Setup Menus in Admin Panel

ISO системи за управление

процедура

10

мар.'11

Формуляр или запис – къде е разликата?

Формулярите и записите са част от документацията на СУК. В практиката си на консултант често забелязвам да се бърка тяхното значение и употреба. Според описанието на ISO 9000 „Основни принципи и речник” записът представлява документ, съдържащ получени резултати или представящ доказателство за извършени дейности. Това означава, че записите са онези документи, които използвате, за да отчитате вашата дейност. Чрез тях вие можете да докажете на хартия или електронен носител, какво и как се е случило. Примери за записи са: списък с измерими цели, политиката по качество, протокол от преглед на ръководството, дневник за поръчки, план-график за производство, списък с одобрените доставчици, анкетни карти, дневници за входящи суровини, дневници за профилактика на техническите средства за наблюдение и измерване и др. Обърнете внимание, че в документацията ви те фигурират като образци-формуляри, които се превръщат в записи в момента, в който биват попълнени. Започнахте ли да се обърквате вече?

Още...