Какво следва след появата на Amd 1:2024?

На 22.02.2024г. е публикувано приложение(Amd 1) към стандартите за системи за управление, което се отнася за изменението на климата. Предварително беше известно съдържанието на допълненията и се очакваше само официалното публикуване.

Какво се изисква от организациите?

Както стана ясно приложението Amd 1 се въвежда предвид смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптирането към него. В тази връзка, организациите внедрили системи за управление (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 или др.) трябва да включат изменението на климата в своя анализ на:

1. Контекста на организацията – т.4.1. Организациите допринасят за изменението на климата поради своите преки и непреки емисии на парникови газове и са засегнати от изменението на климата поради физическите заплахи, които то представлява за техните дейности и вериги за доставки.

Анализът следва да се извърши в две направления:

  • от една страна, какво е влиянието от дейността на организацията върху изменението на климата – в зависимост от дейността и степента на влияние върху изменението на климата може да възникне необходимостта от планиране на мерки за смекчаване на последиците като пестене на енергия, промяна на вида на използваната или произвежданата енергия,  декарбонизация и др. Предприемането на такъв вид мерки ще окаже влияние върху внедрените системи за управление предвид необходимостта от инвестиции и прилагане на нови технологии, проектиране на нови продукти и услуги или промяна в съществуващи;
  • и от друга, какво е влиянието на измененията на климата върху дейността на организацията, което би породило необходимостта от нейното адаптиране към промените, като например планиране на мерки за справяне с последствията от екстремни метереологични явления(проливен дъжд, течения, горещини). Определени продукти, като например в областта на селското стопанство могат да бъдат силно засегнати, докато за дейности извършвани в офис да няма почти никакво влияние.

Степента на влияние ще бъде различно предвид географското положение, индустрията, процесите, продуктите и услугите на организацията. Гледната точка също ще бъде различна предвид вида на внедрената система за управление (например ISO 14001 и ISO/IEC 27001), защото всяка система е насочена към специфична област на приложение и има различни цели.

Ако анализът покаже, че изменението на климата има отношение към дейността на организацията, то следва системата за управление да бъде приведена в съответствие с произтичащите от това изисквания, така че да може да изпълнява своите цели.

В момента се работи по нов стандарт ISO 14002-3, който да бъде в помощ на организациите, които се стремят да се справят със свързаните с климата аспекти на околната среда и с рисковете и възможностите в рамките на система за управление на околната среда съгласно ISO 14001.  Този документ разглежда темата за влиянието на изменението на климата от двете гледни точки: управлението на емисиите на парникови газове (смекчаване) и свързаните с климата рискове и възможности (включително адаптиране).

2. Заинтересовани страни – т.4.2. Анализът на потребностите и очакванията на заинтересованите страни трябва да включва информация дали съответните заинтересовани страни имат изисквания по отношение на изменение на климата и какво е отношението на организацията към тези изисквания.

Какъв е срокът за реакция?

Според международната акредитираща организация (IAF) тези допълнения към стандартите не са нови изисквания, а са разяснения по съществуващите. Това означава, че няма да има преходен период за постигане на съответствие и действията трябва да бъдат приложат веднага след публикуване на приложението.

Ще има ли промяна в сертификатите?

Не, няма да има промяна. Изданието на стандартите остава непроменено (например ISO 9001:2015), което означава, че няма необходимост от преиздаване на сертификатите.

Какво ще се проверява?

По време на одитите от органите за сертификация ще се проверяват предприетите от организациите действия предвид разясненията в приложение Amd 1. Предвид степента на влияние на изменението на климата и реакцията на организацията може да се констатира несъответствие, ако:

  • организацията не е оценила влиянието на изменението на климата при извършване на анализа на контекста;
  • организацията не е определила дали заинтересованите страни имат изисквания по отношение на изменение на климата;
  • организацията е оценила като значимо влиянието на изменението на климата, но не е планирала действия и не е привела системата си за управление в съответствие с него;
  • организацията е оценила като липса на влияние на изменението на климата, но на практика съществува такова.

Примерни въпроси по време на одит:

  • Взехте ли предвид изменението на климата при извършване анализ на контекста на организацията?
  • Какво влияние оказва изменението на климата върху вашата система за управление?
  • Необходима ли е промяна на системата за управление предвид влиянието на изменението на климата?
  • Заинтересованите страни имат ли специфични изисквания по отношение на изменение на климата?

Източник на изображението

0 отговори на "Какво следва след появата на Amd 1:2024?"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio