Ново издание на ILAC-G24/2022

През декември 2022г. е публикувано новото издание на ILAC-G24 Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring equipment. Документът дава насоки относно методите за определяне на интервалите за повторно калибриране на измервателното оборудване на акредитираните ООС.

Това издание заменя предишното издание на ILAC-G24 от 2007г.

Какви са разликите?

На пръв поглед, новото издание създава усещане за сериозни промени, но при по-задълбочен преглед става ясно, че не е точно така. Основните промени са свързани с:

 • промяна в заглавието;
 • промяна в структурата на документа;
 • включване на допълнителна информация в обхвата на документа;
 • включване на раздел термини и определения;
 • промени с цел адаптиране към новите издания на ISO/IEC 17025:2018, ISO 9001:2015;
 • включване на информация за лицата, извършващи калибриране;
 • включване на точка общи принципи;
 • включване на допълнителни текстове.

Допълнителна информация за новите текстове в документа можете да видите в приложения файл.

Заглавие

ILAC-G24:2007 Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments

ILAC-G24:2022 Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring equipment

Структура на ILAC-G24:2022

В изданието от 2022г. се забелязват промени в структурата, които са показани в таблица 1. Прави впечатление, че е въведена номерация и са направени промени в някои от наименованията на разделите. Методите за определяне на интервала на калибриране си остават същите.

ILAC-G24/2007 ILAC-G24/2022
Copyright – ILAC Foreword(ILAC)
Foreword – OIML Foreword(OIML)
Preamble 1. Introduction
Purpose 2. Scope
Authorship 3. Terms and definitions
1. Introduction 4. General
2. Initial choice of calibration intervals 5. Initial choice of recalibration intervals
3. Methods of reviewing calibration intervals 6. Method of reviewing recalibration intervals
6.1 General principles
Method 1: Automatic adjustment or „staircase“ (calendar-time) 6.2 Method 1: Automatic adjustment or „staircase“ (calendar-time)
Method 2: Control chart (calendar-time) 6.3 Method 2: Control chart (calendar-time)
Method 3: „In-use“ time 6.4 Method 3: „In-use“ time
Method 4: In service checking, or „black-box“ testing 6.5 Method 4: In service checking, or „black-box“ testing
Method 5: Other statistical approaches 6.6 Method 5: Other statistical approaches
6.7 Comparison of methods for reviewing recalibration intervals
Bibliography 7. Bibliography

Обхват

Обхватът на ILAC-G24:2022 е в по-голяма степен конкретизиран и е допълнен с информация за приложимостта. Посочено е, че документът предоставя насоки на лабораториите относно методите за определяне и преглед на интервалите за повторно калириране на измервателното оборудване, което е под техен контрол като част от тяхната програма за калибриране.

Направено е пояснение, че документът е приложим и за други органи за оценка на съответствието (напр. органи за контрол и органи за сертификация) и други страни (напр. производители), които използват измервателно оборудване.

Термини и определения

В това издание на ILAC-G24 са включени термини и определения, които съответстват на VIM3, ISO/IEC 17000, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17065  и CIPM MRA-G-13. Според мен това допълнение е полезно, защото на едно място са събрани определенията на термини, които се отнасят конкретно за процеса на определяне на интервалите за повторно калибриране.

Нови издания на стандарти

В предишното издание на ILAC-G24:2007 са включени позовавания към конкретни клаузи от ISO/IEC 17025:2005 и ISO 9001:2000, които към днешна дата не са актуални. В новото издание на документа е направено недатирано позоване към стандарти без да се посочват конретни клаузи.

Лица, извършващи калибриране

Според новото издание на документа, при определяне на интервалите за повторно калибриране могат да се използват записи от калибриране, които са предоставени от:

а) национални метрологични институти и определени институти, които са били обект на партньорска проверка съгласно CIPM MRA;
б) лаборатории, които са акредитирани от акредитиращ орган, който е страна по споразумението ILAC (Международно сътрудничество за акредитация на лаборатории) или по регионалните споразумения, признати от ILAC;
в) калибриране, осигурено от национални метрологични институти, определени институти или лаборатории, които не отговарят на условия а) или б) и чиито услуги са подходящи за предвидената употреба, при условие че условия а) или б) не могат да бъдат изпълнени поради причини, различни от икономически (т.е. не са налични). За повече информация се прави препратка към ILAC P10.

Направено е пояснението, че не се изключва използването и на други страни, но при условие че са налични достатъчно доказателства за метрологична проследимост.

Общи принципи

Началото на раздел 6 започва с интересна забележка, че описаните методи(за определяне на интервалите за повторно калибриране) могат да се използват и за преглед на вида и честотата на междинните проверки.

От там нататък, очакванията ми бяха насочени към получаването на информация за някакви общи положения и правила за процеса, но се оказа че фокусът е насочен към причините за недотам желаните резултати от първоначално избраните интервали. Хубаво е, че документът обръща внимание на възможността за коригиране на интервалите за повторно калибриране след рутинно калибриране(въз основа на определен брой последователни резултати), с цел оптимизиране на баланса между рискове и разходи, но за съжаление на практика не се получава точно така.

В раздела е посочено, че са налични няколко различни метода за преглед на интервалите за повторно калибриране, които се използват в зависимост от това дали:

 • измервателното оборудване се третира индивидуално или в групи (например по модел на производителя или по тип);
 • производителността на измервателното оборудване не отговаря на предписаните граници (напр. максимална допустима грешка, изисквания за точност) поради отклонение във времето или поради употреба,
 • измервателното оборудване показва различни видове нестабилности и др.

Интересна информация, която не открих в старото издание е, че новото измервателно оборудване трябва да се калибрира по-често, за да се определи тенденцията в неговите работни характеристики, на базата на която може да се оправдае промяната в интервала на повторно калибриране.

ILAC-G24:2022 не препоръчва използването на фиксирани интервали за повторно калибриране без извършването на преглед на интервала и на производителността на оборудването, освен за случаите когато интервалът е посочен в нормативен документ, метод или стандарт.

Допълнителна текстове

В приложения файл е направено сравнение на съдържанието на ILAC-G24:2007 и ILAC-G24:2022, като са маркирани новите текстове. Материалът е на английски език поради липсата на официален превод на документа.

Методите за определяне на интервалите за повторно калибриране на измервателното оборудване остават същите:

 • Method 1: Automatic adjustment or “staircase” (calendar-time)
 • Method 2: Control chart (calendar-time)
 • Method 3: “In-use” time
 • Method 4: In service checking, or “black box” testing
 • Method 5: Other statistical approaches

В описанията на методите са добавени нови текстове или са променени стари, с цел постигане на по-голяма яснота. В някои случаи, допълнителната информация е важна и може да доведе до промени в използвания от ООС метод за определяне на интервала за повторно калибриране.

Действия за преход към ILAC-G24:2022

На този етап на сайта на ИА БСА няма допълнителна информация за последващите действия от страна на акредитираните ООС предвид новото издание на ILAC-G24:2022, но на базата на предишен опит с извършването на преход към нови издания на ILAC, могат да се планират следните дейности:

 • запознаване с новото издание на ILAC-G24:2022;
 • извършване на анализ на промените;
 • оценяване на въздействието върху дейността на ООС и на необходимостта от промени в системата за управление;
 • промяна на документи от системата за управление, ако е необходимо;
 • обучение на персонала;
 • прилагане на правилата на практика;
 • оценяване на ефикасността на предприетите действия.

Приложение: Сравнителна таблица между ILAC-G24:2007 и ILAC-G24:2022.

 

0 отговори на "Ново издание на ILAC-G24/2022"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio