Новото издание на стандарт ISO/IEC 17020:2012 – I част

През месец август излезе от превод новата версия на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол. Новостите винаги са привличали моето внимание и при първа възможност закупих новата версия на стандарта и се заех да търся разликите.

При първия прочит забелязах промяна в структурата на стандарта, която можете да видите в таблицата по-долу. Това, че точките в новата версия са по-малко съвсем не означава, че има отпаднали. Направеното преструктуриране е наложило преместването на изискванията по дадена точка към съответния раздел, като например Административните изисквания и Организация и управление са преместени в раздел Изисквания относно структурата.

Приложенията А, В и С свързани с изискванията за независимост на органите за контрол са обединени в едно, като са посочени допълнителни забележки и примери.

Тъй като са дадени повече разяснения в самия стандарт относно изискванията към системата за управление като информационно приложение в новата версия са посочени допълнителни елементи към докладите и сертификатите за контрол.

БДС EN ISO/IEC 17020:2004 БДС EN ISO/IEC 17020:2012
1. Обект и област на приложение 1. Обект и област на приложение
2. Определения 2. Позоваване
3. Административни изисквания 3. Термини и определения
4. Независимост, безпристрастност и неподкупност 4. Общи изисквания
5. Опазване на професионалната тайна 5. Изисквания относно структурата
6. Организация и управление 6. Изисквания относно ресурсите
7. Система по качество 7. Изисквания относно процесите
8. Персонал 8. Изисквания относно системата за управление
9. Технически средства
10. Методи и процедури за контрол
11. Манипулиране с извадките за изпитване и обектите, представени за контрол
12. Записи/документи
13. Доклади за контрол и сертификати за контрол
14. Подизпълнители
15. Рекламации и възражения
16. Сътрудничество
Приложение А (основно) Критерии за независимост за орган за контрол от вида А Приложение А (основно) Изисквания за независимост на органите за контрол
Приложение В (основно) Критерии за независимост за орган за контрол от вида В Приложение В (информационно) Допълнителни елементи на докладите и сертификатите за контрол
Приложение С (основно) Критерии за независимост за орган за контрол от вида С Библиография
Приложение D (информационно) Информация, която трябва да бъде включена или позована в наръчника по качеството
Приложение ZZ (информационно) Международни и европейски стандарти, които съответстват и за които не са позовани еквивалентни в текста

Още в самото въведение забелязвам нова информация, която ще ви помогне при разтълкуване на изискванията на стандарта, защото е свързана с използваните глаголни форми и тяхното значение, като например „трябва“ – посочва изискване, „допуска се“ – посочва разрешение.

Прави впечатление въвеждането на термина „схема за контрол„, определението за който е „система за контрол, за която се прилагат едни и същи определени изисквания, конкретни правила и процедури“.  Като възможност за оценяване на съответствието на контролираните обекти са добавени спецификации, схеми за контрол или договори, което дава по-голяма конкретика в сравнение с общото понятие „изисквания“.

Към термините са включени определения за продукт, процес и услуга, които са заимствани от стандарт ISO 9000:2005 Основни принципи и речник. Забелязва се насочеността в посока осигуряване на безпристрастност, което включва и определението „наличие на обективност“. Освен това са включени и термините възражение и жалба, определенията за които са адаптирани от ISO 17000:2004 и за които са посочени допълнителни изисквания в т.7.5 от стандарт ISO 17020:2012.

Общи изисквания

В раздела са заложени изисквания относно осигуряване на безпристрастността на работа на органите за контрол. Към изискванията е включено и определянето на рисковете, както за извършване на дейностите на органа за контрол, така и в следствие на негови взаимовръзки или взаимовръзки на персонала.

В т.4.2 Конфиденциалност е направено по-разширено описание на изискванията относно опазването на професионалната тайна. Посочено е, че органът за контрол е отговорен за управлението на цялата информация получена по време на своята работа и при какви условия е възможно нейното оповестяване и предоставяне на трети страни.

Изисквания относно структурата

В раздела са включени като т.5.1 Административните изисквания и разликата, която откривам е в липсата на изискването относно подлагането на независим одит на счетоводните сметки/т.3.6/ от ISO 17020:2004.

В т.5.2 Организация и управление отново виждам заложена идеята за осигуряване на безпристрастността при изграждане структурата и управлението на органа за контрол. Посочена е възможността за участие на повече от едно лице за технически ръководител, като невинаги позицията е задължително да ползва наименованието технически ръководител. Важно е лицето да е компетентно и да има „опит в дейността и ръководството на органа за контрол„.

Изисквания относно ресурсите

Новостите в областта на персонала/6.1/ са насочени в извършването на наблюдение на всички служители участващи в дейностите по контрол и на базата на получените резултати да се определи необходимостта от обучение.  Наблюдението на персонала „може да включва съчетание от методи, като наблюдение на място, преглед на доклади, разговори, симулиран контрол и други методи…“. Освен това се поставя изискването за наблюдение на място на всеки инспектор с оглед осигуряване на неговата компетентност.

Отново е вмъкната идеята за безпристрастност и спазване на конфиденциалност, но с насоченост към персонал и подизпълнител.

Към раздела са отнесени и техническите средства, които в новата версия са наречени Помещения, условия и оборудване/6.2/. Откривам разлика в изискванията за процедурите изразяваща се във включването на одобряване на доставчиците и отпадането на т.b – „създаване на подходящи документи за закупуване“.

Другата новост е свързана с изискванията към компютрите или автоматизираното оборудване. В забележка са направени пояснения какво означава и как може да се осигури подходящото използване на програмните продукти – валидиране на изчисленията, повторно валидиране на свързаните програми и при техни изменения, след актуализиране на програмите.

Новост в изискванията към т.6.3 Възлагане на подизпълнител е поддържането от органа на контрол на „регистър на всички свои подизпълнители“. За яснота по отношение на подизпълнителите в забележка 3 към т.6.3.1 е направено уточнението, че при наемането на лица от други организации с официално сключен договор с органа за контрол, лицата не се считат за подизпълнители.

следва продължение…

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio