Заинтересовани страни – ISO 45001:2018

Новост в стандарт ISO 45001:2018 е да се определят потребностите и очакванията както на работниците, така и на другите заинтересовани страни – т.4.2.

Термини и определяния

Като заинтересована страна, стандартът определя „лице или организация, която може да повлияе, да бъде повлияна от, или тя самата да се възприема като засегната от решение или дейност“. В зависимост от вида на организацията и нейната дейност, заинтересовани страни могат да бъдат:

  • организация майка, собственици, акционери;
  • държавни и регулаторни органи, като например Инспекция по труда;
  • доставчици, изпълнители и подизпълнители;
  • представители на работниците, организации на работниците(професионални съюзи);
  • организации на работодателите;
  • организации за здраве и безопасност при работа;
  • служби по трудова медицина, медицински центрове;
  • неправителствени организации и др.

По-интересен е терминът работник, на който обикновено не се обръща особено внимание и се тълкува като „работник на заплата“, или „най-ниската степен в йерархията на организационната структура“. Съгласно определението на стандарта, работникът е „лице, което изпълнява работа или дейности, свързани с работата, под управлението на организацията“. Любопитна подробност, която често се пропуска е обхвата на понятието работник. В него се включват висше ръководство, ръководния и неръководен персонал, а не само оператора, монтажника, търговеца или друг вид работник.

Друга особеност е, че работникът може да изпълнява дейностите при различни условия – редовно, временно, сезонно или непълно работно време. А дейностите могат да се изпълняват от работници на външни доставчици, изпълнители или частни лица.

От прочита на определението за работник става ясно, че терминът включва широка група от лица, които със сигурност ще имат различни потребности и очаквания.

Определяне на заинтересованите страни

След като стана ясно какво включват понятията работник и заинтересовани страни, стандартът изисква да се определят кои са тези страни, които имат значение и влияние върху системата за управление на здравето и безопасността при работа. Няма изискване за документиране на информацията, но опитът показва, че е добра практика информацията да се документира в удобна за организацията форма.

Разбиране на потребностите и очакванията

За определените заинтересовани страни, ISO 45001:2018 изисква да се определят съответните потребности и очаквания. В повечето случаи, потребностите и очакванията на работниците се асоциират с по-високо заплащане, което е сигурно тяхно очакване, но не и по отношение на здраве и безопасност при работа.  Друг важен момент е, че говорим за потребности и очаквания. Това са неща, които работниците имат нуждата или очакват, за да се чувстват в безопасност и защитени. И това не са тези неща, които работодателят е длъжен(нормативно) да осигури като здравословна и работна среда. Това е нещо повече.

Някои от потребностите и очакванията са задължителни по силата на нормативен акт, но съществуват и такива, които са доброволни. Тях организацията може да се съгласи да приеме или да отхвърли. Когато реши да ги приеме, тези изисквания се възприемат както задължителните, т.е. се разглеждат и обсъждат при планирането и създаването на системата, наблюдават се, оценява се съответствието спрямо тях.

ISO 45001:2018 не поставя изискване за документиране на информацията за потребностите и очакванията на работниците и другите заинтересовани страни. Практиката обаче показва, че това е необходимо предвид по-лесното наблюдение, проследяване на измененията и тяхното анализиране.

0 отговори на "Заинтересовани страни - ISO 45001:2018"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio