Несъответствие от вътрешен одит

Основните цели при провеждане на вътрешен одит на системи за управление/качество, околна среда, здраве и безопасност при работа/ са:

  • Проверка на съответствието на системата за управление/СУ/ с изискванията на съответните стандарти – БДС EN ISO 9001:2008; БДС EN ISO 14001:2005; BS OHSAS 18001:2007;
  • Проверка на степента на прилагане и спазване на документите от СУ;
  • Откриване причините за констатираните несъответствия и определяне на подходящи коригиращи и превантивни действия за закриването им;
  • Оценка на ефикасността на СУ и определяне на мерки за нейното подобряване.

По време на одита могат да бъдат констатирани отклонения с различна тежест:

1. Несъответствие – най-просто казано несъответствието е неизпълняването на дадено изискване. Изискването може да бъде от страна на някой от стандартите /спрямо които е внедрена и сертифицирана системата в организацията/ , нормативен акт или изискване на системата за управление. Пример за несъответствие свързано с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008 е липсата на списък с оценени доставчици или не е извършена метрологична проверка на техническите средства за наблюдение и измерване. Пример за несъответствие с изискванията на нормативен акт е липсата на оценка на риска, не са извършени измервания на факторите на работната среда, изтекъл срок на годност на пожарогасители или други нарушения на конкретно приложими нормативни актове за съответната дейност. Несъответствия спрямо изискванията на СУ могат да бъдат различни отклонения от заложените регламенти описани в процедурите и инструкциите и изпълняваните на практика в организацията. Най-често това се случва при извършване на промени в самия процес, добавяне на нови дейности, промяна на документи или формата на документите без това да бъде отразено в системата за управление.

2. Забележка – пропуски в изпълненията на дадени изисквания. Разликата от несъответствието е, че тук имаме изпълнение на изискванията, но са регистрирани отделни пропуски. Най-често това са забележки свързани с пропуски при воденето на записите по съответните процеси – липсващи подписи, съществуващи доказателства за извършено действие, но съответния запис изискван от системата не е попълнен и др.

3. Препоръка – предлага възможност за подобряване на процеса при неговото изпълнение.

При откриване на несъответствие или забележка се попълва Протокол за несъответствие/забележка от вътрешен одит/това е примерен вариант – наименованието на документа може да бъде различно за всяка система/, където се описва констатираното несъответствие/забележка, определят се коригиращите действия за отстраняване на несъответствието/забележката и се извършва оценка на предприетите действия.

Откриването и оценяването на отклоненията е сложен процес, който изисква задълбочени познания и опит на вътрешните одитори. Определянето на тежестта на констатираните несъответствия не е еднозначен процес и тълкуването може да бъде различно при различните системи в зависимост от спецификата на съответната дейност. Понякога границата между несъответствие и забележка е много тънка и трудно уловима. Но независимо дали отклонението е регистрирано като забележка или несъответствие, важното е да се направи задълбочен анализ на причините за неговото възникване и да се определят адекватни мерки за отстраняването му. Успокоението, че дадено отклонение е регистрирано като забележка може да се окаже „нож с две остриета” и липсата на коригиращи или превантивни мерки да го превърнат в несъответствие. Това ще означава, че вървите назад и превръщате забележките в несъответствия, а целта е да използваме несъответствията/забележките да развиваме и подобряваме системата за управление, като се движим само напред и нагоре 🙂

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio