Поддръжка на технологично оборудване

Управлението на поддръжката на технологичното оборудване е жизнено важен процес в условията на финансово икономическа криза. Съвременните организации независимо от сферата на дейност закупуват оборудване с цел повишаване производителността и ефективността на работа. В стремежа си за постигане на ниска себестойност и високо качество, организациите използват високотехнологично оборудване, което се стремят да експлоатират максимално. Затова повредите или влошаване на експлоатационните качества на оборудването биха нанесли неблагоприятни последици и вреди на организацията, които да й попречат да изпълни поетите ангажименти. В следствие на нарушени работни параметри на технологичното оборудване се влошава качеството на произвеждания продукт, нарушава се или се забавя производствената дейност, създават се предпоставки за възникване на трудови злополуки или аварии, замърсяване на работната или околната среда. Последиците са сериозни и организациите не биха си позволили лукса да допуснат появата им.

Ефективна поддръжка на технологичното оборудване организациите могат да постигнат при изграждане на цялостна стратегия за управление експлоатацията на оборудването, която да включва:

  • Дейности по привеждане на оборудването в готовност за работа;
  • Ремонтни дейности за отстраняване на възникнали повреди и привеждане в изправно състояние;
  • Дейности по поддръжка на оборудването в оптимален режим на работа.

В практиката си често наблюдавам изпълнение на първите две дейности и проблеми при осъществяване на третата – поддръжката. Обикновено под поддръжка се възприемат извършваните ремонти, което е далеч от целта на поддръжката. Целта на поддръжката е избягването на ремонтите, т.е. предприемане на превантивни мерки, с цел не допускане на повреди и последващи ремонти. Мога да направя аналогия с автомобила. Всеки, който има автомобил е наясно, че са необходими дейности за поддръжката му в изправно състояние. Такива са смяната на маслото на определен брой изминати километри, смяна на свещите, ремъци, накладки, подготовка за сезона – гуми, течности и др. Ако не се грижим за състоянието на автомобила създаваме предпоставки за повреди. Ако не сменим маслото навреме нарушаваме работата на двигателя, което води до износване на неговите части и от там възможни повреди на двигателя. До тук ще кажете нищо ново, това си го знаем, но сега си представете, че отговаряте за 10 автомобила с различни параметри – година на производство, модели, марки и т.н. и от това зависят приходите в организацията, защото примерно сте собственик на фирма за разносна търговия. Дори и малките организации вече разполагат с широк набор от оборудване, за което, ако няма изградена стратегия за управление на неговата експлоатация би било много трудно осигуряване на неговата безпроблемна работа.

Не случайно стандартът ISO 9001 поставя изискване за поддръжка на технологичното оборудване, но без да определя как да се реализира това на практика, т.е. организацията на базата на наличното оборудване трябва да определи какви дейности са необходими и как да бъдат изпълнявани, така че да се постигне ефективна поддръжка на оборудването.

За да определите какви дейности са необходими трябва да се изготви списък с наличното оборудване. Той ще ви подскаже какви дейности трябва да планирате във времето и какви материали, съответно и ресурси, така че да ги поддържате в оптимален режим на работа.

Имайте в предвид, че за някои видове оборудване съществуват нормативни изисквания за тяхната поддръжка. Например по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V се изисква определяне със заповед на служител с трета квалификационна група по безопасност, който да следи за изправността на ръчните електрически инструменти, като ежемесечно извършва визуална проверка на здравината на корпусите, изправността на изолацията на ръкохватките, състоянието на захранващите кабели и здравината на щепселните съединения. Резултатите от направената проверка трябва да се отразяват в дневник, който да съдържа най-малко следните данни:

  • дата на проверката,
  • наименование на проверяваното изделие,
  • фабричен (инвентарен) номер,
  • резултат от проверката,
  • име и подпис на проверяващия.

Освен това лицето извършващо проверката трябва да притежава практически умения за оказване на първа долекарска помощ на поразен от електрически ток.

Ако разполагате с оборудване, за което няма нормативни изисквания за неговата поддръжка, тогава трябва сами да определите такива. Като помощно средство можете да използвате техническата документация на оборудването, където задължително е посочена информация относно неговата поддръжка.

След определяне на дейностите по поддръжка на всяко едно от оборудването посочено в списъка е необходимо да съставите график за извършваните дейностите разпределени във времето. Добра практика е използването на дневник за всяко оборудване, където да се описват дейностите извършвани по съответното оборудване. Така във всеки един момент ще имате информация за състоянието на вашето технологично оборудване и ще можете да вземете превантивни мерки в случай на необходимост или да планирате инвестициите си в ново оборудване.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio