Програма за управление на риска по OHSAS 18001

Какво са целите, ако няма предприети последващи мерки за тяхното изпълнение?

Остават си просто едни добри, а в някои случаи и прекрасни пожелания, но на хартия, не и на практика. А когато говорим за здраве и безопасност при работа отговорността е огромна, защото касае безопасността на най-ценния ресурс на организацията – хората.

За да гарантира здравето и безопасността при работа ръководството на организацията трябва да определи цели за всяка функция и ниво от организацията.

Целите, както надявам се повечето от вас вече знаят трябва да бъдат измерими и да са съобразени с:

 • изискванията на нормативните актове;
 • определените рискове;
 • изисквания определени от самата организация;
 • технологичните и финансови възможности на организацията;
 • мнението на заинтересованите страни.

След определяне на целите организацията трябва да пристъпи към тяхното изпълнение, като определи:

1. Отговорности и правомощия на всяко ниво.

2. План-график на дейностите по изпълнение на целите.

3. Средствата необходими за изпълнението на планираните дейности.

Записът от планирането обикновено се отразява във формуляр Програма за управление на риска/възможни са и други наименования/. Съдържанието на формуляра трябва да включва изискуемите от стандарт OHSAS 18001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания параметри/изброени по-горе/, които могат да бъдат допълнени и с други параметри по желание на организацията.

За по-голяма яснота прилагам примерна Програма за управление на риска, която съдържа следните елементи:

 • опасност – посочва се видът опасност или риск определен като възможен в организацията;
 • длъжност – за коя длъжност се отнася;
 • оценка – оценката на риска към настоящия момент;
 • мерки – дейности за намаляване или поддържане на определеното ниво на риск;
 • средства – необходими средства за изпълнение на дейностите посочени в графа мерки;
 • срок – срок за изпълнение на мерките;
 • отговорник – лицето отговарящо за изпълнението на мерките.

Чрез така създадената програма се определят дейностите по намаляване/поддържане на нивото на риска, като се поставят конкретни задачи с определени срокове за изпълнение/2/ на отговорните лица/1/.  От програмата ясно се виждат средствата/3/ необходими за изпълнението й – по направления и като обща сума, които ръководството трябва да осигури, за да успее да постигне целите си.

За да се гарантира изпълнението на програмата се извършват периодични прегледи, обикновено по време на прегледа от ръководството. След анализ на резултатите и нивото на постигнатите цели е възможно извършването на промени по програмата, така че да се осигури изпълнението на целите.

Програмата за управление на риска можете да изтеглите от тук.

 

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio