Новият ISO 45001:2018

През март 2018г. беше публикуван така дългоочаквания стандарт ISO 45001:2018 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане“. Предвид приближаващите крайни срокове за преход към ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, появата на новия стандарт ISO 45001 остана малко на заден план. Въпреки това, нетърпеливите започват да задават въпроси и да се интересуват как ще се осъществи прехода от BS OHSAS 18001 към ISO 45001.

Три годишен преходен период

От организацията ISO обявиха, че преходният период ще продължи три години, т.е до 12.03.2021г. Времето изглежда много, но моят съвет е да не се изчаква последния момент. В повечето организации се прилагат интегрирани системи за управление и промяната на BS OHSAS 18001 ще доведе до изменения в цялата система. Това изисква както работа, така и време.

Нови моменти

Основните моменти са свързани с промяна на концепцията на стандарта и в подхода на представяне на информацията, предвид структурата от високо ниво ANNEX SL. Това означава, че структурата на ISO 45001:2018 е като на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, което ще улесни в максимална степен интегрирането на системи от различен вид.

Какво ново в ISO 45001:2018?

 • контекста на организацията – нов момент в стандарта, изискванията на който са насочени към разбиране на обстоятелствата – вътрешни и външни, които могат да повлияят на СУЗБР. Пример за външни обстоятелства: социална, законова, технологична среда, нови продукти и услуги, тенденции в отрасъла и др. Външни обстоятелства: управление, роли и отговорности, политика, цели, знания и компетентност, култура, фирмени стандарти, условия на работа, взаимоотношения с работниците и др.
 • потребности и очаквания на работниците и другите заинтересовани страни – определяне на заинтересованите страни по отношение на СУЗБР и техните потребности и очаквания. Пример за заинтересовани страни: дуржавни и регулаторни органи, доставчици, подизпълнители, собственици, представители на работниците, органи по ЗБР и др. Важен акцент тук е да се определи кои от потребностите и очакванията на тези заинтересовани страни се приемат от организацията за задължителни.
 • обхват на системата по ЗБР – определяне на границите и приложимостта на СУЗБР, като се вземат предвид контекста на организацията, приложимите  изисквания и дейностите, които имат влияние върху резултатността на системата. Важно условие е обхватът да не се използва за изключване на дейности, продукти и услуги, които оказват влияние върху системата и да не е подвеждащ за заинтересованите страни.
 • лидерство – ангажираността на ръководството не е нов момент, но лидерската му роля е нов акцент, който надгражда досегашните изисквания към ръководството с включването на допълнителни: осигуряване на съвместимост на политиката и целите със стратегическата насоченост на организацията, интегриране на СУЗБР в бизнес процесите на организацията, развитие и насърчаване на култура за подкрепа на СУЗБР и др. Отпада изискването за определяне на член от висшето ръководство, който да има конкретна отговорност по отношение на ЗБР. Отговорността за функционирането и ефикасността на СУЗБР е на ръководството, независимо от това, дали то ще реши да възложи отговорностите и правомощията по отношение на СУЗБР на конкретно лице/а или не.
 • консултиране и участие на работниците – не е нов момент, но е направен опит да се засили ролята и участието на работниците в процеса на вземане на решения. Казвам опит, защото всички знаем колко трудно се постига това на практика. Значително са увеличени изискванията в тази посока, като се акцентира на консултирането и участието на работници на неръководни длъжности.
 • рискове и възможности – новите моменти тук са два: (1) вече се говори освен за рискове и за възможности и (2) обръща се внимание както на рисковете и възможностите за работниците, така и за СУЗБР. За разлика от ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 тук е поставено изискване за оценяване на рисковете и възможностите. Дали ще се използва вече познатия метод за оценяване, прилаган за рисковете на работното място или ще се прилага друг или като комбинация от различни методи, организацията сама трябва да прецени.
 • документирана информация – нов момент, който разширява обхвата на досегашните термини документ и запис и дава по-голяма свобода по отношение на управлението на информацията, свързана със СУЗБР и вида на доказателствата за извършените дейности.
 • управление на измененията – нов момент, чрез който се цели намаляване до минимум възникването на нови опасности и рискове за ЗБР при настъпване на изменения. Идеята е предварително да се анализират потенциалните опасности и рискове за ЗБР от промяната и да се планират действия за тяхното предотвратяване.
 • доставки – нов момент, чрез който се въвежда процес на управление на доставките на продукти и услуги. Целта е да се елиминират опасностите и рисковете за ЗБР по отношение на продукти, опасни материали, вещества или суровини, оборудване или услуги още преди въвеждането им на работното място. Освен това, организацията трябва да координира и управлява възлагането на външни изпълнители от гледна точка контрол на рисковете, свързани със здравето и безопасността при работа, които засягат както работниците на организацията, така и на изпълнителя и на други заинтересовани страни на съответното работно място.
 • преглед от ръководството – не е нов момент, но във входните и изходните елементи са включени нови аспекти, предвид въведените нови изисквания в стандарта.
 • постоянно подобряване – не може да се каже, че е нов момент, но има промяна в разбирането на процеса на подобряване. Вече не се говори за непрекъснато подобряване, а за постоянно. Разликата е тънка и се състои в това, че процесът на подобряване е трудно, да не кажем невъзможно да бъде непрекъснат, т.е. без прекъсване. Много често, процесът е разделен на етапи, с малки или по-дълги прекъсвания помежду им. Поради тази причина се налага използването на думата „постоянно“. Другият нов момент е отпадането на превантивните действия. Разбирането е, че цялата система започва да действа превантивно с въвеждането на процеса на определяне и оценяване на рисковете и възможностите и планирането на действия за тяхното овладяване.

Публикувано от Мира Михова на 10.10.2018г.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio