PDCA и ISO 45001:2018

В ISO 45001:2018 като типичен стандарт за система за управление се прилага подход, основан на цикъла „планиране – извършване – проверка – действие“ или по-известен като PDCA(Plan-Do-Check-Act). Причината е, че подходът представлява повтарящ се процес на развитие, който помага за постигане на постоянно подобряване. Структурата на ISO 45001:2018 е изградена на базата на Annex SL/структура от високо ниво/, в която като основа е заложен цикълът „планиране – извършване – проверка – действие“. Новата структура на стандарта значително се различава от тази на BS OHSAS 18001 и е представена на фигурата по-долу.

PDCAНа етап Планиране на системата за управление на здравето и безопасността при работа/СУЗБР/ са включени дейностите описани в раздел 6. Планиране от ISO 45001:2018:

В основата на планирането и ефикасното функциониране на СУЗБР стои отговорността и ангажимента на ръководството, което в ISO 45001:2018 е с нов прочит и е представено в раздел 5. Лидерство и участие на работниците.

Етап Изпълнение е свързан с изпълнение на планираните дейности от първия етап. Но, за да може да се изпълни планираното е необходимо да се определят и осигурят описаните в раздел 7. Поддържане:

  • ресурси – човешки, финансови и др.;
  • компетентност на работещите, които оказват влияние върху резултатността на СУЗБР;
  • разбиране и осъзнаване на стремежа на организацията по отношение на ЗБР – политика, цели;
  • форма и правила за вътрешен и външен обмен на информация;
  • правила за управление на документирана информация.

Изпълнението на дейностите от етап Планиране е свързано с планиране и управление на процесите на СУЗБР при постоянен стремеж за елиминиране на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБР.

На този етап се обръща сериозно внимание на процесите за управление на измененията/постоянни или временни/ и управление на доставките, както на продукти и услуги, така и на възлагане на дейности на външни изпълнители. Това са процеси, които са потенциален източник на опасности и рискове, както за работещите в организацията, така и за тези на заинтересованите страни.

Част от етап Изпълнение е осигуряването на готовност в извънредни ситуации.

След като дейностите са изпълнени се преминава към етап Проверка, който има за цел да наблюдава, измерва и оценява постигнатите резултати. Към този етап се отнасят дейностите по раздел 9. Оценяване на резултатността, които включват:

  • наблюдение и измерване на процесите по определени критерии, методи, период;
  • оценяване на съответствието с приложимите законови и други изисквания;
  • провеждане на вътрешни одити и преглед от ръководството.

На базата на резултатите от етап Проверка се планират дейности за подобряване на СУЗБР, които са част от следващия етап – Действие. Подобренията могат да бъдат в резултат на анализ на възникнали инциденти или констатирани несъответствия, планиране и предприемане на коригиращи действия.

Дейностите, свързани с подобрения на СУЗБР е необходимо да се планират и цикълът се завърта отново, преминавайки през отделните етапи „планиране – извършване – проверка – действие“.

0 отговори на "PDCA и ISO 45001:2018"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio