Съответствие между ISO 9004:2009 и ISO 9001:2008

Вече няколко поредни материала засягам темата за подобрения на системата за управление на качеството и постигане на дълготраен успех чрез използване на добрите практики от ISO 9004:2009. Повечето организации разработват и внедряват системи за управление на качеството в съответствие с ISO 9001:2008 за целите на сертификация или договаряне.

Стандартът ISO 9001 съдържа изисквания, на които системите за управление трябва да отговарят, за да постигнат ефикасност при своето функциониране. Фокус на системите е изпълнението на изискванията на клиента, водещо до неговото удовлетворение.

Стандартът ISO 9004 съдържа указания за постигане на дълготраен успех. Той стъпва на основата на ISO 9001 и разширява обхвата на вече разработената и внедрена система за управление. Тук вече не се говори само за удовлетворение на клиента, а за баланс в удовлетворяването на потребностите и очакванията на заинтересованите страни – клиенти, собственици, доставчици, персонал, общество и др. Заинтересованите страни създават добавена стойност за организацията и удовлетворяването на потребностите и очакванията им допринася за постигането на дълготраен успех.

Прилагането на ISO 9004 е труден и сложен процес, който отнема време и изисква висока ангажираност от страна на ръководството. В зависимост от стила на управление се набляга повече или по-малко на различни елементи от системата за управление. За да прецени в коя област и до каква степен да приложи указанията на стандарта е необходимо извършването на оценка на текущото състояние, с цел определяне на нивото на зрялост на организацията. Оценката ще подскаже възможните областите за подобрение, които биха предвижили организацията една стъпка напред в нейното развитие.

Указанията на стандарт ISO 9004 са представени по точки, чието съответствие със стандарт ISO 9001:2008  е показано в таблица 1.

Точка от ISO 9004:2009

Точка от ISO 9001:2008

4.1 (Управление за дълготраен успех на всяка организация) Общи положения 4.1(Система за управление на качеството) Общи изисквания5.1 Ангажимент на ръководството
4.2 Изисквания за документацията
4.2 Дълготраен успех
4.3 Среда, в която организацията извършва своята дейност 7.2 Процеси, свързани с клиента
4.4 Заинтересовани страни, потребности и очаквания 5.2 Насоченост към клиента
5.1 (Стратегия и политика) Общи положения 5.3 Политика по качеството
5.2 Разработване на стратегия и политика 5.3 Политика по качеството
5.3 Осъществяване на стратегията и политиката 5.4 Планиране
5.4 Обмен на информация за стратегията и политиката 5.5.3 Вътрешен обмен на информация7.2.3 Обмен на информация с клиентите
6.1(Управление на ресурсите) Общи положения 6.1 Осигуряване на ресурси
6.2 Финансови ресурси
6.3 Персонал на организацията6.3.1 Управление на персонала 6.2 Човешки ресурси
6.3.2 Компетентност на персонала 6.2.2 Компетентност, обучение и осъзнаване
6.3.3 Приобщаване и мотивация на персонала
6.4 Доставчици и партньори6.4.1 Общи положения 7.4.1 Процес на закупуване
6.4.2 Избор, оценяване и подобряване на възможностите на доставчици и партньори 7.4.1 Процес на закупуване
6.5 Инфраструктура 6.3 Инфраструктура
6.6 Работна среда 6.4 Работна среда
6.7 Знания, информация и технологии
6.8 Природни ресурси
7.1(Управление на процесите) Общи положения 4.1(Система за управление на качеството) Общи изисквания
7.2 Планиране и управление на процесите 7.1 Планиране на създаването на продукта7.5 Производство и предоставяне на услуга
7.3 Отговорности и пълномощия по отношение на процесите 5.5.1 Отговорности, пълномощия и обмен на информация
8.1(Наблюдение, измерване, анализ и преглед) Общи положения 8.1 Общи положения7.6 Управление на техническите средства за наблюдение и измерване
8.2 Наблюдения 8.2.3 Наблюдение и измерване на процесите8.2.4 Наблюдение и измерване на продукта
8.3.1(Измерване) Общи положения 8.2 Наблюдение и измерване8.2.1 Удовлетворяване на клиента
8.3.2 Ключови индикатори за успеха 8.2.3 Наблюдение и измерване на процесите
8.3.3 Вътрешен одит 8.2.2 Вътрешен одит
8.3.4 Самооценяване
8.3.5 Сравнителен анализ(benchmarking)
8.4 Анализ 8.4 Анализ на данни
8.5 Преглед на информацията, получена от наблюдението, измерването и анализа 5.6 Преглед от ръководството
9.1 (Подобряване, нововъведения и придобиване на знания и опит) Общи положения 8.5 Подобряване
9.2 Подобряване 8.5 Подобряване
9.3 Нововъведения 7.3 Проектиране и разработване
9.4 Придобиване на знания и опит

Таблица 1 Съответствие между ISO 9004:2009 и ISO 9001:2008

Надграждането на системата е свързано с промяна. И както с всяка промяна трябва да бъдете внимателни и прецизни в действията си. Обмислете внимателно всеки свой ход, защото той ще определя вашето бъдеще. А бъдещето трябва да бъде напред и нагоре. Поне аз така искам. А вие?

Таблицата за съответствие можете да изтеглите от тук.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio