Вътрешен одит

Вътрешният одит е основен елемент от поддръжката на СУК, чрез който се установява степента на съответствие на системата спрямо изискванията на стандарта и начина на работа в организацията. Обикновено вътрешния одит се провежда един път в годината и проверката обхваща цялата система за управление на качеството. При извършване на промени в някой от процесите или добавяне на нов е необходимо провеждането на извънреден одит на съответния процес, за да се гарантира неговата правилна промяна или внедряване в СУК.

Процесът на одитиране е сложен и затова вътрешните одити се извършват от специално обучени за целта вътрешни одитори. При провеждането на одита те се ръководят от следните принципи:

  • Принципност – да провеждат одита на основата на професионализма, като изпълняват своята работа със старание и отговорност и спазват всички приложими закони. Да бъдат безпристрастни и непредубедени в своята работа.
  • Безпристрастно представяне – констатациите и заключенията трябва да отразяват точно и вярно действителността.
  • Дължима професионална грижа – прилагане на старание и преценка при извършване на одит.
  • Независимост – одиторите трябва да бъдат независими от дейността, на която извършват одит и да действат непредубедено и без конфликт.
  • Подход, основан на доказателства.

Одиторите могат да бъдат, както лица от самата организация, така и външни лица. Условието е да притежават необходимите знания и опит и да се ръководят от изброените по-горе принципи на работа.

След определяне на екипа от одитори, водещият одитор съставя план за провеждането на вътрешния одит, в съответствие с изискванията на съответната процедура и се разпространява на служителите, обикновено една седмица преди провеждането му.

Провеждането на одита се извършва съгласно приетия план. Одиторите извършват предварителен преглед на документацията касаеща проверявания процес. По време на одита, одиторите събират информация чрез провеждане на интервюта, проучване на документи и записи и чрез преки наблюдения на дейностите и процесите. При откриване на несъответствие водещият одитор попълва необходимата бланка/в процедурата за провеждане на вътрешен одит е описана каква трябва да бъде/, като същевременно с това се установяват причините за възникналото несъответствие, срокове за отстраняване и възможни коригиращи действия.

След приключване на одита, водещият одитор изготвя доклад обобщаващ резултатите. Установените несъответствия или забележки по време на одита се описват ясно и аргументирано съгласно съответните изисквания на стандарта, на изискванията на процедурите или инструкциите по качеството или други документи.

За да улесня процеса на провеждане на вътрешен одит създадох въпросник, който можете да използвате при подготовката или извършването на самия одит. Вярно е, че материята е суха и трудно разбираема, но за да започнете да я разбирате трябва да започнете да я практикувате. А защо това да не е вашият първи вътрешен одит. Не губите нищо, ако опитате. Ако пък срещнете трудности знаете кого да попитате.

Можете да изтеглите въпросника от тук.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio