Въпросник за одит по ISO 14001:2015

След извършване на промените, свързани с новото издание на ISO 14001:2015 идва време за проверка на съответствието, чрез провеждане на вътрешен одит.

С цел улесняване процеса на одит, ние от Online center на kachestvoto.com разработихме въпросник за одит по ISO 14001:2015. Въпросникът представлява таблица с три колони. Първата колона съдържа насочващи въпроси по всяко изискване на ISO 14001:2015, които да подсказват и насочват одитора каква информация да търси.

Във втората колона се документира информацията свързана с доказване на съответствието, например списък на значимите аспекти на околната среда от дата……., политика по околна среда от дата…….., оценяване на съответствието от дата….. и т.н.

В зависимост от предоставените доказателства, одиторът поставя оценка в третата колона, съгласно представената скала в края на въпросника:

  • 1 – съответства;
  • 2 – съответства с възможности за подобряване;
  • 3 – не съответства.

Важно! Независимо от поставената оценка, одиторът трябва да защити своето решение, чрез описание на представената документирана информация.

Оценяването се извършва за всяко изискване на стандарт ISO 14001:2015.

И не на последно място, не забравяйте, че въпросникът е помощно средство по време на одита. За провеждането на надежден и полезен одит от определящо значение е неговото планиране. Подгответе се внимателно – определете компетентен одитор и подходящо време, не само за одитора, но и за хората, с които ще се среща. Осигурете достатъчно време за подготовка, както на одитора, така и на служителите.

Въпросникът можете да изтеглите от тук…

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio