Какви са последните промени в Annex SL?

През юни 2023 са гласувани последните промени на Хармонизираната структура (Annex SL, допълнение 2 към директивите ISO/IEC). Промените в приложението са свързани с Лондонската декларация от 2021 г., одобрена от всички органи, членуващи в ISO, която потвърждава ангажимента на общността на ISO за справяне с изменението на климата. С подписването на декларацията, ISO се ангажира за:

  • насърчаване на активното разглеждане на науката за климата и свързаните с това преходи при разработването на всички нови и преработени международни стандарти и публикации;
  • улесняване на участието на гражданското общество и тези, които са най-уязвими от изменението на климата, в разработването на международни стандарти и публикации;
  • разработване и публикуване на план за действие и рамка за измерване, описващи конкретни действия и механизъм за отчитане на напредъка.

Промени в Annex SL

Промените в приложението са свързани с две основни допълнения в:

  • т.4.1 Разбиране на организацията и нейния контекст – Организацията трябва да определи външните и вътрешните обстоятелства, които са от значение за нейната цел и които влияят на способност ѝ да постига предвидения резултат(и) от нейната система за управление XXX. Добавен текст: „Организацията трябва да определи дали изменението на климата е важен проблем.“
  • т.4.2 Разбиране на нуждите и очакванията на заинтересованите страни – Организацията трябва да определи: заинтересованите страни, които имат отношение към системата за управление на XXX; съответните изисквания на тези заинтересовани страни; кои от тези изисквания стават задължителни за системата за управление XXX. Добавен текст: „ЗАБЕЛЕЖКА: Съответните заинтересовани страни могат да имат изисквания, свързани с изменението на климата.“

Какво означават промените?

По т.4.1 – изискването всъщност е доста просто: организацията трябва да определи дали изменението на климата е важен проблем в нейния обхват, като отчете възможността то да повлияе на способността им да постигнат планираните резултати от своята система за управление. Това ново изискване е напомняне на организацията да вземе предвид климата, както го прави с другите вътрешни и външни обстоятелства. Така или иначе организациите го правят, но чрез включването на тази нова фраза, от ISO насочват вниманието към въпроса за изменението на климата, в съответствие с духа на Лондонската декларация. От ISO споделят, че някои организации може вече да разглеждат климата като част от своя контекст, но според тях това не е валидно за всички организации. Въвеждането на това изискване е доказателство, че изменението на климата се счита за потенциален проблем (пряко засягащ или повлиян от изменението на климата), който може да повлияе на способността на организацията да постигне планираните резултати от своята система за управление. Изискването в никакъв случай не е „принуждаващо“ организацията да намали въглеродния си отпечатък или емисиите на парникови газове или каквото и да е друго екологично действие (освен ако това не е цел за  организацията).

По т.4.2 добавеният текст гласи, че съответните заинтересовани страни могат да имат изисквания, свързани с изменението на климата. За целта не се изискват доказателства, а това е по-скоро напомняне, че заинтересованите страни може да имат интереси в посока изменение на климата и може да изискат от организацията да се съобрази с тях.

Как ще се отразят промените в стандартите за системите за управление?

С одобрението на промените в Annex SL  е взето решението за автоматично изменение на всички станарти за системи за управление без забавяне и по-ефективен начин. Изменението на стандартите ще се осъществи чрез издаване на приложение към съответния стандарт с включена информация за посочените по-горе промени. Изданието на стандарта ще остане непроменено, като в наименованието ще бъде включено и приложението, например ISO 9001:2015/Amd-1:2024. Очакваше се приложението на ISO 9001 да се публикува през месец януари 2024г., но към датата на статията все още няма публикация.

Стандартите, които са в процес на разработка задължително ще включват тези две допълнения в т.4.1 и т.4.2.

0 отговори на "Какви са последните промени в Annex SL?"

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio