Контекст на организацията съгласно ISO 14001:2015

Определянето на контекста на организацията е нов момент в издание 2015 на стандарт ISO 14001. Включването на този елемент е провокирано от съществуването на редица важни въпроси за организацията, които оказват въздействие върху начина, по който тя управлява своите отговорности по отношение на околната среда. Погледнато днес от позицията на времето това допълнение изглежда много разумно и подходящо, но при появата на новото издание на стандарта съвсем не беше така. Какво всъщност означава „контекст на организацията“ и как да сте сигурни, че го разбирате и определяте правилно?

Контекст на организацията: Какво означава?

Старото издание на ISO 14001 представяше по-опростен модел на системата за управление по околна среда. Необходимо беше да се помисли за аспектите и действията, които могат да бъдат взети предвид, за да се намали въздействието на организацията върху околната среда. С въвеждането на новата клауза, стремежът е да се разшири обхвата като се помисли и за всички преки и косвени последици, задължения за спазване и въздействия върху заинтересовани страни. С други думи, за да се постигне съответствие с ISO 14001:2015 е необходимо да се приложи по-широкообхватен метод на анализ на екологичното представяне на организацията, като се определи кой точно е засегнат и какво може да се направи, за да намали, ограничи или подобри въздействието.

Специфики на контекста

Стандарт ISO 14001:2015 разглежда контекста на организацията в три направления:

  • условия на околната среда – това са условията на заобикалящата околна среда, които могат да окажат въздействие върху целта на организацията или да бъдат засегнати от нейните аспекти. Примери за това са климат, качество на въздуха, водата, почвата, замърсявания, природни ресурси, биологично разнообразие и др.;
  • външни обстоятелства – това са тези обстоятелства, които са извън организацията и върху които тя не може пряко да влияе като културни, социални, политически, правни, регулаторни, финансови, технологични, икономически и др.;
  • вътрешни обстоятелства – това са вътрешните особености и характеристики на организацията, нейните дейности, продукти, услуги, стратегическа посока на развитие, култура, способности.

Всички изброени обстоятелства на контекста дават доста обширна представа за екологичното представяне на организацията. Това е много важна и ценна информация, която се използва за създаване, поддържане и постоянно подобряване на системата за управление по околна среда. Добра практика е информацията за контекста да се документира, за да могат да се проследяват и анализират промените и да се измерват целите.

Контекст – пример

От години работя с организации за рециклиране на отпадъци от пластмаса. Преди време основен проблем беше суровината. Странно, но факт. При генерирането на толкова отпадъци от пластмаса да се налага да внасяш е слабо казано странно. Но това е контекста, такива са обстоятелствата. Вносът се извършваше с товарни автомобили, притежаващи съответните разрешителни. От една страна тук се появяват нормативни изисквания, а от друга неблагоприятно въздействие върху околната среда вследствие на генерираните емисии от ДВГ.  Друг не по-малко важен факт беше количеството фира. В доставяната суровина се съдържаше голямо количество отпадък, който не подлеже на рециклиране, което от своя страна води до увеличаване на генерираните отпадъци от дейността. Тези отпадъци трябва да се съхраняват и предават в съответствие с нормативните изисквания. Организациите работят с доставчиците и търсят такива, които да предоставят по-високо качество на суровината при оптимален размер на разходите за доставка. Това е пряко свързано както с резултатите от дейността, така и с екологичното представяне на организацията.

Представената информация е една малка част от контекста на организация, занимаваща се с рециклиране на отпадъци от пластмаса. Особеностите и обстоятелствата могат да се различават за организации с един предмет на дейност, но с различно местоположение например, или с различни приоритети и бъдеща визия за развитие, използващи различна технология на работа. Характерна особеност на контекстта е, че той е специфичен за всяка организация и дава насоки за нейните аспекти.

Контекст – изисквания

т.4.1 от ISO 14001:2015 поставя изискване пред организациите да определят външните и вътрешни обстоятелства на контекста, които са от значение за тяхната цел. Не е поставено изрично изискване за документиране на информацията, но от гледна точка наблюдение и анализ на постигнатите резултати препоръката е информацията за контекста да се документира по подходящ начин.

За да не пропускате интересна и полезна информация за системите за управление по околна среда, можете да се абонирате за нашия бюлетин още сега..

0 отговори на "Контекст на организацията съгласно ISO 14001:2015"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio