Каква документирана информация се изисква от ISO 14001:2015?

Новост в ISO 14001:2015 е въвеждането на понятието „документирана информация„. Аналогично на ISO 9001:2015 промяната касае до сега познатите термини „процедура“ и „запис“. В новото издание на ISO 14001 не се поставя изискване за промяна на използваните до момента термини, което означава че могат да бъдат запазени в сегашния си вид.

Преходът е идеален момент да се преразгледа документацията на системата. От една страна с цел да се преведе в съответствие с новото издание на ISO 14001, а от друга да се оптимизира, като се премахнат излишни и нефункциониращи елементи.

При актуализацията на документацията е необходимо да се съобразите с изискванията на новото издание на ISO 14001 за поддържане на документирана информация, свързана с:

 • обхват на системата – т.4.3 „обхватът …… трябва да бъде поддържан във вид на документирана информация“;
 • политика по околна среда – т.5.2 „политиката по околна среда трябва да бъде поддържана във вид на документирана информация“;
 • рискове и възможности – т.6.1.1 „организацията трябва да поддържа документирана информация за своите рискове и възможности, на които да бъде обърнато внимание“ и като доказателство  за изпълнение на процесите в съответствие с планираното;
 • аспекти на околната среда – т.6.1.2 „…поддържа документирана информация за своите аспекти на околната среда…“, както и за използваните критерии за определяне на значимите аспекти и за определените значими аспекти на околната среда;
 • задължения за спазване – т.6.1.3 „…да поддържа документирана информация за своите задължения за спазване“;
 • цели по околна среда – т.6.2.1 „…да поддържа документирана информация за целите по околната среда“;
 • компетентност на персонала – т.7.2 „…да поддържа подходяща документирана информация като доказателство за компетентност“;
 • обмен на информация – т.7.4.1 „..да поддържа документирана информация като доказателство за осъществения обмен на информация, когато е подходящо;
 • изпълнение на процесите – т.8.1 „…да поддържа документирана информация в необходимия обхват ….“, за да се гарантира, че процесите се изпълняват както е планирано;
 • готовност за извънредни ситуации – т.8.2 „да поддържа документирана информация“, за да се осигури увереност, че при възникване на извънредна ситуация, организацията ще реагира както е планирано;
 • оценяване на резултатността – т.9.1.1 „…да поддържа подходяща документирана информация като доказателство за резултатите от наблюдението, измерването, анализа и оценяването“;
 • оценяване на съответствието – т.9.1.2 „…да поддържа документирана информация като доказателство за резултата(ите) от оценяване на съответствието“;
 • вътрешен одит – т.9.2 „…да поддържа документирана информация“ за изпълнението на програмата за вътрешен одит и за резултатите от проведените одити;
 • преглед от ръководството – т.9.3 „…да поддържа документирана информация като доказателство за резултатите от прегледите на ръководството“;
 • несъответствия и коригиращи действия – т.10.2 „…да поддържа документирана информация като доказателство за естеството….“ на несъответствието, за предприетите действия за неговото отстраняване и за резултатите от коригиращите действия.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio