Безпристрастност на органи за контрол

Дълго време се въздържах от коментари по темата, поради неяснотите около нея и деликатния й характер. Точка 4.1  Безпристрастност и независимост от стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012 е една от претърпелите сериозни промени в новата версия на стандарта. В голямата си част промените са насочени към предприемане на мерки за осигуряване на безпристрастността на органа за контрол.

Преди да продължа с разсъжденията ще припомня отново определението за безпристрастност, посочено в стандарта:

безпристрастност – наличие на обективност

Забележка 1: Обективност означава, че не съществуват конфликти на интереси или че те са решени така, че да не влияят неблагоприятно на последващи дейности на органа за контрол.

Забележка 2: Други термини, които са полезни при изразяване на елемента на безпристрастност, са: независимост, липса на конфликт на интереси, отсъствие на пристрастия, отсъствие на предубеждения, неутралност, справедливост, възприемчивост, равноправно отношение, самостоятелност, балансираност.

Стандартът БДС EN ISO/IEC 17020:2012 изисква дейностите по контрол да се извършват безпристрастно, но как да се осигури тази безпристрастността е въпросът, който вълнува всички органи за контрол. Предполагам е ясно на всички, че не е възможно да се говори по по принцип, защото организацията на дейностите в различните органи за контрол е различна и изисква индивидуален подход. Въпреки това съществуват общи моменти независимо от вида на органа за контрол, на които ще обърна внимание.

За да се определи как органа за контрол ще осигури своята безпристрастност е необходимо да се изясни какви са рисковете, застрашаващи безпристрастността му. Рисковете в най-общ смисъл могат да бъдат свързани с:

  • дейностите на органа за контрол;
  • взаимовръзките на органа за контрол;
  • взаимовръзки на персонала на органа за контрол.

В стандарта се прави пояснение в забележка към т.4.1.3, че „взаимовръзка, която застрашава безпристрастността на органа за контрол, може да бъде основана на собственост, ръководство, управление, персонал, споделени ресурси, финанси, договори, маркетинг(включително търговски марки) и плащане на комисионни от продажби или други стимули за привличане на нови клиенти и т.н.“  Насоките ни отвеждат в търсене на рисковете за безпристрастност в посока на изброените в забележката направления. Например собственик на организацията и в същото време ръководител на органа за контрол е риск, или член от персонала участвал  в проектирането, производството, доставката, монтажа и т.н.  на контролирания обект също е риск.

Задачата на ръководството е да определи рисковете по всяко едно от изброените направления и да направи оценка на тяхното влияние върху безпристрастността на органа за контрол. Оценката на рисковете може да се извърши по някой от познатите методи за оценка(БДС EN 31010:2010 Управление на риска. Методи за оценяване на риска). Независимо от избрания метод, целта на оценката е установяване на влиянието на всеки от идентифицираните рискове и определяне на мерки за тяхното отстраняване или намаляване до минимум.

Идентифицирането на рисковете, методът на оценка и начинът на определяне на мерки за отстраняването им се документират в процедура или в наръчника, в зависимост от организацията на документацията по системата за управление. Записите от направената оценка се описват във формуляр със съдържание в зависимост от избрания метод на оценка. Важно условие е да има налични доказателства за това как е извършена оценката на рисковете по всеки един от критериите и защо са предприети определените мерки.

Представям на вашето внимание един примерен формуляр за документиране на оценката на рисковете за безпристрастност. Можете да го използвате като основа за разработването на ваш такъв, който да съответства на спецификата на вашата организация и на избрания от вас метод за оценка на рисковете.

След като веднъж са определени рисковете и мерките за тяхното отстраняване не означава, че работата по осигуряване на безпристрастността е приключила, защото според стандарта „органът за контрол трябва да определя рисковете за своята безпристрастност непрекъснато.“ Ръководството на органа за контрол трябва да се ангажира с непрекъснатото проследяване и оценяване на влиянието на рисковете за безпристрастност върху дейностите за контрол, като предприеме мерки в следните посоки:

  • определяне на политика и цели за осигуряване на безпристрастността;
  • определяне на период на преразглеждане и преоценяване на рисковете;
  • създаване на подходяща структура, организация и управление, гарантираща безпристрастност на извършваните дейности;
  • ясно определяне на задълженията, отговорностите и пълномощията на всеки член на персонала;
  • определяне на възнаграждение на персонала, независещо от резултатите от контрол;
  • периодично обучение на персонала и др.

Оценката на рисковете се явява входен елемент за прегледа от ръководството, по време на който се анализира текущата ситуация в органа за контрол и при необходимост се определят нови действия за осигуряване на безпристрастността.

Освен това при промени в обстоятелствата – организация, управление, структура, персонал и др., водещи до появата на нови рискове за безпристрастността е необходимо ръководството да извърши нова оценка на тяхното влияние и да определи мерки за отстраняването им или намаляването им до минимум.

Примерният формуляр за оценка на рисковете за безпристрастност можете да изтеглите от тук.

© Качеството ЕООД. Всички права запазени

Изработка на уеб сайт от Vipe Studio