Изключвания по стандарт БДС EN ISO 9001:2008

Изключването на точки от стандарт БДС EN ISO 9001:2008 при определяне обхвата на системата за управление на качеството може да става само по раздел 7 Създаване на продукта. Самото изключване от стандарта означава, че съответния процес не се управлява от внедрената в организацията система за управление на качеството.

Защо само по раздел 7?

Защото раздел 7 Създаване на продукта касае самата дейност на организацията, която може да не включва всички дейности по отделните точки на раздел 7 и това дава основания за изключване.  По другите раздели от стандарта не е възможно изключване, защото те касаят изисквания към управлението и поддържането на СУК и изключването на някоя от тях би довело до нарушаване целостта и обвързаността на процесите в системата. Например, няма как да направим изключение по раздел 5 Отговорност на ръководството. Немислимо е да говорим за система за управление и липсата на ангажираност на ръководството, което да определи политика и цели по качеството, да разпредели отговорностите, да осигури ресурсите за постигане на целите и т.н.

Защо се правят изключвания?

Причините за изключването на точка от стандарта могат да бъдат различни. Най-често срещана точка на изключване е 7.3. Проектиране и разработване. Основната причина за изключване на точка 7.3 е в липсата на процес проектиране и разработване в голяма част от организациите. В повечето случаи те произвеждат по утвърдени образци, където няма необходимост от преминаване през процес на разработване. Съществуват и случаи, в които организацията проектира и разработва нови продукти, но по една или друга причина не е възможно покриването на изискванията на стандарта и затова изключват процеса от обхвата на системата. Процесът на проектиране и разработване е най-трудния за управление и защитаване пред сертифициращите организации. И това не е случайно. Както знаете фокусът на стандарт ISO 9001 е клиентът и той трябва да бъде удовлетворен и защитен от всички възможни гледни точки. Процесът на проектиране и разработване крие големи опасности свързани с грешки в проектирането или в разработването на технологичната последователност, защото става въпрос за нещо ново, не изпробвано до момента, което подлежи на пускане в масово производство. Отговорността е голяма, изискванията също. Ще припомня само част от тях – наличието на квалифициран персонал, лицензиран софтуер/ако се използва такъв/, методи и техники за изпитване и др.

Изключване по 7.5.2. Валидиране(потвърждаване) на процеси за производство и за предоставяне на след продажбени услуги. Валидирането касае процеси, за които „изходните елементи не могат да бъдат проверени чрез последващо наблюдение и измерване”. Това са така наречените специални процеси – заваряване, металолеене и др., към които стандартът поставя допълнителни изисквания. Изключванията по тази точка се правят в случаите, в които организацията не прилага в своята дейност такъв тип процеси.

Друга точка от раздел 7, по която се правят изключвания е 7.5.4. Собственост на клиента. Особеността тук е, че се прави изключване само в случаите, когато организацията по никакъв начин не използва собственост на клиента. Но с новата версия на стандарт ISO 9001:2008 и направената забележка, че „собствеността на клиента може да включва интелектуална собственост и лични данни“ предполагам, че все по-рядко ще срещаме изключения по тази точка.

По останалите точки от раздел 7 е много трудно, да не кажа почти невъзможно да се направят изключвания, защото това са точки, които касаят:

Какви са изключенията от обхвата на Вашата система за управление на качеството?

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio