Контекст на организацията съгласно ISO 45001:2018

Опитът с прехода към новите издания на стандартите ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 показва, че организациите срещат трудности при определяне на контекста. И проблемът не е толкова в това какъв е контекстът на организацията, а какво точно се има предвид под термина контекст и какво изисква стандартът във връзка с него.

Какви са изискванията на ISO 45001:2018 по отношение на контекста на организацията?

Следвайки структурата от високо ниво, стандартът ISO 45001:2018 логично поставя под точка 4.1 Разбиране на организацията и нейния контекст. Изискванията са съвсем кратки, но въпреки това пораждат много въпроси. Фокусът е поставен върху определяне на външни и вътрешните обстоятелства, които оказват влияние върху системата за управление на здравето и безопасността при работа.

На първо четене възникват два въпроса:

 • Какви са тези външни и вътрешни обстоятелства?
 • Как трябва да бъдат представени след като са определени?

Повече информация за външните и вътрешните обстоятелства на контекста можем да открием в приложение А.4.1 на стандарт ISO 45001:2018. Важно пояснение, на което трябва да се обърне внимание е, че обстоятелствата могат да бъдат както положителни, така и отрицателни.

Външни обстоятелства

Външните обстоятелства са свързани с външната среда, в която функционира организацията. Примери за външни обстоятелства:

 • културна, социална, политическа, законова, финансова, технологична, икономическа среда, конкуренция на пазара;
 • нови изпълнители, доставчици, прартньори, нови технологии;
 • нови продукти и тяхното влияние върху здравето и безопасността;
 • тенденции, свързани с отрасъла;
 • взаимоотношения с вубшни заинтересовани страни и др.

Вътрешни обстоятелства

Вътрешните обстоятелства са свързани със средата вътре в организацията. Примери за вътрешни обстоятелства:

 • управление, структура, роли, отговорности;
 • политика, цели и стратегии;
 • информационни системи и техологии;
 • въвеждане на нови продукти, технологии, машини, оборудване, програмно осигуряване;
 • взаимоотношения с работниците;
 • култура и ценности;
 • форма и обхват на договорните отношения;
 • договорки за работно време;
 • условия на работа и др.

На пръв поглед е трудно да се асимилира връзката между изброените обстоятелства и системата за управление на здравето и безопасността при работа. Често получавам въпроси като: Какво е значението на политиката или конкуренцията? Истината е, че значение има, но за да се определи трябва да се погледне на обстоятелствата в конкретния случай от гледна точка на здраве и безопасност при работа. Тогава въпросът би прозвучал по следния начин: Каква е политиката по отношение на здраве и безопасност при работа? или Какво е отношението на конкуренцията по отношение на здраве и безопасност при работа?

По отношение на политиката, предполагам всеки ще се съгласи, че ние сме от държавите, които имат както занижени изисквания, така и ниска култура за здраве и безопасност при работа. С лека ръка отхвърляме правила, предпазни и превантивни мерки с идеята, че на нас инцидент няма да се случи. Но практиката показва, че то се случва, при това често. И контекстът, в частност външното обстоятелство политика има за цел да разкрие една част от средата, в която функционира конкретната организация. Съвсем различна би била средата за организация, работеща в Германия и организация в България. Обстоятелствата са различни и целта на определяне на контекста е организацията да е наясно с тези обстоятелства и да може адекватно да планира дейността си спрямо тях.

Документиране на контекста на организацията

В ISO 45001:2018 не се поставя изискване за документиране на информацията относно контекста на организацията. За сметка на това, поставя изискване за определяне на рисковете и възможностите, свързани с контекста, заинтересованите страни и обхвата на системата – т.6.1.1. От тази гледна точка, по-удачно би било информацията за контекста да се документира. Изисквания към вида и формата на документираната информация няма.

Примерна форма за документиране на информацията относно контекста на организацията очаквайте в месечния бюлетин на kachestvoto.com.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio