да определи единна структура на стандартите за ISO системите за управление и е предназначен основно за работата на техническите комитети, където се създават и преразглеждат стандартите. Но ефекта от неговото приложение ще бъде усетен от всички, работещи със системи за управление.

В Annex SL е описана структурата на стандартите за системи за управление, която ще бъде следвана от всички тях, независимо дали става въпрос за управление на качеството, околната среда, здраве и безопасност, информационна сигурност, енергийна ефективност и т.н. Разбира се, всеки един стандарт си има своята специфика, която ще бъде отразявана като:

  • допълнителни подточки;
  • специфични пояснителни текстове под формата на забележки и примери;
  • нови параграфи към подраздели;
  • допълнителен текст за поясняване на изискванията.

Annex SL ще се прилага за всички ISO стандарти, отнасящи се до системи за управление и техническите спецификации /TS/, с изключение на стандарти като:

  • ISO 19011 Указания за извършване на одит на системи за управление;
  • IWA стандарти /International Workshop Agreements/.

Промяната на стандартите за съответствие с новата структура ще се извършва при тяхното планирано преразглеждане.

Структурата на стандартите съгласно Annex SL отдавна е известна. Стана въпрос за нея при представянето на проекта за новото издание на ISO 9001:2015. Основните раздели включват:

1. Scope
2. Normative references
3. Terms and definitions
4. Context of the organisation
5. Leadership
6. Planning
7. Support
8. Operation
9. Performance evaluation
10. Improvement

За съжаление текстът е на английски език, защото все още няма официален превод на български език.

Това ще бъдат разделите, които ще се съдържат във всеки стандарт за ISO системи за управление. В този случай при интегрирането на различни системи за управление ще отпаднат голяма част от въпросите свързани с това кое, къде и как да се включи. Друг е въпросът, че в тази структура се включват много нови елементи, които ще предизвикат нова вълна от недоумения, неясноти, въпроси и най-вече съпротива.

За да разсея поне малко мъглата около новата структура ще се опитам да дам някои пояснения за всеки от разделите.

1. Scope

Това е мястото, където ще се посочва обхватът на стандарта, като например че определя изискванията към системата за управление на качеството/ISO 9001/.

2. Normative references
3. Terms and definitions

В т.2 и т.3 ще се посочват специфичните за всяко направление нормативни изисквания и термини с техните определения.

4. Context of the organisation

Част от съдържанието на Раздел 4 е ново за стандарт ISO 9001. На пръв поглед изглежда трудно, но истината е, че това са все неща, които са от съществено значение за организацията и ако нейното желание е да върви напред, жизнено важно е да е наясно с тях.

4.1 Understanding the organisation and its context

За да разбере контекста на организацията, тя ще трябва да разгледа както външната, така и вътрешната среда като определи онези моменти, които влияят върху постигането на набелязаните цели.

4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties

Фокусът към клиента си остава, но тук се появява изискването за разбиране на потребностите и очакванията не само на клиента, но и на всички заинтересовани страни. Това означава, че организацията първо трябва да определи заинтересованите страни – клиенти, доставчици, собственици, персонал, регулаторни органи  и други подходящи и второ да определи техните изисквания.

4.3 Determining the scope of the XXX* management system

Тук е мястото където организацията трябва да определи обхватът на системата за управление. Разликата с досега възприетия начин е, че е необходимо да се определят границите на системата, като се вземат в предвид анализите от т.4.1 и т.4.2. Ако говорим в частност за ISO 9001 тук е мястото, къде се посочват изключенията и аргументите за тях, въпреки че все още остава спорен въпросът ще се допускат ли или не.

4.4 XXX* management system

За всички е ясно, че трябва да се разработи, внедри и поддържа система за управление и в тази точка се посочват изискванията към нея. Отново ще дам пример с ISO 9001 и изискванията към системата за управление на качеството. В новото издание отново се набляга на процесния подход, като тук вече се поставят конкретни изисквания към елементите на процесите – рискове, криритерии, методи, ресурси, измерване, наблюдение. И отново се изисква определяне на последователността и взаимодействието на процесите.

* С ХХХ се обозначават различните видове системи за управление и в този случай т.4.4 ще изглежда например така – Система за управление на качеството.

5. Leadership

5.1 Leadership and commitment
5.2 Policy
5.3 organisational roles, responsibilities and authorities

На пръв поглед като, че ли няма особена разлика от преди, но думата лидерство тотално променя смисъла на тези точки. Защото вече няма да е достатъчно да се ръководи една система. Ръководителите трябва да се превърнат в лидери и чрез личния си пример да поведат хората, в посока на постигане на целите. Звучи прекрасно, но на практика как ще се осъществи, бъдещето ще покаже.

6. Planning

6.1 Actions to address risks and opportunities

Друг нов момент в структурата на стандартите е въвеждането на управлението на риска и открояването на възможностите пред организацията. След извършените анализи в т.4.1 и т.4.2 идва моментът, в който трябва да се планират дейностите, като се отчетат рисковете и възможностите.

Какво може да попречи на организацията да постигне целите си?

Как да се избегнат или намалят нежеланите ефекти?

Как организацията ще гарантира постигането на планираните резултати и осигуряването на непрекъснато подобрение?

Кой? Как? Кога?

Това са малка част от въпросите, които трябва да получат своите отговори в процеса на планиране. Идеята е доброто планиране да се превърне в превантивна мярка, която в бъдеще да ограничи необходимостта от прилагането на корекции и коригиращи действия.

6.2 XXX objectives and planning to achieve them

Основните изисквания към целите си остават, но с тази разлика, че вече ще са описани по-подробно, което надявам се ще помогне при тяхното формулиране.

7. Support

7.1 Resources
7.2 Competence
7.3 Awareness
7.4 Communication

След като осъзна предназначението и планира дейностите си идва моментът, в който организацията трябва да осигури необходимите за постигането на целите ресурси.  Изискванията за компетентност не са новост, но изискванията относно осъзнаването са засилени. Отново имаме изисквания относно комуникацията – какво, кога и с кого са въпросите, които ще ни вълнуват при създаването на правилата.

7.5 Documented information
7.5.1 General
7.5.2 Creating and updating
7.5.3 Control of documented information

Темата с документираната информация е нова и със сигурност ще предизвика сериозен интерес. Вече не се говори за документи, записи, задължителни процедури, а само за документирана информация. Какво представлява тя и как ще бъде организирана предстои да разберем.

8. Operation

8.1 Operational planning and control

В този раздел е мястото където ще се отразят спецификите на различните системи за управление и той ще съдържа подточки отразяващи изискванията на конкретния стандарт. Например за ISO 9001:2015 те ще бъдат:

8.2 Determination of market needs and interactions with customers

8.3 Operational planning process

8.4 Control of external provision of goods and services*

8.5 Development of goods and services*

8.6 Productions of goods and provision of services*

8.7 Release of goods and services*

8.8 Nonconforming goods and services*

* Заглавията не са окончателни. Все още няма решение относно използването на продукт, стоки и услуги или продукти и услуги.

9. Performance evaluation

9.1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation
9.2 Internal audit
9.3 Management review

В раздел 9 е мястото където се регламентира извършването на проверка на постигнатите резултати и отново виждаме обичайните заподозрени – наблюдение, измерване, анализ, оценяване, вътрешен одит, преглед от ръководството.

10. Improvement

10.1 Nonconformity and corrective action
10.2 Continual improvement

Тук веднага забелязваме липсата на превантивните действия. Причината беше загатната в още в началото. Идеята е, че самото внедряване и поддържане на система за управление се явява превантивна мярка, която чрез разбиране контекста на организацията /4.1/ и управление на рисковете /6.1/ ще предпазва организацията от несъответствия и нежелани резултати.

Това е. От тук нататък изданията на стандартите за ISO системите за управление ще имат този вид. До момента са издадени два стандарта, спазвайки описаната структура:

  • ISO 22301:2013 Сигурност на обществото. Системи за управление непрекъснатостта на дейността. Изисквания;
  • ISO/IEC 27001:2013 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания.

Най-очакваното издание е на стандарт ISO 9001:2015, но не забравяйте и за ISO 14001, по който също се работи усилено.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio