Компетентност и оценяване на вътрешни одитори

Важен момент в подобряване ефективността на системата за управление е качественото провеждане на вътрешни одити. Предпоставка за откриване на слаби места на системата и възможности за нейното подобряване е извършването на одита от компетентни вътрешни одитори. Оценяването на компетентността на вътрешните одитори е процес, който разглежда индивидуалните качества, личното поведение и способността да се прилагат знания и умения, получени в следствие на образование, опит, допълнителни обучения. Процесът на оценяване включва следните етапи:

 • определяне на необходимата компетентност на одиторите за целите на провеждания одит;
 • определяне на критерии за оценка;
 • избор на подходяща метод за оценка;
 • оценяване.

Оценяването на одиторите се извършва независимо от това дали организацията разполага със свои обучени вътрешни одитори или наема външни. Наличието на документ за успешно преминат курс за вътрешен одитор не е достатъчно доказателство за компетентността на одитора. Вярно е, че никой не се е родил научен, но ако вашият служител е неопитен, можете да го включите в екипа от външни одитори, докато придобие необходимите знания и умения и увереност за самостоятелна работа.

Компетентността на одиторите се определя на базата на:

 • целите и обхвата на одита – при одитиране на цялостната дейност на организацията ще са ви необходими одитори с комлексни познания и опит, но ако одитирате конкретен процес, можете да потърсите специалист с конкретни познания в областта;
 • големината и дейността на организацията – в големи организации обикновено се сформира екип от одитори с познания в различни сфери, съответстващи на дейността на организацията;
 • сложността на системата за управление.

Професионалното поведение на одитора по време на одит се определя от притежаването на индивидуални качества, като това да бъде:

 • справедлив и искрен;
 • непредубеден;
 • наблюдателен;
 • добре организиран;
 • дипломатичен и др.

Освен индивидуални качества одиторите трябва да притежават специфични знания и умения, които да им позволяват да действат в съответствие на принципите на одитиране. За провеждането на последователен и систематичен вътрешен одит, одиторът трябва да може да:

 • прилага принципите, процедурите, методите и техниките на одитиране;
 • планира и организира работата си съгласно приетия график за провеждане на одита;
 • познава конкретните стандарти за системи за управление, приложими процедури, инструкции и други документи, използвани като критерии за одит;
 • познава приложимите нормативни и други изисквания, отнасящи се за одитираната организаиция;
 • разбира структурата на одитираната организация, бизнеса и управленските практики;
 • общува ефикасно и да се концентрира върху значимите въпроси;
 • събира информация чрез ефикасно интервюиране, наблюдение и преглед на документи и записи;
 • изготвя доклади от одити;
 • поддържа поверителност и сигурност на информацията.

Критериите за оценка могат да бъдат качествени – доказване на лични качества, знания и умения в процеса на работа и количествени – брой проведени одит, години професионален опит и др.

В зависимост от определените критерии за оценка се избира метод на оценка, по който се извършва оценяването на вътрешните одитори. Основни методи на оценка могат да бъдат:

 • преглед на записите от преминали обучения, професионален опит, проведени одити, образование и др.;
 • получаване на обратна информация за работата на одитора – чрез анкени карти, въпросници, препоръки и др.;
 • тестове и/или индивидуални интервюта с одитора за оценка на уменията за общуване, знания и друга допълнителна информация;
 • наблюдения по време на одита.

Изброените методи представляват различни варианти, които се различават по своята надеждност. За да сте обективни и безпристрастни в оценката най-доброто решение е да използвате комбинация от подходящите за целта методи.

Оценяването на вътрешните одитори се извършва като се сравнява информацията събрана за лицето с критериите за оценка по избраните методи. Когато лицето не отговаря на критериите се определят причините за несъответствието и се предписват мерки за неговото отстраняване – допълнително обучение, участие в одити, професионален опит и др.

Одиторите е необходимо непрекъснато да повишават своята компетентност чрез участие или извършване на одити на системи за управление, допълнителни обучения, участия в семинари и конференции и др.

Използвана литература: Бюлетин за актуална информация в областта на качеството 3-4/2010 Сдружение клуб 9000.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio