Промени в механизмите за контрол

През 2022г. стандартите ISO/IEC 27001 и ISO/IEC 27002 претърпяха промяна, за да отговорят на предизвикателствата на днешното време. Първо беше направена промяна на ISO/IEC 27002, който съдържа насоки за прилагане на механизмите за контрол представени в ISO/IEC 27001. Както се очакваше, в края на 2022г. се появи новото издание на ISO/IEC 27001, чието Приложение А се препокрива с информацията представена преди това в ISO/IEC 27002. Тъй като целта на статията е да обърне внимание на промените в механизмите за контрол, нека да разгледаме по-подробно какви са новостите в ISO/IEC 27002.

Структура на ISO/IEC 27002:2022

В новата версия на ISO/IEC 27002 има само четири групи контроли, за разлика от 14-те от предишната:

 • Организационни (клауза 5): съдържа контроли, свързани с различни организационни въпроси и включва 37 контроли;
 • Хора (клауза 6): съдържа контроли, свързани с управление на човешките ресурси и включва 8 контроли;
 • Физически (клауза 7): съдържа контроли, свързани с физическата среда и включва 14 контроли;
 • Технологични (клауза 8): съдържа контроли, свързани с технологиите и включва 34 контроли.

Новост в това издание на стандарта е появата на атрибути на контролите. В тази връзка в структурата на стандарта е включено Приложение А – Използване на атрибути, което предоставя допълнителни разяснения относно атрибутите и дава предложения за използването на контролите според техните атрибути.

Освен това, в стандарта е включено Приложение B – Съответствие с ISO/IEC 27002:2013, което предоставя съпоставяне между контролите от новата версия и контролите от предишното издание от 2013 г.

Брой контроли

В новата версия на ISO/IEC 27002 (респективно и в ISO/IEC 27001) броят на контролите е намален от 114 на 93, като причината за това намаляване не е в отпадането на някои контроли, а в подобреното разбиране на прилагането на практиките за сигурност и съответно тяхното представяне. По-долу в статията ще бъде направен подробен анализ на контролите като брой, нови и променени.

Представяне на контролите

В новата версия на ISO/IEC 27002 всяка контрола е представена със следните елементи:

 • кратко заглавие на контролата;
 • таблица с атрибути;
 • контрол – описание на това, какво представлява съответната контрола;
 • цел на контрола;
 • насоки – съвети за това как да се прилага съответната контрола;
 • друга информация – допълнителна информация за разбиране на контрола и препратки към други документи за справка.

За разлика от старата версия се забелязват два нови елемента – цел и таблица с атрибути, с цел да се улеснят хората, които избират и анализират контролите(все пак става въпрос за 93 контроли). Например от таблицата с атрибути могат да се идентифицират всички контроли с превантивен характер. Информацията представена в цел на контрола помага при разбиране на необходимостта от прилагане на съответния вид контрол и при оценяване на неговата адекватност по отношение третиране на риска.

Атрибути

Атрибутите дават възможност на организацията да извършват сортиране и филтриране на контролите по различни критерии. В Приложение А на стандарт ISO/IEC 27002 е обяснено подробно и с примери как може да се постигне това.

Всеки контрол е представен с пет атрибута със съответните им стойности предшествани от символа „#“:

 • Control types* – Preventive(контроли които предпазват от възникването на инцидент със сигурността), Detective(контроли, които действат при възникване на инцидент), Corrective(контроли действащи след възникване на инцидент);
 • Information security properties е атрибут за преглед на контролите от гледна точка на това коя характеристика на информацията запазват – Confidentiality, Integrity и Availability;
 • Cybersecurity concepts е атрибут за преглед на контролите от гледна точка на асоциирането им с концепциите за куберсигурност представени в ISO/IEC TS 27110 – Identify, Protect, Detect, Respond и Recover;
 • Operational capabilities – Governance, Asset_management, Information_protection, Human_resource_security, Physical_security, System_and_network_security, Application_security, Secure_configuration, Identity_and_access_management, Threat_and_vulnerability_management, Continuity, Supplier_relationships_security, Legal_and_compilance, Information_security_event_management, Information_security_assurance;
 • Security domains – Governance and Ecosystem, Protection, Defence, Resilience.

Атрибутите са подбрани така, че да бъдат достатъчно общи и да могат да се използват от различните видове организации. Според стандарта, организациите могат да пренебрегнат някои от посочените атрибути, а също така могат и да създадат свои собствени такива.

* Наименованията са представени на английки език, тъй като към датата на публикацията, стандартите не са преведени на български език.

Нови контроли

Както вече стана ясно в новите издания на стандартите са включени 11 нови контроли:

 • 5.7 Threat intelligence;
 • 5.23 Information security for use of cloud services;
 • 5.30 ITC readiness for business continuity;
 • 7.4 Physical security monitoring;
 • 8.9 Configuration management;
 • 8.10 Information deletion;
 • 8.11 Data masking;
 • 8.12 Data leakage prevention;
 • 8.16 Monitoring activities;
 • 8.23 Web filtering;
 • 8.28 Secure coding.

Премахнати контроли

Въпреки, че броят на контролите е намалял от 114 на 93 няма премахнати контроли. По-малият брой се дължи на обединяване на контроли.

Обединени контроли

57 контроли са обединени в 24 контроли:

ISO/IEC 27002:2013 ISO/IEC 27002:2022
5.1.1 Политики за сигурност на информацията

5.1.2 Преглед на политиките за сигурност на информацията

5.1 Policies for information security
6.1.5 Сигурност на информацията при управление на проекти

14.1.1 Анализ и спецификация на изискванията за сигурност на информацията

5.8 Information security in project management
6.2.1 Политика за мобилните устройства

11.2.8 Ненадзиравани потребителски устройства

8.1 User end point devices
8.1.1 Опис на активите

8.1.2 Притежание на активи

5.9 Inventory of information and other associated assets
8.1.3 Допустимо използване на активи

8.2.3 Работа с активи

5.10 Acceptable use of information and other associated assets
8.3.1 Управление на сменяеми носители

8.3.2 Унищожаване на носители

8.3.3 Пренасяне на физически носители

11.2.5 Изнасяне на собственост

7.10 Storage media
9.1.1 Политика за контрол на достъпа

9.1.2 Достъп до мрежи и мрежови услуги

5.15 Access control
9.2.2 Осигуряване на достъп на потребители

9.2.5 Преглед на правата за достъп на потребителите

9.2.6 Отнемане или коригиране на права за достъп

5.18 Access rights
9.2.4 Управление на тайната информация за автентификация на потребителите

9.3.1 Използване на тайна информация за автентификация

9.4.3 Система за управление на пароли

5.17 Authentication information
10.1.1 Политика за използване на криптографски механизми за контрол

10.1.2 Управление на ключове

8.24 Use of cryptography
11.1.2 Механизми за контрол на физическото влизане

11.1.6 Зони за доставки и зареждане

7.2 Physical entry
12.1.2 Управление на измененията

14.2.2 Процедури за контрол на измененията в системите

14.2.3 Технически преглед на приложенията след изменения в оперативната платформа

14.2.4 Ограничения върху измененията на софтуерните пакети

8.32 Change management
12.1.4 Разделяне на средите за разработване, изпитване и работа

14.2.6 Сигурна среда за разработване

8.31 Separation of development, test and production environments
12.4.1 Регистриране на събития

12.4.2 Защита на регистрираната информация

12.4.3 Дневници на действията на системния администратор и оператора

8.15 Logging
12.5.1 Инсталиране на софтуер върху работещи системи

12.6.2 Ограничения при инсталиране на софтуер

8.19 Installation of software on operational system
12.6.1 Управление на техническите уязвимости

18.2.3 Преглед на техническото съответствие

8.8 Management of technical vulnerabilities
13.2.1 Политики и процедури за обмен на информация

13.2.2 Споразумения за обмен на информация

13.2.3 Електронен обмен на съобщения

5.14 Information transfer
14.1.2 Осигуряване на приложни услуги през обществени мрежи

14.1.3 Защита на транзакции на приложни услуги

8.26 Application security requirements
14.2.8 Изпитване на сигурността на системата

14.2.9 Приемни изпитвания на системата

8.29 Security testing in development and acceptance
15.2.1 Наблюдение и преглед на услуги, предоставяни от доставчици

15.2.2 Управление на измененията на услугите, предоставяни от доставчици

5.22 Monitoring, review and change management of supplier services
16.1.2 Докладване на събития, свързани със сигурността на информацията

16.1.3 Докладване на слабости в сигурността на информацията

6.8 Information security event reporting
17.1.1 Планиране на непрекъснатост на сигурността на информацията

17.1.2 Осъществяване на непрекъснатост на сигурността на информацията

17.1.3 Проверка, преглед и оценяване на непрекъснатостта на сигурността на информацията

5.29 Information security during disruption
18.1.1 Идентифициране на приложимите законови и договорни изисквания

18.1.5 Регламентиране на криптографските механизми за контрол

5.31 Legal, statutory, regulatory and contractual requirements
18.2.2 Съответствие с политиката и стандартите за сигурност

18.2.3 Преглед на техническото съответствие

5.36 Conformance with policies, rules and standards for information security

Разделени контроли

18.2.3 Technical compliance review е разделена на:

 • 5.36 Conformance with policies, rules and standards for information security;
 • 8.8 Management of technical vulnerabilities.

Преименувани контроли

23 контроли са преименувани с цел по-лесно разбиране, като в същността си са без промяна.

ISO/IEC 27002:2013 ISO/IEC 27002:2022
6.2.2 Teleworking(Работа от разстояние) 6.7 Remote working
7.3.1 Termination or change of employment responsibilities(Отговорност при прекратяване или промяна на трудовото отношение) 6.5 Responsibilities after termination or change of employment
9.2.1 User registration and de-registration(Регистрация и прекратяване на регистрация на потребители) 5.16 Identify management
9.2.3 Management of privileged access rights(Управление на привилегировани права за достъп) 8.2 Privileged access rights
9.4.2 Secure log-on procedures(Процедури за сигурно влизане в системата) 8.5 Secure authentication
9.4.5 Access control to program source code(Контрол на достъпа до изходен код на програмите) 8.4 Access to source code
11.1.1 Physical security perimeter(Граници за физическата сигурност) 7.1 Physical security perimeters
11.2.6 Security of equipment and assets off-premises(Сигурност на устройства и активи извън помещенията) 7.9 Security of assets off-premises
11.2.9 Clear desk and clear screen policy(Политика за чисто бюро и чист екран) 7.7 Clear desk and clear screen
12.2.1 Controls against malware(Механизми за контрол срещу злонамерен софтуер) 8.7 Protection against malware
12.7.1 Information systems audit controls(Механизми за контрол при одит на информационни системи) 8.34 Protection of information systems during audit testing
13.1.1 Segragation in networks(Механизми за контрол на мрежите) 8.22 Segregation of networks
14.2.1 Secure development policy(Политика за сигурно разработване) 8.25 Secure development life cycle
14.2.5 Secure system engineering principles(Инженерни принципи за сигурни системи) 8.27 Secure system architecture and engineering principles
14.3.1 Protection of test data(Защита на данните при изпитване) 8.33 Test information
15.1.1 Information security policy for supplier relationships(Политика за сигурността на информацията при взаимоотношения с доставчици) 5.19 Information security in supplier relationships
15.1.2 Addressing security within supplier agreements(Разглеждане на сигурността в рамките на споразумения с доставчици) 5.20 Addressing information security within supplier agreements
15.1.3 Information and communication technology supply chain(Верига за доставки за информационни и комуникационни технологии) 5.21 Managing information security in the ICT supply chain
16.1.1 Responsibilities and procedures(Отговорности и процедури) 5.24 Information security management planning and preparation
16.1.4 Assessment of and decision on information security events(Оценяване на събития, свързани със сигурността на информацията и вземане на решения за тях) 5.25 Assessment and decision on information security events
17.2.1 Availability of information processing facilities(Готовност на средствата за обработване на информация) 8.14 Redundancy of information processing facilities
18.1.4 Privacy and protection of personally identifiable information(Тайна и защита на информацията за самоличността) 5.34 Privacy and protection of PII

 

Източник на изображението

0 отговори на "Промени в механизмите за контрол"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio