Вътрешен одит на системи за управление здравето и безопасността при работа

Вътрешният одит на системи за управление здравето и безопасността при работа не се различава по начин на провеждане от този на другите системи за управление. Самият вътрешен одит отново се провежда съгласно стандарт ISO 19011:2011 „Указания за одит на системи за управление”. Разликата се състои в това, че по време на одита се търсят съответствия с изискванията на стандарт OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания.”.

Специално бих искала да обърна внимание на екипа от одитори, който се сформира за провеждането на одита на СУЗБР. В екипа трябва да бъдат включени лица от организацията или външни, притежаващи необходимата компетентност в областта на здравословни и безопасни условия на труд. Не случайно новата версия на стандарт ISO 19011:2011 „Указания за одит на системи за управление” в Приложение А.4 дава насоки за специфичните знания и умения на одиторите за областта здраве и безопасност при работа.

Изискванията към знанията и уменията на одиторите са разделени в следните групи:

  • Разбиране на изискванията и принципите на СУЗБР и тяхното прилагане – терминология, принципи, изисквания на стандарт OHSAS 18001;
  • Разбиране на законовите и другите изисквания, отнасящи се до ЗБР – специфични законови изисквания относно ЗБР, международни конвенции и договори, законови и други изисквания касаещи дейността на организацията, добри практики в сектора, споразумения с професионални съюзи и др.;
  • Разбиране на прилаганите методи за ЗБР – идентифициране на опасностите, оценяване на риска, определяне на мерки, оценяване на факторите влияещи върху ЗБР, проучване и оценяване на инциденти и др.;
  • Разбиране на информацията касаеща процесите и технологията – опасностите и други фактори засягащи работното място, взаимодействието на хората с машините, процесите и работната среда, човешкото поведение и междуличностните взаимодействия, принципи и практики за реагиране в извънредни ситуации, методологии за разследване на инциденти и др.;
  • Разбиране на знанията, специфични за дадена област – процеси, оборудване, опасни вещества, организация на производствените процеси, типични опасности и рискове за сектора, специфични за сектора методи за управление на ЗБР и др.

Изискванията са широкообхватни и вероятността организацията да разполага с толкова компетентен човек в областта на ЗБР е малко вероятна. Решението е в сформирането на екип от специалисти в отделните области, така че общата им компетентност да покрива необходимата за целите на одита. Така по-големите организации могат да включат в екипа представителят на ръководството по ЗБР, ръководител производството, определеното лице по ЗБР, което може да бъде различно от представителя на ръководството, ръководител човешки ресурси. Освен това е възможно към екипа да се включи представител на службата по трудова медицина, извършила оценката на риска.

Организациите срещащи трудности при сформирането на екип могат да се възползват от услугите на външен консултант, който да им помага и дава насоки за провеждането на одита.

В зависимост от качествата на участниците в екипа се определя един, който да бъде ръководител на екипа и да отговаря за планирането, организирането и провеждането на самия одит.

В помощ на екипа одитори съм подготвила въпросник, чрез който с лекота ще проверите съответствието на вашата система към изискванията на стандарт OHSAS 18001. Въпросникът включва насочващи въпроси към всяка точка от стандарта и предпазва от допускането на пропуски при извършване на прегледа на системата.

Въпросникът можете да изтеглите от тук.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio