протокол

11

юли'12

Системи за управление на качеството – управление на несъответстващ продукт

несъответстващ продуктПреди да навляза в темата за управлението на несъответстващ продукт, ще обърна внимание на това, какво представлява несъответствието като понятие. Ако погледнем в стандарт ISO 9000 "Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник.” ще видим следното определение за несъответствие – „неизпълняване на изискване”. Тогава можем да кажем, че несъотвестващият продукт ще бъде продукт, който не отговаря на зададените изисквания. Трябва да отбележа още нещо, че под понятието продукт според ISO 9000 могат да се разглеждат следните четири основни категории:

  • услуги(например транспорт, ремонт);
  • нематериален продукт(например компютърна програма);
  • материален продукт(например машинна част, уред, мебел, осветително тяло, компютър);
  • продукти, които са резултат на непрекъснат процес(например смазочен материал, охлаждаща течност).

Прочети повече

29

сеп.'11

Несъответствие от вътрешен одит

Основните цели при провеждане на вътрешен одит на системи за управление/качество, околна среда, здраве и безопасност при работа/ са:

  • Проверка на съответствието на системата за управление/СУ/ с изискванията на съответните стандарти - БДС EN ISO 9001:2008; БДС EN ISO 14001:2005; BS OHSAS 18001:2007;
  • Проверка на степента на прилагане и спазване на документите от СУ;
  • Откриване причините за констатираните несъответствия и определяне на подходящи коригиращи и превантивни действия за закриването им;
  • Оценка на ефикасността на СУ и определяне на мерки за нейното подобряване.
По време на одита могат да бъдат констатирани отклонения с различна тежест:

Прочети повече

05

апр.'11

Протокол от преглед на ръководството

ПротоколПредстои ви провеждане на преглед от ръководството. Вече сигурно сте наясно, че ще ви е необходима предварителна подготовка. Първото нещо, което трябва да направите е да се запознаете с изискванията на процедурата за провеждане на преглед на ръководството. От нея ще разберете какво ще ви е необходимо, за успешното планиране и провеждане на вашия преглед. Според изискванията на стандарта, прегледът "трябва да включва оценяване на възможностите за подобряване и необходимостта от промени в системата за управление на качеството на организацията, включително и на политиката и целите по качеството....Записите от прегледа на ръководството трябва да бъдат съхранявани." В повечето случаи записът от прегледа на ръководството представлява протокол или доклад, който съдържа информация за обсъжданите въпроси – входни елементи и взетите решения – изходни елементи по време на прегледа. Какво се обсъжда по време на прегледа от ръководството?

Прочети повече

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio