Какво е ISO 45001?

ISO 45001 е международен стандарт за системи за управление на здравето и безопасността при работа, публикуван от ISO(International Organization for Standardization). Новото издание на стандарта е от 2018г.

Стандарт ISO 45001 включва изискванията към системите за управление на здравето и безопасността при работа и спрямо него се извършва сертификация.

Какво е система за управление на здравето и безопасността при работа?

Системата за управление на здравето и безопасността при работа/СУЗБР/ представлява съвкупност от политики, процеси и вътрешни правила, които позволяват на организацията да предотвратява опасностите, да осигурява безопасно и здравословно работно място и да постигне своята политика и цели по здраве и безопасност при работа.

Какви са ползите за организацията от ISO 45001?

ISO 45001 е приложим за организации от всякакъв вид, големина или индустрия. Внедряването на система за управление на здравето и безопасността при работа е стратегическо решение, което помага на организацията да подобри своята резултатност по отношение на здравето и безопасността при работа, да предотвратява наранявания и заболявания, свързани с работата и да осигурява безопасни и здравословни работни места, чрез:

 • лидерство, ангажираност и отговорност;
 • осигуряване на възможност за консултиране и участие на работниците;
 • насоченост към управление на рисковете и възможностите, свързани със ЗБР;
 • подпомагане на организацията за изпълнение на законовите изисквания;
 • подобряване на репутацията на организацията;
 • предоставяне на доказателства за съответствие с изискванията на ISO 45001 и на системата за управление на здравето и безопасността при работа.

Структура на ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 се състои от десет раздела. Първите три са информативни, а останалите седем включват изискванията към системата за управление на здравето и безопасността при работа.

Раздел 4 – Контекст на организацията

Изискванията на раздела са насочени към определяне на външните и вътрешни обстоятелства на средата, в която функционира организацията, потребностите и очакванията на работниците и другите заинтересовани страни. Събраната информация дава възможност на ръководството да планира системата за управление на здравето и безопасността при работа, като определи на този етап нейния обхват и необходимите за функционирането й процеси.

Раздел 5 – Лидерство

Изискванията на раздела са насочени към разбиране водещата роля на ръководството и участието на работниците за ефективното и ефикасно функциониране на системата. Ръководството трябва да демонстрира ангажираност към СУЗБР чрез определяне на политика по ЗБР, роли, отговорности и пълномощия по отношение на СУЗБР.

Раздел 6 – Планиране

Изискванията на раздела са насочени към планиране на СУЗБР, чрез определяне на: идентифициране на опасностите и оценяване на рисковете и възможностите; законови и други изисквания; целите по ЗБР и планиране на действия за тяхното постигане.

Раздел 7 – Поддържане

Изискванията на раздела са насочени към определяне на всички необходими ресурси за функционирането на СУЗБР, включително необходима компетентност, осъзнаване и обмен на информация. Разделът включва изисквания към управление на документираната информация, която е определена като задължителна от ISO 45001:2018.

Раздел 8 – Дейности

Изискванията на раздела са насочени към осигуряване на оперативно планиране и управление на процесите на СУЗБР, елиминиране на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБР, управление на изменията и на доставките. Разделът включва изисквания към осигуряване на готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране.

Раздел 9 – Оценяване на резултатността

Изискванията на раздела са насочени към наблюдение и оценяване резултатите от функционирането на СУЗБР. Важен аспект е наблюдението, измерването и анализът на данните от СУЗБР и оценяване на съответствието с определените законови и другите изисквания. В раздела са включени изисквания за провеждане на вътрешни одити и преглед от ръководството.

Раздел 10 – Подобряване

Изискванията на раздела са насочени към разбирането на необходимостта от постоянно подобряване на СУЗБР. Възможностите за подобряване на СУЗБР могат да бъдат в различни посоки, но изискванията на стандарта са насочени към докладване, разследване и управление на инциденти и несъответствия, предприемане на коригиращи действия.

При разработване на стандартите за системи за управление се използва цикълът „Планиране – Изпълнение – Проверка – Действие“ или по известен като PDCA(Plan-Do-Check-Act). За повече информация относно прилагане на цикъла в ISO 45001:2018, прочетете статията в блога: PDCA и ISO 45001:2018

Основни стъпки за сертификация на система за управление на здравето и безопасността при работа

Стадартите за системи за управление са доброволни. Това означава, че една организация може да разработи и внедри СУЗБР и да се възползва от ефекта върху своя бизнес.

Сертификация на СУЗБР се извършва, в случаите когато е необходимо да се предоставят доказателства за съответствие на внедрената СУЗБР с изискванията на ISO 45001. Оценката за съответствие с изискванията се извършва от орган за сертификация, чрез провеждане на одит. Когато резултатите от одита са положителни се издава сертификат за съответствие с изискванията на ISO 45001. Наличието на сертификат за съответствие от реномиран и признат орган за сертификация вдъхва доверие и сигурност у заинтересованите страни и дава възможност на организацията да се възползва максимално от ползите на СУЗБР.

Преди да премине към сертификация, организацията трябва да премине през следните стъпки:

Стъпка 1 – разработване на СУЗБР. Процесът изисква разбиране на изискванията на ISO 45001 и в зависимост от степента на подготовка на организацията съществуват два варианта:

 • разработване на СУЗБР със собствени усилия и с помощните инструменти за системи за управление;
 • ползване услугите на външен консултант.

Разработването на СУЗБР е свързано с подготовката на документация на СУЗБР, която в зависимост от направения избор се разработва от организацията или консултанта. Примери за документация на СУЗБР можете да видите като посетите страницата ISO 45001.

Документацията на СУЗБР включва политики, правила, форми и други видове документирана информация, според вида и обхвата на СУЗБР, големината, вида, естеството и предмета на дейност на организацията. Според изискванията на ISO 45001:2018, СУЗБР трябва да съдържа набор от задължителна документирана информация. За повече подробности, прочетете статията в блога: Каква документирана информация се изисква от ISO 45001:2018?

Стъпка 2 – внедряване на СУЗБР. След като се разработи СУЗБР е необходимо да бъде разпространена в организацията и персоналът да бъде обучен. Системата не е възможно да заработи изведнъж, необходимо е време да бъде възприета и прилагана на практика. В периода на функциониране на СУЗБР се натрупват доказателства, необходими за следващите елементи от процеса:

 • вътрешен одит, който има за цел да провери правилното прилагане на СУЗБР, наличието на проблеми и възможности за подобряване;
 • преглед от ръководството, по време на който се анализира събраната информация за функционирането на системата, вземат се решения за необходимостта от коригиращи действия, изменения на СУЗБР и ресурси;
 • коригиращи действия – в зависимост от резултатите от вътрешния одит и прегледа от ръководството се предприемат коригиращи действия, които да отстранят причината за възникнали несъответствия и да предотвратят повторната им поява.

Стъпка 3 – одит за сертификация на СУЗБР. След като дейностите по стъпка 2 са изпълнени, организацията може да пристъпи към сертификация на СУЗБР, като заяви своето желание пред избрания орган за сертификация.

Процесът на сертификация протича в зависимост от правилата възприети от конкретния орган. Обикновено, одитът за сертификация протича в две фази. Първата е проверка на документацията на СУЗБР за съответствие с изискванията на ISO 45001 и готовността на организацията за втората фаза. Втората е проверка за прилагане изискванията на стандарта на практика и в голяма степен прилича на вътрешния одит, но проведен от трета независима страна.

Полезни ISO 45001:2018 обучения и инструменти

 • ISO 45001:2018 Въведениеонлайн обучение за запознаване с изискванията на ISO 45001:2018;
 • ISO 19011:2018 Одитор на системи за управлениеонлайн обучение за запознаване с указанията на ISO 19011:2018 за извършване на одит на системи за управление;
 • ISO 45001:2018 Документация МИНИ – документация на система за управление на здравето и безопасността при работа, разработена и оптимизирана специално за микро организации.

За повече информация, посетете страницата ISO 45001, където ще откриете полезни инструменти, включително и безплатни материали за сваляне.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio