Кога влиза в сила новата документация по БДС EN ISO/IEC 17020:2012?

След като документацията на системата за управление е променена в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 идва момента на нейното внедряване. „Кога да бъде този момент и от коя дата?“ е най-често задавания въпрос във връзка с прехода към новата версия на стандарта.

Основните притеснения са свързани с пускането в действие на документация, която не е одобрена от ИА на БСА. Но преди да се стигне до одобрение от тяхна страна и издаването на акредитация по новата версия на стандарта е необходимо да се преминат още няколко стъпки.

На първо място документация трябва да влезе в сила съгласно политиката за преход на ИА на БСА и предоставения план за преход.Предполагам в плана е съобразена датата на предстоящата оценка за преход или преакредитация, поради различните изискуеми срокове за представяне на документите пред ИА на БСА. Да припомня, че при предстояща преакредитация този срок е 8 месеца.

Второ, за да започнете работа по новата документация трябва да сте напълно убедени, че тя отговаря на изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Като помощно средство можете да използвате BAS QA 2.7.3 Таблица за съответствие с БДС EN ISO/IEC 17020:2012, чрез попълването на което от една страна ще проверите дали сте изпълнили всички изисквания на новата версия на стандарта и от друга ще се подготвите за предстоящата оценка от ИА на БСА.

Трето, въвеждането в действие на новата документация се извършва чрез оповестяване, обикновено със заповед на ръководството, в която се посочва датата на влизане в сила. Необходимо е всички служители на органа за контрол да са информирани за момента на влизане в сила на новата документация и да са запознати с новостите, например чрез вътрешно-фирмено обучение.

Четвърто, изземването на старата документация и разпространението на новата се извършва съгласно установените в системата правила. Задължително изискване е наличието на актуална информация относно системата за управление на всяко работно място, затова се постарайте да я осигурите.

В началото на прехода е нормално да се допускат грешки създадени от изградените вече навици за работа със старата система. Затова засилете контрола и дайте достатъчно време и информация на служителите, така че да възприемат новостите при минимални усилия и съпротива.

Обикновено нормалния срок за внедряване на новата система е един месец. Този период е необходим и за натрупването на доказателства за съответствието на системата с изискванията на стандарта. Ще обърна внимание, че не винаги периодът от един месец е достатъчен. Продължителността на периода зависи от вида дейност, големина на органа за контрол, натовареността, компетентността на персонала и др.  Така, че трябва сами да определите колко време ще ви е необходимо, за да пристъпите към петата стъпка – провеждането на вътрешен одит и преглед на ръководството.

Чрез провеждането на вътрешен одит се извършва проверка на съответствие на внедрената система за управление с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и правилното им прилагане на практика при изпълнение на дейностите за контрол.

По време на прегледа от ръководството се оценява ефективността на предприетите действия за преход и се определя готовността на организацията за оценка за преход от ИА на БСА.

Резултатите от двете дейности – вътрешен одит и преглед от ръководството под форма на доклад от вътрешен одит и преглед на ръководството/или подобни/ са част от документите необходими за представяне в ИА на БСА за извършване на оценка за преход.

Остава да попълните останалите задължителни документи и да ги предадете в ИА на БСА. И вече сте готови за оценка за преход. Не сте ли? Какво още ви е необходимо?

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio