Интегриране на СУК и ERP

Темата за интегриране на системи за управление е интересна и актуална, защото голяма част от организациите в стремежа си да подобрят своето изпълнение прибягват до използването на различни типове системи за управление. Наблюденията ми над малкия и среден бизнес показват, че в организациите вече са внедрени повече от две системи за управление, като в това число не включвам счетоводните програми. В масовия случай ръководствата на организациите се обръщат към използването на информационни системи от типа CRM/Customer relationship management/, ERP/Enterprise resource planning/, BMP/Business process management/, BI/Business Intelligence/ или към управленски системи – СУК/Система за управление на качеството/, СУОС/Система за управление на околната среда/, СУЗБР/Система за управление на здравето и безопасността при работа/, Системи за управление на човешките ресурси.

Наблюденията показват, че отделните системи се разработват и внедряват на различни етапи от развитието на организацията, без да се отчита общото между тях.Това дава предпоставки за дублиране на дейности, увеличаване на документацията и документооборота, объркване на служителите. С цел подобряване ефективността на управление е необходимо при наличието на повече от една система за управление в организацията да се помисли за тяхното интегриране. Като тук не говорим за интегриранe на всяка цена, а за интегриране само на онези части от системите, които позволяват тяхната по-ефективната работа и поддръжка.  Въпросът с интегрирането на системите е много щекотлив и изисква внимателно обмисляне, за да не се допусне залитане в посока прекалена интеграция или в липсата на истинска такава. Необходимо е наличието на опит и задълбочено познание по отделните системи подлежащи на интегриране, които да помогнат за откриване на подходящите части за интегриране. Основният фокус при интегрирането трябва да бъде в посока как да обединим системите, така че да ги използваме по-ефективно за постигане целите на организацията.

Тогава как да интегрираме СУК и ERP?

Отговорът е тривиален и няма никак да ви хареса, защото обединяването на системите зависи от различни фактори:

 • предмет на дейност на организацията;
 • размер на организацията;
 • тип на ERP системата;
 • обхват на ERP системата;
 • използвани модули от ERP системата;
 • ниво на внедряване на ERP системата;
 • съществуваща СУК при внедряването на ERP или разработване на нова СУК и др.

За съжаление готова формула за интеграция няма и всеки казус е различен и подходящ единствено и само за себе си. И преди да се отчаете съвсем ще ви кажа, че съществуват основни положения, които ще разгледам в поредица от материали и които надявам се ще ви дадат насоки как да постъпите във вашия конкретен случай.

Основното при интеграцията на системите от тип ERP и СУК е, че и двете системи са процесно ориентирани. Те разглеждат организацията като система от взаимно свързани процеси. От гледна точка на СУК в организацията се разглеждат следните процеси:

 • Управленски – водещи процеси, които включват дейности по планиране и развитие на фирмата /определяне на политики, цели, осигуряване и управление на ресурси, анализ на изпълнението и др./.  Към управленските процеси се отнасят процесите по извършване на планиране, преглед от ръководството, вътрешни одити.
 • Основни – отнасяме дейности свързани с производството или предоставяне на съответната услуга, чрез които пряко се създава стойност за клиента. Това са процеси, които са от определящо значение за успеха на организацията, защото имат пряко отношение върху удовлетвореността на клиента. Основни процеси са взаимоотношенията с клиенти, взаимоотношенията с доставчици, производствена дейност или предоставяне на услуга.
 • Спомагателни – процеси осигуряващи правилното и безпроблемно изпълнение на основните и управленските процеси. Спомагателни процеси са управление на документите и записите, управление на несъответстващи продукти, коригиращи и превантивни мерки и други в зависимост от дейността на организацията.
 • Външни – процеси възлагани на външни изпълнители, които влияят на съответствието на изискванията към продукта. Това могат да бъдат подизпълнители, на които се възлага частична обработка на продукта, организации извършващи ремонт на технологично оборудване или проверка на ТСНИ и др.

Определянето на процесите в организацията и тяхната взаимовръзка е първата стъпка от процеса на интеграция на системите. Съотнасяйки процесите в организацията и процесите в ERP системата ще можем ясно да видим местата, където бихме могли да интегрираме. Структурата на ERP системите е разработена по начин следващ процесите в организацията, което допълнително улеснява процеса на интеграция.

Как?

Ще се опитаме да разберем в следващите материали по темата…

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio