Какво е ISO 14001?

ISO 14001 е международен стандарт за системи за управление по отношение на околната среда, публикуван от ISO(International Organization for Standardization). Последната актуализация на стандарта е от 2015г.

Стандарт ISO 14001 включва изискванията към системите за управление по околна среда и спрямо него се извършва сертификация.

Какво е система за управление по околна среда?

Системата за управление по околна среда/СУОС/ представлява съвкупност от политики, процеси и вътрешни правила, които позволяват на организацията да управлява въздействията спрямо околната среда и да постигне своята политика и цели по околна среда. Елементите на системата са взаимосвързани по начин, който позволява насочване и контролиране на организацията по отношение на околната среда, през целия жизнен цикъл на произвеждания продукт или предоставената услуга.

Какви са ползите за организацията от ISO 14001?

ISO 14001 е приложим за организации от всякакъв вид, големина или индустрия. Внедряването на система за управление по околна среда е стратегическо решение, което помага на организацията да подобри своята резултатност по отношение на околната среда и да постигне устойчиво развитие, чрез:

 • подобряване на репутацията на организацията;
 • опазване на околната среда чрез предотвратяване или намаляване на неблагоприятните въздействия върху нея;
 • смекчаване на неблагоприятните последици за организацията от условията на околната среда;
 • прилагане на екологосъобразни алтернативи, усилващи пазарната позиция на организацията;
 • насоченост към управление на рисковете и възможностите;
 • предотвратяване на неблагоприятното въздействие върху околната среда през целия жизнен цикъл на продукта или услугата;
 • предоставяне на доказателства за съответствие с изискванията на ISO 14001 и на системата за управление по околна среда.

Структура на ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 се състои от десет раздела. Първите три са информативни, а останалите седем включват изискванията към системата за управление по околна среда.

Раздел 4 – Контекст на организацията

Изискванията на раздела са насочени към определяне на условията на околната среда, външните и вътрешни обстоятелства на средата, в която функционира организацията, потребностите и очакванията на заинтересованите страни. Събраната информация дава възможност на ръководството да планира системата за управление по околна среда, като определи на този етап нейния обхват и необходимите за функционирането й процеси.

Раздел 5 – Лидерство

Изискванията на раздела са насочени към разбиране водещата роля на ръководството за ефективното и ефикасно функциониране на системата. Ръководството трябва да демонстрира ангажираност към СУОС чрез определяне на политика по околна среда, роли, отговорности и пълномощия по отношение на СУОС.

Раздел 6 – Планиране

Изискванията на раздела са насочени към планиране на СУОС, чрез определяне на: аспектите на околната среда в перспективата на жизнения цикъл на продукта или услугата; задълженията за спазване; целите по околна среда; рисковете и възможностите, свързани с аспектите и задълженията за спазване и на действия за справяне с тях.

Раздел 7 – Поддържане

Изискванията на раздела са насочени към определяне на всички необходими ресурси за функционирането на СУОС, включително необходима компетентност, осъзнаване и обмен на информация. Разделът включва изисквания към управление на документираната информация, която е определена като задължителна от ISO 14001:2015.

Раздел 8 – Дейности

Изискванията на раздела са насочени към осигуряване на оперативно планиране и управление на процесите на СУОС. Разделът включва изисквания към осигуряване на готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране.

Раздел 9 – Оценяване на резултатността

Изискванията на раздела са насочени към наблюдение и оценяване резултатите от функционирането на СУОС. Важен аспект е наблюдението, измерването и анализът на данните от СУОС и оценяване на съответствието с определените задължения за спазване. В раздела са включени изисквания за провеждане на вътрешни одити и преглед от ръководството.

Раздел 10 – Подобряване

Изискванията на раздела са насочени към разбирането на необходимостта от постоянно подобряване на СУОС. Възможностите за подобряване на СУОС могат да бъдат в различни посоки, но изискванията на стандарта са насочени към управлението на несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

При разработване на стандартите за системи за управление се използва цикълът „Планиране – Изпълнение – Проверка – Действие“ или по известен като PDCA(Plan-Do-Check-Act). За повече информация относно прилагане на цикъла в ISO 14001:2015, прочетете статията в блога: PDCA и ISO 14001:2015

Основни стъпки за сертификация на система за управление по околна среда

Стадартите за системи за управление са доброволни. Това означава, че една организация може да разработи и внедри СУОС и да се възползва от ефекта върху своя бизнес.

Сертификация на СУОС се извършва, в случаите когато е необходимо да се предоставят доказателства за съответствие на внедрената СУОС с изискванията на ISO 14001. Оценката за съответствие с изискванията се извършва от орган за сертификация, чрез провеждане на одит. Когато резултатите от одита са положителни се издава сертификат за съответствие с изискванията на ISO 14001. Наличието на сертификат за съответствие от реномиран и признат орган за сертификация вдъхва доверие и сигурност у заинтересованите страни и дава възможност на организацията да се възползва максимално от ползите на СУОС.

Преди да премине към сертификация, организацията трябва да премине през следните стъпки:

Стъпка 1 – разработване на СУОС. Процесът изисква разбиране на изискванията на ISO 14001 и в зависимост от степента на подготовка на организацията съществуват два варианта:

 • разработване на СУОС със собствени усилия и с помощните инструменти за системи за управление;
 • ползване услугите на външен консултант.

Разработването на СУОС е свързано с подготовката на документация на СУОС, която в зависимост от направения избор се разработва от организацията или консултанта. Примери за документация на СУОС можете да видите като посетите страницата ISO 14001.

Документацията на СУОС включва политики, правила, форми и други видове документирана информация, според вида и обхвата на СУОС, големината, вида, естеството и предмета на дейност на организацията. Според изискванията на ISO 14001:2015, СУОС трябва да съдържа набор от задължителна документирана информация. За повече подробности, прочетете статията в блога: Каква документирана информация се изисква от ISO 14001:2015?

Стъпка 2 – внедряване на СУОС. След като се разработи СУОС е необходимо да бъде разпространена в организацията и персоналът да бъде обучен. Системата не е възможно да заработи изведнъж, необходимо е време да бъде възприета и прилагана на практика. В периода на функциониране на СУОС се натрупват доказателства, необходими за следващите елементи от процеса:

 • вътрешен одит, който има за цел да провери правилното прилагане на СУОС, наличието на проблеми и възможности за подобряване;
 • преглед от ръководството, по време на който се анализира събраната информация за функционирането на системата, вземат се решения за необходимостта от коригиращи действия, изменения на СУОС и ресурси;
 • коригиращи действия – в зависимост от резултатите от вътрешния одит и прегледа от ръководството се предприемат коригиращи действия, които да отстранят причината за възникнали несъответствия и да предотвратят повторната им поява.

Стъпка 3 – одит за сертификация на СУОС. След като дейностите по стъпка 2 са изпълнени, организацията може да пристъпи към сертификация на СУОС, като заяви своето желание пред избрания орган за сертификация.

Процесът на сертификация протича в зависимост от правилата възприети от конкретния орган. Обикновено, одитът за сертификация протича в две фази. Първата е проверка на документацията на СУОС за съответствие с изискванията на ISO 14001 и готовността на организацията за втората фаза. Втората е проверка за прилагане изискванията на стандарта на практика и в голяма степен прилича на вътрешния одит, но проведен от трета независима страна.

Полезни ISO 14001:2015 обучения и инструменти

 • ISO 14001:2015 Въведениеонлайн обучение за запознаване с изискванията на ISO 14001:2015
 • ISO 19011:2018 Одитор на системи за управлениеонлайн обучение за запознаване с указанията на ISO 19011:2018 за извършване на одит на системи за управление;
 • ISO 14001:2015 Документация МИНИ – документация на система за управление по околна среда, разработена и оптимизирана специално за микро организации.

За повече информация, посетете страницата ISO 14001, където ще откриете полезни инструменти, включително и безплатни материали за сваляне.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio