Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

Заедно по пътя към дълготраен успех

Заедно по пътя към успехаДоставчиците играят изключително важна роля в процеса на създаване на продукта. Те се явяват първия елемент от веригата и от качеството на предоставения от тях продукт, зависи качеството на създадения от организацията продукт. Във тази връзка е необходимо създаването на подходящ процес на управление на взаимоотношенията с доставчиците, който да гарантира,че закупения продукт отговаря на поставените изисквания.

Отминаха времената, когато организациите трупаха запаси от материали на склад. Сегашната ситуация принуждава ръководствата да планират ежедневно/ежеседмично/ежемесечно необходимостта от ресурси и да избягват "затварянето" на средства под формата материални запаси. Този подход обаче изисква създаването на взаимноизгодни отношения с доставчиците, при който организацията ще може да разчита, че във всеки един момент ще е възможна доставката на необходимите продукти, при това с изискваното от нея качество.

Създаването на взаимноизгодни отношения с доставчиците е един от 8-те принципи за управление на качеството и организациите внедрили и поддържащи системи за управление на качеството, в съответствие с БДС ISO EN 9001:2008 са поставили основата на изграждане на взаимноизгодни отношения с доставчиците, чрез изпълнение на изисквания на т.7.4 Закупуване. Това е добре, първата стъпка е поставена, но съвсем не означава, че е постигната целта.

Да припомня, че изискванията на стандарта са насочени към определянето на критерии за подбор, оценяване и повторно оценяване на доставчиците, описание на изискванията към продукта и определяне на методите за проверка за съответствие, които изисквания са насочени повече в посока на осигуряване на качеството на закупения продукт, отколкото в създаването на отношения на базата на взаимна полза.

Когато говорим за взаимоотношения, пък било то и между организации се намесват фактори, които е трудно да бъдат представени под формата на изисквания. Тук става въпрос за разбирания и ценности, споделени и подкрепени от организацията и нейните доставчици. Тук става въпрос за изграждане на доверие, което не е подвластно на изисквания, а на ценностна система.

Организациите и нейните доставчици са взаимнозависими. Ако организацията е постига успехи и нейните доставчици ще постигат. Ако организацията търпи загуби и доставчиците ще регистрират загуби. Тази зависимост подсказва, че целта е една - взаимен стремеж към успех.

Как да се постигнат взаимноизгодни отношения?

Насоки за изграждане на взаимноизгодни отношения с доставчиците дава стандарт БДС EN ISO 9004:2009 "Управление за дълготраен успех на всяка организация. Подход за управление, чрез качеството". Интересно е, че стандартът разглежда доставчиците в раздел 6 Управление на ресурсите, в една точка с партньорите, т.е. разглежда доставчиците като вид партньорства, които организацията трябва да се стреми да развива и да подобрява.

Но преди да помисли за развитието на партньорствата, организацията трябва да подбере най-подходящите партньори, които отговарят на нейните критериите. Тъй като говорим за стандарт БДС EN ISO 9004:2009, който се явява надстройка на БДС EN ISO 9001:2008 ще трябва да признаем, че стандартните критерии като качество, цена и срок на доставката не са достатъчни. Когато стремежът е насочен към подбор на партньори трябва да се обърне внимание на фактори, като:

 • способност на партньорите да създават стойност за организацията;
 • потенциала на партньора за непрекъснато подобрение;
 • рисковете от взаимовръзките с даден партньор.

След избора на партньори идва моментът, в който организацията трябва да помисли за изграждането на отношения, осигуряващи взаимна полза и развитие, като се стреми да:

 • предоставя ресурси - информация, знания, експертен опит и др.;
 • осигурява ясна и открита форма на комуникация;
 • споделя информация относно бъдещи си планове;
 • обсъжда съвместни дейности за развитие и подобряване на изпълнението;
 • събира обратна информация относно постиженията на партньорите.

Полезен инструмент при подбор на доставчици и оценка на възможностите им за удовлетворяване изискванията на организацията е одитът от втора страна. Одитът позволява на организацията да се запознае от близо с начина на работа на съответния доставчик и с неговите възможности в посока потенциал за развитие и изпълнение на поставените задачи.

Процесът на създаване на взаимноизгодни отношения с доставчиците е дълъг, защото не приключва с техния избор и оценка, а е свързан с непрекъснат стремеж за подобряване на качеството, цената и доставката на продуктите и подобряване работата и постиженията на доставчиците.

Ползите от изграждането и поддържането на взаимноизгодни отношения с доставчиците са свързани с:

 • възможност за създаване на по-голяма стойност;
 • гъвкавост и бързина на реагиране в следствие на промените на средата;
 • оптимизация на разходи и ресурси.

За повече информация и насоки - БДС EN ISO 9004:2009 ""Управление за дълготраен успех на всяка организация. Подход за управление, чрез качеството".

  Ако статията Ви е била полезна, споделете я в любимата Ви социална мрежа!

социални бутони

0 отговора за "Заедно по пътя към дълготраен успех"

Оставете съобщение

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.