План за действия за преход от БДС EN ISO/IEC 17020:2005 към БДС EN ISO/IEC 17020:2012

Във връзка с Политиката на ИА на БСА за извършване на преход от акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005 към стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 е необходимо Органите за контрол да представят план за действия за преход от старата версия на стандарта към новата. Както обърнах внимание в предишен материал планът трябва да съдържа минимум следната информация:

 • описание на специфичните действия за осъществяване на промените;
 • график и срокове за превеждане на действията;
 • отговорни лица;
 • начин за провеждане на наблюдение и оценка на предприетите действия.

На пръв поглед като, че ли всичко изглежда ясно. Съставяме една таблица с изброените графи и започваме да я попълваме. И в този момент започват трудностите. На преден план излизат въпроси като:

 • до колко подробно трябва да бъдат описани дейностите?
 • трябва ли да бъде включен анализ на промените в стандарта?
 • как да се направи оценка на рисковете за безпристрастност и каква част от нея да бъде включена в плана?
 • как да се покаже, че са определени изискванията за компетентност и кога и как трябва да се извърши преоценката на персонала?

Списъкът с въпроси може да бъде продължен и за да се усложни максимално ситуацията се оказва, че точни отговори няма. Всеки тълкува информацията, в зависимост от своите разбирания и компетентност, но реалността е такава, че последната дума има ИА БСА. За това  бъдете внимателни и когато получите някаква информация, било то съвет, консултация или препоръка не я приемайте буквално, а се опитайте да разсъждавате логично и да намерите практическото й приложение, в зависимост от вашата конкретна ситуация.

Това важи с пълна сила и за препоръките написани в kachestvoto.com, не зависимо от темата.

Но да се върна на плана за действия за преход. Няма конкретни насоки или указания относно задълбочеността на представяната информация и от вас зависи как ще направите вашето изложение.

Анализите и проучванията показват два възможни варианта на действие:

Вариант 1.  Да представите съкратен план, който да включва основни стъпки на дейности, като например посочена дейност Анализ на промените в изискванията на БДС ISO/IEC 17020:2012, с определен срок и отговорно лице за извършване на анализа,  дейност Промяна на документацията в съответствие с  БДС ISO/IEC 17020:2012, Оценка на риска за безпристрастност и определяне на мерки за гарантирането й и други дейности, отново с посочени срокове и отговорници.

При това положение ще е необходимо да разполагате с допълнителни подробни разработки за съответните дейности, където да опишете за Анализа – промените във всяка точка от стандарта/подробен/, влиянието на промяната върху вашата система и какво планирате да направите за да отговорите на новите изисквания, отново с посочени срокове и отговорности.

По същия начин за дейността Оценка на риска за безпристрастност – разработване на допълнителен документ, съдържащ информация за рисковете, които сте определили, че биха могли да влияят върху безпристрастната работа на вашия орган за контрол, начина на тяхното оценяване и съответно мерките, които планирате да вземете за всеки един от рисковете.

Така за всяка дейност от плана ще имате аргументи и доказателства за тяхното изпълнение. Моят съвет е, ако изберете такъв вариант на действие да подготвите всички документи съпътстващи плана и да ги носите при неговото представяне в ИА БСА. Не е изключена вероятността, да ви ги поискат още на етап предаване на плана.

Вариант 2. Да представите подробен план с включени детайлни разработки по-отношение на:

 • анализ на промените в изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012;
 • оценка на риска за безпристрастност и мерки за гарантирането й;
 • изисквания относно компетентността на персонала и извършване на преоценка.

Последното нещо, което не бива да забравяте независимо от избора на вариант 1 или 2, трябва да планирате действия, които да оценят ефективността на предприетите действия – вътрешни одити, преглед от ръководството или други начини. Можете да посочите и други форми на наблюдение, които да отнесете за всяка отделна дейност от плана.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio